Hukuk Komitesi

Yazar- MO İstanbul 26 Ekim 2015 Pazartesi

Mimarlar Odası’nın, temel ilke ve hedef olarak belirlediği esaslar, Hukuk Komitesi’nin çalışma programını oluşturacaktır.

Anayasal bir meslek kuruluşu olan ve kamu yararına çalışan Mimarlar Odası’nın, meslektaşlarının ortak gereksinimlerini karşılamak, kolaylaştırmak ve mesleğin gelişmesini sağlamak yanında, toplumun kent ve çevre haklarını, mimarlığın ve planlı kentleşmenin gereklerini, ülkenin kültür ve doğa mirasını, insanlığın barış ve özgürlük özlemleriyle bütünleşen evrensel değerlerini korumayı ve savunmayı temel ilke ve hedef olarak belirlemiş olması, Hukuk Komitesi’nin çalışma programının ana çerçevesini oluşturacaktır.

Avrupa Birliği Uyum Yasaları ve GATS Hizmet Ticaret Serbest Dolaşımının mesleğimize ilişkin düzenlemeler hakkındaki çalışmalar yanında, gerek nâzım ve uygulama imar planları bütününde, gerekse mevzii veya parsel bazında kamu yararına aykırı olarak gündeme gelebilecek planlama kararları bazında çalışmaları sürdürmek, belgelemek ve Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunmak başlıca çalışma aksı olacaktır. Bu çalışma aksında diğer komitelerle birliktelik yanında özellikle Yasa ve Yönetmelikler Komisyonu ile doğrudan işbirliğini geliştirmek de kaçınılmazdır.

Mesleğimize ilişkin düzenlemeler kapsamında “Sürekli Mesleki Gelişim Programı”na da destek oluşturulacaktır.

Bu çerçevede daha önceki dönemlerde gerçekleştirilen bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik alanına ilişkin çalışmalar ile gündeme gelebilecek benzer eğitim etkinliklerine de katkıda bulunulacaktır. Ayrıca komite çalışmalarının sürekli olarak Mimarlara Mektup bülteninde yayımlanmasına gayret edilecektir.

Yasalar ve Yönetmelikler Komisyonu
Mimarların gereksinimlerini karşılamak, kolaylaştırmak ve mesleğin gelişmesini sağlamakla birlikte, toplumun kent ve çevre haklarını, ülkenin kültür ve doğa mirasını korumayı ve savunmayı temel ilke ve hedef olarak belirleyen Mimarlar Odası olarak; özellikle hazırlıkları sürmekte olan ve yakında TBMM gündeminde yer alması beklenen kamu yönetimi, yerel yönetimler, imar ve şehircilik, kentsel dönüşüm, koruma vb. yasa tasarıları ve bu yasaların yönetmelik çalışmaları, Yasalar ve Yönetmelikler Komisyonu’nun çalışma programını meydana getirmektedir.

Bu tür yasa ve yönetmelik taslaklarının değerlendirilmesinde, hukuk dışı işgal ve tahribatları aklamaya ve yeni rant kaynakları oluşturmaya dönük tüm girişimlerin karşısında aktif yer almayı, görüş oluşturmayı, oluşturulan görüşü meslektaşlara ve kamuoyunun bilgisine sunmayı amaç edinirken, bu olumsuz gelişmelere karşı, planlı ve yasal kentleşmeyi, çağdaş mimarlığın ve şehirciliğin gereklerini, tarihsel doğal değerlerin korunarak yaşatılmasını ve mimarların sosyal ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesini hedefleyecek çalışmaların içinde yer almak da komisyonun başlıca görevleri arasında olacaktır.

Meslek ve mesleğin uygulama alanları ile ilgili gündeme gelen yasa taslaklarının neler getirdiği neler götürdüğü hususlarında tartışmaların yapılması; gerek idare hukuku, gerekse sosyal bilim dallarında uzmanların da katılımının sağlanacağı yuvarlak masa toplantılarının gerçekleştirilmesi; uygun ortamlarda bu toplantıların bir panele dönüştürülmesi ve tüm bu çalışmaların yayına dönüştürülerek, meslektaşlarımız ile konuyla ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulması amaç olacaktır.

Bu çalışmalar sürecinde komitelerle işbirliği yanında özellikle Hukuk Komitesi, Kentleşme Çevre Planlama Komitesi ve İşyeri Temsilcilikleri Eşgüdüm Komitesi ile birliktelik sağlanacaktır.

Ayrıca komisyonun çalışmaları Yönetim Kurulu’nun bilgisine ve gerekli hallerde kararına sunulacak ve Mimara Mektup bülteninde sürekli olarak yayımlanmasına gayret edilecektir.

Yazar- MO İstanbul 26 Ekim 2015 Pazartesi