Yayın Komitesi

Yazar- MO İstanbul 26 Ekim 2015 Pazartesi

Program
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bu çalışma döneminde de, ilke olarak meslek alanındaki önemli gelişmeleri ve tartışmaları yayın aracılığıyla yaygınlaştırmayı, belgeleyerek kalıcı kılmayı ve mimarlık çevreleriyle sürekli paylaşmayı hedeflemiştir. Aşağıda ayrıntılı olarak haklarında bilgi verilecek farklı yayın türleri ve faaliyetleri, her dönem bir öncekinden daha fazla olanaklı ve zengin hale getirilerek, yayın programına yeni başlıklar eklenmekte ve bunlar eleştiriye açılmaktadır.

Yayın programlarımızın genel amacının, farklı bakış açılarını ve farklı görüşleri dile getirebilmek ve böylelikle sorgulamaya açmak olduğu söylenebilir. Bugünün bilgi toplumunda, birçok meslek alanında olduğu gibi mimarlıkta da ve özellikle günümüzün hızlı değişim ve dönüşüm süreçlerinde yayın konusu, bilginin iletilmesinde, paylaşılmasında ve eleştiriye açılabilmesinde en etkin araçlardan birisi olarak değerlendirilmektedir. Özellikle İstanbul’da ve diğer büyük kentlerimizde son dönemlerde gerçekleştirilen proje çalışmaları ve uygulamalar konusunda Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tartışmaları kamuoyuyla paylaşabilmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda basın yayın organlarıyla geliştirilen ilişkilerden ve İstanbul kenti ve kentlileri için yaşamsal değer taşıyan konularda destek alma yaklaşımı benimsenmiştir. Sürekli olarak yayın programlarını desteklemeyi ve geliştirmeyi misyon edinmiş olan Şubemizin aşağıdaki temel yayın alanlarındaki faaliyetleri kısaca şöyle özetlenebilir:

a) Süreli yayınlar:

1. Mimar.ist
2. Mimarlara Mektup
3. Mimarlıkta Malzeme

b) Şube yayınları
c) Merkez yayınlarına katkı sunulması
d) Ajanda
e) Sözlü Tarih çalışmaları
f) Web Yayını / Elektronik Haberleşme
g) Kütüphane, Arşiv ve Dokümantasyon çalışmaları
h) Radyo yayını çalışmaları
ı) Film çalışmaları
j) Basın Duyuruları / Basınla ilişkiler

Yukarıda sıralanan ve her biri yoğun emek isteyen çalışmaların tek bir komite çatısı altında ancak farklı görevlendirmeler eliyle yapılması, paylaşım ve işin tamamlanabilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle Yayın Komitesi’nin programının tartışıldığı geniş katılımlı bir özel oturum düzenlenmiş ve bu toplantıda komitenin çalışma programına ilişkin öneriler irdelenmiştir. Yayın Komitesi’nin altında belirtilen her bir çalışma kalemi için farklı katkılara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle gündemimize yeni giren bazı işlerin yürütülmesinde yeni gönüllü katkısına ihtiyacımız vardır.

Temel olarak komitemizin ilgi alanına girmese de önemsediğimiz bir husus, yayınlarımızın dağıtımı ve satışı ile ilgilidir. Süreli yayınların (Mimarlara Mektup ve Mimar.ist ve Mimarlıkta Malzeme) üyelere ücretsiz dağıtılmasının yanı sıra bayilerde de bulunabilmesi, kitapların satılabilir olması, bazı yayınlarımızın sponsorluk yoluyla desteklenebilmesi sağlanabilir. Mali komitemizin bu anlamda çalışma yapmasını da önermekteyiz.

Mimar.ist
Üçer aylık periyotla yayımlanmaya devam edecektir. Danışma Kurulu üyelerine bir yazı gönderilmiş ve katkılarının devamı yönündeki dileğimiz iletilmiştir. Katkıda bulunamayan üyelerin kuruldan çıkarılmasıyla ilgili bir düzenleme söz konusudur. Yayın Kurulu’nda yapılan değişiklikle birlikte çalışmalar sürmektedir.

Mimar.ist’in ele aldığı konuların ve bu konuların nasıl işlendiğinin tartışılması gerekmektedir. Şimdiye kadar bize ulaşan olumlu eleştiriler yeni dönemde dergiyle ilgili beklenti çıtasının yükselmesine yol açmış ve bizlerin de daha yoğun çaba göstermesini gerektirmiştir.

Mimarlara Mektup
Mimarlara Mektup yazı kurulu ayda bir toplantı yapmakta, yayın sekreterliğince bültende işlenmesi düşünülen konularla ilgili olarak hazırlanan bir yayın programı Yönetim Kurulu’nun ve ilgili komite çalışmalarına katılanların dikkatine sunulmaktadır. Bültenin Şube Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere tüm komite ve komisyon çalışmalarına katılan meslektaşlarımız tarafından haber ve yorumla beslenmesi gerekmektedir. Bülten için yazı yazma önerisi getiren arkadaşlarımızın katkılarıyla da verimli sonuçlar alınabileceğine inanıyoruz.

Mimarlıkta Malzeme Dergisi
Yapı ve yapı malzemesi alanının tasarım, uygulama, kuram ve üretim kesimlerinin buluştuğu, tartıştığı, bilgi, birikim ve deneyimlerini birbirlerine aktararak bütünlüklü ve yaratıcı çalışmaların ortaya çıkarılabileceği bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Diğer yandan, kuram ve uygulamadan gelen bu her türlü birikimin, “meslek ve toplum yararı”na bir platformda değerlendirilmesini ve tartışılmasını sağlayarak, meslektaşların doğru bilgilendirilmesi ve bu bağlamda meslektaşlar arasındaki iletişimin daha da geliştirilmesini amaçlıyoruz.

