“Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Yazar- MO İstanbul 26 Eylül 2018 Çarşamba

TMMOB Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği

Etkinlik Noktası-2

“Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma”

Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Yarışma alanı fotoğrafları, afişi ve şartname için tıklayın.

Kimlik formu için tıklayın…

Soru ve cevaplar için tıklayın…

Mimar Didem Erdoğan’ın “Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası’nın Endüstri Mirası Olarak Koruma ve Yeniden Kullanım Önerisi” Tezi için tıklayın…

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI, KONUSU VE ALANIN TANIMI:

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği(Bakırköy) tarafından ETKİNLİK NOKTASI 2 “MENEKŞE KİBRİT FABRİKASI VE YAKIN ÇEVRESİ YENİDEN CANLANDIRMA ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” düzenlenmektedir. Yarışma kapsamında mimarlık öğrencilerinin, özgün işlevini büyük ölçüde yitirmiş ve kullanımsız durumda olan tarihi bir sanayi yapısı ile yakın çevresinin yeniden kent yaşamına ve mekânına katılmasına yönelik fikir üretmeleri amaçlanmaktadır.

Yarışma alanı; İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi, Küçükçekmece gölünün Marmara denizine açılan ağzındaki doğal sit alanı içindeki  kumsal alanında yer almaktadır.[1] Alanın içinde yer alan kibrit fabrikası 19. yüzyılın başlarında Osmanlı Kibritleri Anonim Şirketi (Sociètè Anonym des Allumettes Ottomanes) tarafından kurulmuş olup günümüzde işlevini yitirmiş bir durumdadır.

Alan; Küçükçekmece’nin üretim kültürünün ve kimliğinin izlerini taşıyan, ancak bunu günümüz kentsel yaşamına katamayan, kullanımsız bir artık alan konumundadır. Yarışmacılardan; kent içinde özgün işlevini yitirmiş sanayi yapılarının yeniden canlandırılması ve kentin günümüz kentsel gereksinimlerine göre yeniden işlevlendirilerek kamusal bir mekân olarak kentsel yaşantıya kazandırılması hedeflenmektedir.

YARIŞMA ALANININ TANIMI:

Yarışma alanı Küçükçekmece gölünün Marmara denizine açılan bölgesindeki iç kumsal alanında yer almaktadır. Alanın çevresinde Avcılar, Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy ilçeleri bulunmaktadır.

Resim 1. Menekşe Kibrit Fabrikasının Bulunduğu Parseller (4805 ve 2173 Parseller)

İlk çağlardan beri önemli bir yerleşim yeri olan bölge, Bizans’ı Avrupa’ya bağlayan “ViaEgnetia” yolu üzerinde bulunması nedeni ile stratejik bir öneme de sahip olmuş, İstanbul’un fethinden sonra Çekme-i Küçük adını alarak camiler, medreseler, hanlar, hamamlar ve çeşmeleriyle önemli bir konaklama yeri olmuştur. Bu dönemde Osmanlının ticari yaşamında önemli bir yere sahip olmuş, özellikle Küçükçekmece köprü ve çevresi, ticaret geçiş alanı olarak kullanılmıştır.  Küçükçekmece, 1908 yılına dek Çatalca kazasına bağlı bir kasaba iken 1908 yılından 1987 yılına kadar Bakırköy’e (Makri Köy)  bağlı bir ilçe olarak İstanbul’un sayfiye semtlerinden birisi olmuştur. Küçükçekmece gölünün Marmara denizine açılan bölgesindeki iç kumsal alanında yer alan Yarışma alanı 1987 yılında Bakırköy’den ayrılarak yeni bir ilçe olan Küçükçekmece sınırları içinde yer almaktadır.

Resim 2: Azadlı Baruthanesi ile Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası (T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi)

Resim3: Yarışma alanının kent içindeki konumu.

 1. yüzyıl sonundan günümüze bölgede Azadlı Baruthanesi ve Kibrit Fabrikası olmak üzere iki önemli sanayi yapısı bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde,1893 yılında yapılan ticaret anlaşmalarının bir sonucu olarak Fransız sermayesiyle inşa edilen bu endüstri yapısı İstanbul’da kurulan ilk kibrit fabrikası olma özelliği taşımaktadır. Kibrit Fabrikası, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Basınköy İstanbul Caddesi, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulu’nun 27.12.2001 gün 6247 sayılı kararı ile derecesi belirlenen İç-Dış Kumsal Doğal Sit kesiminde kalmakta olup, 4805 ve 2173 parseller’de yer almaktadır. II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.08.1991 gün 2717 sayılı kararı ile tescil edilmiş ve 20.04.1993 gün 3072 sayılı kararı ile koruma grubu 1. grup olarak belirlenmiştir.

