Afet Komitesi

Yazar- MO İstanbul 26 Ekim 2015 Pazartesi

Afet Komitesi’nin gerekçesi, amacı ve hedefi aşağıdaki gibidir.

Afet Komitesi

Gerekçe
Türkiye’de yer kabuğunun taşıdığı özellikler nedeniyle yaygın bir deprem riski söz konusudur. Ayrıca kentlerimiz deprem dışında da pek çok afet riskiyle karşı karşıyadır. Artık afet riski, ekonomi de, planlamada, toplumsal yapıda ve siyasette önemli bir girdi olarak ele alınmak durumundadır. Risk yönetimi girdisi olmayan kalkınma planlarının hiçbir geçerliliğinin olmayacağı açıktır.

Depreme hazırlık bakımından yitirilen bunca zamana karşın, İstanbul Deprem Master Planı (İDMP), afeti kamu toplum yararı, bilimsellik, kentleşme ilkeleri ve yaşanılır kentler elde edilmesi bakımından ele aldığı için önemli bir adımı oluşturmaktadır. Plan, eksiklikleri giderildiğinde, hedefi olması gereken “sağlıklı ve güvenli yaşanılır kentler” ve “kentsel yenileme kentsel rehabilitasyon”un modeli olarak diğer kentlerimize de örnek oluşturabilir.

Öncelikle, dışa bağımlı ekonomimizi daha da açmaz içerisine sokan dış kaynaklar yerine ulusal kaynaklarımızı değerlendiren; bürokratik ve sektörel eksen yerine toplumsal seferberlik eksenini öne çıkaran ve bir bütünlük içinde ekonomik toplumsal uçurumları azaltan bir anlayışın esas alınması, ülke ve toplumun başarısı için gereklidir. Ayrıca verili yapı üretim sürecindeki sağlıksızlık ve özellikle deprem sonrası meslek disiplinleri arasında süregelen kopukluk, mesleğimizin yapı üretim sürecindeki rolünü de tartışılır hale getirmiştir.

Bu dönemde “İstanbul için Deprem Master Planı”nın gündeme taşınması, yapı üretim sürecinin bu anlamda gözden geçirilmesi, tarihî ve doğal mirasın korunması yaşatılması, mimarlığın ve kentleşmenin temel ilkeleri doğrultusunda projelerin üretilmesi ve yaşama geçirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda, toplumun çevreye duyarlı kesimleriyle denetim, işbirliği ve dayanışma ilişkisinin birlikte değerlendirilmesi, çalışmaların amacı bakımından temel kural olmaya devam etmelidir.

Amaç
a) Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda, başta beklenen Marmara Depremi olmak üzere olası afetlere karşı ne gibi hazırlıkların yapılması gerektiğinin daha somut anlatılması, çözümler üretilmesi ve bu süreçlerin içinde odanın nasıl yer alacağı konusunda çalışma yapılması,

b) Mimarlar Odası merkezi ve TMMOB ölçeğindeki çalışmalar ile ilişkilenmek ve çalışmaların sürekliliğinin sağlanması ve sonuçların pratiğe aktarılması,

c) Dönem itibariyle İDMP’nin yeniden gündeme taşınması, uygulama sürecinin izlenmesi ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılması,

d) Afet konuları kapsamında yürürlüğe giren ve girecek olan tüm yasa ve yönetmelik tasarılarının incelenmesi,

e) Afetler konusundaki duyarlılığı artırmak üzere; meslektaşlara ve halka yönelik eğitim çalışmaları yapılması,

f) Diğer ihtisas dalları ile özellikle afet konuları ile ilgili ilişkilerin güçlendirilmesi ve mesleğimizin bu alandaki girdisinin sağlanması,

g) STK’larla olan ilişkilerin yeniden gözden geçirilerek güçlendirilmesi,

h) Afetler ile ilgili mesleki konularda meslektaşlara yönelik meslek içi eğitim programlarının düzenlenmesi,

ı) Deprem bölgesindeki meslektaşlarımızın hukuksal ve teknik sorunları ile ilgili çalışmalar yapılması, amaçlanmaktadır.

Hedefler
Afet Komitesi, aşağıda hedeflediği çalışmaları yapmayı gündemine almıştır ve etkinliklerin kapsam ve takvimi, yapılacak danışma ve bilim kurulu toplantılarından sonra Yönetim Kurulu’na sunulacaktır.

a) Her şube çalışma dönemi içinde bilimsel çalışma programı hazırlanır.

b) Yönetim Kurulu raporlarla bilgilendirilir.

c) Şube faaliyet raporu çerçevesinde Şube Genel Kurulu’na rapor verilir.

d) Çalışmalardan çıkabilecek veya bu çalışmaları destekleyecek süreli ve süresiz yayınlar belirlenir.

e) Çalışmaların bilimsel ve kalıcı dokümanları oluşturulup Oda arşivine kazandırılır.

f) Bu alanda gerekirse meslek içi eğitim seminerleri düzenlenir.

g) Bu alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışılarak bilgi akışı sağlanır, gerektiğinde ulusal ve uluslararası sempozyumlar tertiplenir.

h) Bu alandaki yasal düzenlemeler konusunda görüş üretilerek, ilgili kişi ve kurumlara aktarılır. Yapılanma

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Afet Komitesi’nin yapılanması aşağıdaki şekilde oluşacaktır.

Bilim Kurulu  Danışma Kurulu  Afet Komitesi

Yazar- MO İstanbul 26 Ekim 2015 Pazartesi