Resim 4: Menekşe Kibrit Fabrikası, Yarışma Alanı (4805 ve 2173 Parseller)

Resim 5: Yarışma Alanı ve Yakın Çevresi

Resim 6: Güneydoğu cephesi görünüşü (Erdoğan, D., 2012)

Resim 7: Fabrika Planı Rölöve (Erdoğan, D., 2012)

1898 yılının Mart ayında “Osmanlı Kibritleri Fabrikası” adı ile kurulan fabrika, üretim olarak iç pazar gereksiniminin yarısını karşılamaktaydı. Döneminin modern fabrikalarından biri olan Osmanlı Kibritleri Fabrikası’nda büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan iki yüz işçi ve elli personel çalışmaktaydı. Ekonomik ve ticari nedenlerle 1900’lü yılların başlarında Fabrikanın üretimine son verilmek zorunda kalınmıştır.

Simetrik düzende tasarlanmış olan fabrika yapısı; yaklaşık 4980 m2 (80 m x 63 m) bir alan kaplamaktadır. İnşa edildiği tarihte birbirine bitişik üç büyük ve bunların aralarında bulunan iki küçük bölümden oluşmakta olduğu bilinmektedir Üretimin sonlanmasıyla kullanımsız ve atıl duruma düşen yapı, 20. yüzyılın başlarından itibaren farklı mülkiyetlerde, farklı kullanımlarla kısmen değişikliğe uğrayarak günümüze ulaşabilmiştir.

Resim 8: Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası (Servet-i Fünun Gazetesi)

TASARIM KARARLARI VE BULUŞMA/ETKİNLİK YAPISI HAKKINDA

Kentsel mirasın korunması ve yaşatılması, kentliye sağlıklı bir kent yaşamı sunmanın yanı sıra; kentin kültürel kimliği ve belleğinin korunmasına ve gelişimine katkı sağlamaktadır.  Yarışmacılardan, geçmişte kentin yaşamına katkı sağlayan bu yapılar ve çevrelerinin yeniden canlandırılarak kentsel yaşantıya kazandırılması için yeni ve yaratıcı kullanım önerileri geliştirmesi beklenmektedir.

Menekşe Kibrit Fabrikası ve çevresine ilişkin katılımcılardan;

 • Yapının ve yakın Çevresinin tarihi kimliğinin ortaya çıkartılarak kentsel yaşantıya katılımının sağlanması,
 • Özgün tarihi dokunun çağdaş tasarımlarla da bütünleşerek kendine özgü kimliğinin tanımlanması,
 • Alanın bir odak noktasına dönüşerek kentlinin gerek yapılarda gerek kentsel açık alanlarda zaman geçirmek isteyecekleri nitelikli mimari ve kentsel çevrenin tasarlanması,
 • Korunacak tarihi yapılara yönelik olarak; yapının mekânsal karakterini bozmadan farklı kullanım önerileri geliştirilmesi,
 • Yarışma alanının üst ölçekte iç kumsal, su ve mevcut yerleşim ile ilişkisinin irdelenmesi,
 • Tasarım sürecinde alanın tarihi kimliğine saygı göstermekle birlikte, yeni tasarlanacak alanlarda günümüzde var olmayan tarihi ortamların kopyaları değil, çağdaş bir tasarım dilinin oluşturulması yönünde özgün önermeler geliştirilmesi beklenmektedir.

Resim 9: Yarışma alanı

İHTİYAÇ PROGRAMI

Yarışma alanı yaklaşık alan 25.500 metrekaredir. Kibrit fabrikası ve alandaki diğer yapıların toplam metrekaresi ise yaklaşık olarak 5.300 metrekaredir.

 • Yarışma alanı içinde yeni yapı önerisi( inşaat alanı), 1800 m2 olarak belirlenmiştir.
 • Yarışma alanı içinde, kapalı, yarı açık ve açık kamusal mekân düzenlemeleri istenmektedir.
 • Farklı kullanımlara olanak sağlayacak esnek kullanımlı kapalı hacimler :(atölyeler, sergi salonu, farklı etkinliklere hizmet verecek performans alanı), restoran/cafeler,
 • Çok amaçlı salon ve destek birimleri (servis hacimleri), vb. çözülecektir.

Verilen toplam metrekare içinde kalmak şartı ile bu fonksiyonlar gerekli görüldüğü gibi dağıtılabilir. Sergi, seyir, performans, üretim, toplantı gibi kentli ve semtli buluşma ve karşılaşmalarını destekleyecek program önerileri getirilebilir.

Kibrit fabrikasının yeniden İşlevlendirilmesi konusu yarışmacıya bırakılmıştır. Yarışmacılardan istenen birimlerden bir veya birkaçı olabileceği gibi farklı bir işlev de verilebilir.

1.2.YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

1.3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinlerarası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi önerilmektedir. Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur. Ancak, ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.
 • Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası’ndan alacakları üye tanıtım belgesi ile belgelemeleri zorunludur. Ekipte bulunan diğer disiplinlerde meslek odası öğrenci üyeliği var ise öğrenci üyeliğini belgelemek zorundadır.
 • Yarışma Jürisi asil ve danışman üyeleri ile yarışmayı açan kurum birimi  dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Çıkabilecek sorunlarda Mimarlar Odası Yarışma Yönetmeliğinin, yarışmalara katılım esaslarını tanımlayan Madde 17(2) hükümleri geçerlidir.
 • Katılımcıların ETKİNLİK NOKTASI 2 “MENEKŞE KİBRİT FABRİKASI VE YAKIN ÇEVRESİ YENİDEN CANLANDIRMA ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI” yarışma raportörlüğüne bakirkoyyarisma@mimarist.org e-posta adresi aracılığı ile öğrenci üye sicil no.su, isim, adres ve okulunu bildirerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

1.4.YARIŞMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

Raportörlük Adresi:

ETKİNLİK NOKTASI 2 “MENEKŞE KİBRİT FABRİKASI VE YAKIN ÇEVRESİ YENİDEN CANLANDIRMA

ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI”

TMMOB Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği(Bakırköy)

Sakızağacı Mah. Şinasi Gürünlü Sok. No:21 Bakırköy /İSTANBUL

Tel: 0212 543 23 68
Faks: 0212 571 57 38
bakirkoyyarisma@mimarist.org

1.5. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Danışman Seçici Kurul Üyeleri:

 • Mustafa FAZLIOĞLU, MO Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği Başkanı, Mimar
 • Ömer MUTLU, Y. Mimar
 • Serpil MUALLAOĞLU, Y. Mimar
 • Diğdem ERDOĞAN, Y.Mimar

Asıl Seçici Kurul Üyeleri:

 • Prof. Dr. Feride ÖNAL, İstanbul Gedik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Tan Kamil GÜRER, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Gör. E. Fulya ÖZMEN, Gazi Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Gör. Uzay YERGÜN, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Zeki ŞERİFOĞLU, Y. Mimar
 • Nüzhet AK, Y. Mimar
 • İlker İĞDELİ, Y. Mimar

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:

 • Öğr. Gör İrem USLU, Sakarya Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Banu ÇELEBİOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi  Şenay BODUROĞLU, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Raportörler:

 • Ayça YAZICI ALTIPARMAK, Y.Mimar, Istanbul Teknik Üniversitesi
 • Serhat ULUBAY, Arş. Gör.,Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Özgün ÖZBUDAK, Arş. Gör., İstanbul Gedik Üniversitesi
 • Gizem ÖZER ÖZGÜR, Arş. Gör. İstanbul Teknik Üniversitesi

1.6. YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR

 • Projenin ve raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya Kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.
 • Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
 • Her yarışmacının, yarışmaya tek öneri ile katılması gerekmektedir.

1.7.YER GÖRME

 • Yarışmada, yer görme zorunluluğu yoktur; ancak Jüri, yarışmacıların yer görmelerini önermektedir.

1.8. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

 • Yarışma Şartnamesi
 • Küçükçekmece/ Yarışma alanı ve yakın çevresi ile ilgili görseller
 • 1/1000 ölçekli harita
 • Kibrit Fabrikası Röleve Projesi
 • Kaynaklar
 • Yayınlardan Seçilmiş Görseller

Belgeler yarışma resmi internet sitesinden (www.mimarist.org) temin edilebilir.

1.9.YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

 • Yarışma alanının kentsel ilişkilerini gösterecek şema ve krokiler.
 • 1/500 ölçeğinde vaziyet planı, kesit ve silüet gösterimi
 • 1/200 plan, kesit ve görünüşler (mevcut yapı ile ilişkisini anlatacak biçimde)
 • Maket fotoğrafları ve/veya 3 boyutlu çizim, canlandırma, şema ve eskizler sunulabilir.
 • Yarışmacılar projeye/proje konusuna olan yaklaşımlarını ortaya koyan mimari rapor niteliğindeki kavramsal ve teknik açıklamalarını paftalardaki çizimlerle bir bütün olarak ifade edeceklerdir.

1.10. TESLİM ŞEKLİ ve SUNUM TEKNİĞİ

Yarışmanın teslimi dijital ortamda gerçekleştirilecektir.

 • Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Her türlü anlatım (çizim, yazı, renk) serbesttir.
 • Tüm sunuşlar en fazla 3 adet dikey A1 (59,4x84cm) boyutlarında 300 dpi çözünürlükte JPEG olarak kaydedilmelidir.
 • Mimari açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde yer alacaktır. Ayrıca projenin genel yaklaşım ve kararlarını Türkçe olarak açıklayan en fazla 500 sözcükten oluşan Word formatında kaydedilmiş bir A4 rapor sunmalıdır.
 • Teslim edilecek projeye ait bütün paftalarda sağ üst köseye 1 cm x 5 cm ebatlarındaki bir kutuya 5 rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Yüklenecek dijital dosyaların ismi yalnızca rumuzdan oluşmalıdır.
 • Sergileme kolaylığı bakımından paftalarda, sağ alt köşede paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir.
 • Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, klasör adı rumuz rakamlarından oluşacak tek bir dosya içerisinde “.zip” veya “.rar” formatlarında,bakirkoyyarisma@mimarist.org adresine wetransfer aracılığı ile mail olarak göndereceklerdir.

Son gönderim günü 03 Aralık 2018 Pazartesi günü Saat 23.59’a kadardır. Belirtilen teslim saatinden sonra sistem kapanacak ve dosya kabulü yapılmayacaktır.

1.11. DİJİTAL KİMLİK DOSYASI

Tüm katılımcılar dijital bir klasör içinde aşağıda yer alan bilgileri yüklemek zorundadır.

 • Şartname içinde yer alan kimlik bilgilerine ait form (EK. 1),(form doldurulmuş olmalıdır)
 • Yarışmaya ekip içinde yer alacak tüm yarışmacıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi (öğrenci belgesi), (belge taranarak konulmalıdır)
 • Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve dijital kimlik dosyasına üyeliklerini belgeleyen üye tanıtım belgesini (Mimarlar Odasından temin edilmelidir.)tarayıp koymaları gerekmektedir.

1.12.YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı ve Kayıtların Başlaması

Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması İçin Son Tarih

Soruların Cevaplanması

Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih

Sonuçların Açıklanması

Projelerin Sergilenmesi, Kolokyum ve Ödül Töreni

25 Eylül 2018

4 Ekim 2018

9 Ekim 2018

3 Aralık 2018

10 Aralık 2018

21 Aralık 2018

1.13. SORU ve CEVAPLAR

Yarışmacılar, yarışma ile ilgili sorularını 4 Ekim 2018 günü saat 17.00’e kadar e-posta (bakirkoyyarisma@mimarist.org) ile “Sorular’ başlığı altında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliğine iletebilirler.

Soruların cevapları, son soru sorma tarihinden itibaren 5 gün içerisinde, tüm yarışmacılara, web sitesi aracılığı ile iletilecektir.

1.14. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ ve ŞARTLARI

Yarışmacılardan istenen dokümanlar 3 Aralık 2018 tarihinde, saat 23.59 kadar, aşağıdaki adrese wetransfer aracılığı ile mail olarak atılmalıdır.

İletişim Bilgileri:

(Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği)

e-posta adresi: bakirkoyyarisma@mimarist.orgBu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tel: 0212 543 23 68
Faks: 0212 570 44 94

“WETRANSFER İLE PROJEMİ NASIL GÖNDERECEĞİM?”

 1. wetransfer.com adresine giriş yapın.
 2. İsim bölümünde rumuzunuzun yazılı olduğu sıkıştırılmış dosya içindeki veriler şu şekilde olmalıdır: Her bir görseliniz Rumuz_01, Rumuz_02, Rumuz_03,… şeklinde devam etmelidir. Word dosyanız ise Rumuz_Metin şeklinde isimlendirilmelidir.
 3. Hazırlamış olduğunuz dosyaları “+Dosya Ekle” butonuna tıklayarak ekleyin.
 4. E-posta bölümüne bakirkoyyarisma@mimarist.org yazın.
 5. Aşağıdaki bölüme kendi mail adresinizi yazın.
 6. Mesaj bölümüne rumuzu yazın.
 7. Aktar butonuna basın.
 8. Gönderildiğinde size uyarı maili gelecektir.

1.15. JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışmanın sonuçları www.mimarist.org ve www.mimarlarodasi.org.tr adreslerinde aynı anda yayınlanacaktır.

1.16.ÖDÜLLER, ÖDÜL TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

 1. Ödül :                 :10.000 TL
 2. Ödül                 :6.000    TL
 3. Ödül :                 :4.000    TL

5 Adet Mansiyon            :2.000’er TL

Ayrıca uygun görülen sayıda Teşvik Ödülü verilecektir.

1.17. PROJELERİN SERGİLENMESİ, YAYINLANMASI ve KOLOKYUM

Yarışmaya katılan tüm projeler, 21 Aralık 2018–30 Aralık 2018 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi- Karaköy binasında sergilenecektir.

Katılan tüm projeler yarışma kitabında yer alacaktır.

Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile Trakya Büyükkent Bölge   veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile her türlü yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaklardır.

1.18. KAYNAKLAR

BASILI KAYNAKLAR

 • Binnur KIRAÇ, Burcu Selcen COŞKUN, Diğdem ERDOĞAN “Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası’nın Endüstriyel Miras Kapsamında Değerlendirilmesi”Megaron,2018
 • Cahit Kayra, İstanbul Mekânlar ve Zamanlar, Ak Yayınları
 • Camillo Boito, korumak mı restore etmek mi?,Janus Yayıncılık,2018
 • Clarence Richard Johnson, İstanbul 1920, Yurt Yayınları, 1995.
 • Doğan Kuban, İstanbul Bir Kent Tarihi, Bizantion, Konstantinopolis, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları,2004.
 • Didem Erdoğan “Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası’nın Endüstri Mirası Olarak Koruma ve Yeniden Kulla­nım Önerisi”, İstanbul, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2012, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Erol Tümertekin, İstanbul, İnsan ve Mekân, Tarih Vakfı Yayınları,1997.
 • Kevin Lynch, Kent İmgesi, İş Bankası Kültür Yayınlari,2016
 • Grelot, J.,İstanbul Seyahatnamesi, Pera Yayıncılık ve Kitapçılık, İstanbul. 1998.
 • İlberOrtaylı,İstanbul’dan Sayfalar, Alkım Yayınevi, 2007.
 • İstanbul (3 Aylık Dergi), Tarih Vakfı Yayınları.
 • Sarkis Sarraf Hovhannesyan, Payitaht İstanbul’un Tarihçesi , Yurt Yayınları,1996.
 • Zeynep Çelik, Değişen İstanbul:19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti, Yurt Yayınları,1998.

Zeynep Ahunbay, tarihi çevre ve koruma restorasyon  Yapı Endüstri Merkezi Yayınları,2016

 • WolgangMüller – Wiener, İstanbul’un Tarihi Topografyası, Yurt Yayınları.

DİJİTAL KAYNAKLAR

http://kucukcekmece.istanbul/icerikler/kucukcekmece/tarihi/709

https://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON-39259-ARTICLE-KIRAC.pdf

[1] İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.11.1976 tarih 9509 karar sayılı ve 15.11.2001 tarih 6226 sayılı kararı ile iç kumsal – dış kumsal doğal sit alanı olarak koruma altına alınmıştır.


*Not: Yarışma alanı özel mülktür ve film platosu olarak kullanılmaktadır.

 

Yazar- MO İstanbul 26 Eylül 2018 Çarşamba