İlk sayısı Nisan 2006’da yayımlanmaya başlayan dergimiz, Nisan 2008’de 8. sayısı ile birlikte ikinci yılını dolduracaktır. 10.000 tirajla başlanan, 6. sayısından itibaren 11.000 tiraja çıkan ve bunun 7500 adedinin Şube üyelerimize, 2500 adedinin üye sayılarıyla oranlı olarak diğer şubelere gönderilen derginin, Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi ile yürütülen reklam ve organizasyon çalışmalarının daha da geliştirilmesi sağlanacaktır.

Süresiz Yayınlar
Yayın Komitesi, bu döneme ilişkin olarak süresiz yayın alanında yapmayı düşündüğü yayınları aşağıdaki şekilde gruplandırmıştır:

a) Seminer, toplantı, atölye, kongre ve sempozyumların yayına dönüştürülmesi; 1990 yıllardan buyana gerçekleştirilmiş etkinliklerin ses kayıtlarının deşifre edilerek yayına dönüştürülmesi işi bu dönemde hızlandırılırken bu dönemde yapılacak her türlü etkinlik yayına dönüştürülecektir

b) EKA MBÇK etkinlikleri
1. Uluslararası Politika ve Kavramlar
2. Dünya Ülkelerinde Meslek Pratiği
3. Mimarlık ve Eğitim Araştırmaları
4. Mimarlık ve Kültür Araştırmaları

c) Mesleki Yayınlar, Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Yayınları

d) Kent Düşleri Atölyesi yayınları; mimarlık öğrencisi ile mimarların buluşmasını sağlamak amacı ile her yıl farklı kent parçasında ve güdemdeki kent sorunları üzerine düşünce üretmeyi hedefleyen Kent Düşleri Atölyesi sonuçlarının yayına dönüştürülmesi erçekleştirilecektir.

2. Çalışma Raporu doğrultusunda yürütülen seminerler

h) Projeler, dosyalar

i) Hukuk Raporları, Derlemeler

j) Öğrencilere Yönelik Yayınlar

k) Mimarlık ve Kent Rehberleri

Merkez Yayınlarına Katkıda Bulunulması
Genel Merkezin iki aylık yayın organı Mimarlık dergisine nasıl katkı yapılacağı bu dönemde komitenin gündeminde olacaktır. Genel Merkez yayını olması gereken pek çok yayının İstanbul’da yayımlanmakta olduğunu da yine göz önüne almak gerekmektedir.

Ajanda
Her yıl düzenlenen fotoğraf yarışması sonucunda bir sergi açılmakta; seçilen fotoğrafların yer aldığı ajanda yayımlanmakta, üyelerimize ve yarışmacılara ücretsiz verilmektedir. Bu çalışmaların kamuoyu oluşturma çalışmasının bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sözlü Tarih Çalışmaları
Gerekçe:

Sözlü tarih, geçmişin yaşayan belleğidir. Ve tarihin hem en eski hem de en yeni biçimidir. / Paul Thompson Ülkenin ve dünyanın, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yaşamı ile doğrudan ilişkili olan mesleğimizin çeşitli alanlarında emek vermiş bulunan meslektaşlarımızla yapılacak sözlü tarih çalışmaları, sosyal, kültürel, siyasal ve meslek hayatımızın büyük dönüşümlerinin yaşandığı son 54 yıllık döneme çeşitli açılardan tanıklık etmesi ve geçmişin geleceğe taşınması açısından özel bir önem taşımaktadır.

Hedefler:
a) Mesleğimizin çeşitli uygulama alanlarında ve Odamızın 54 yıllık tarihinin çeşitli dönemlerinde yer almış, emek vermiş, iz bırakmış yaklaşık 50 meslektaşımız ile yapmayı planladığımız ve geçtiğimiz dönemde ilk ürünlerini veren sözlü tarih çalışmalarının, yeni çalışma dönemimizde yoğun ve sistemli bir şekilde devam ettirilmesi ve sözlü tarih çalışmaları kapsamında yapılacak görüşmelerin, yayına dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

b) Kaybettiğimiz meslektaşlarımızla ilgili olarak Odaya Emek Verenler başlığı altında çalışmanın İstanbul Şubesi kapsamında da sürdürülmesi (yayın çalışması),

c) Oda çalışmalarına destek veren meslek dışı gönüllülerimizin de bu çalışmaya dahil edilmesi,

d) Mimarlık ve mimarlık ortamı ile ilişkili materyal ve görsel malzeme birikimin sağlanması ve bu sürecinin mimarlık müzesi çalışmalarına öncülük etmesi de hedeflerimizin arasındadır.

Web Yayını / Elektronik Haberleşme
Şubemizin web sayfası düzenli bir şekilde güncellenmektedir. Son grafik düzeni konusunda olumlu eleştiriler gelmektedir. Sorunumuz, web sayfamızın üyelerimiz tarafından yaygın bir şekilde kullanılmamasıdır. Şubemizden gönderilen değişik türde elektronik mesajların bir tür elektronik kirlilik yarattığı söylenmektedir. Bunun da önüne geçilmesi ve duyurularımızın tek elden yapılması hedeflenmelidir.

Mimarlara Mektup bülteni elektronik olarak gönderilmekte, bu bültene girenler sayfamıza da girmiş olmaktadır. Ayrıca Mimarlıkta Malzeme, Mimar.ist ve Mimarlara Mektup arşivi de bu yolla zenginleştirilmektedir.

Şubemizce düzenlenen etkinliklerde ve genel kurullarımızda bilgisayar destekli sunuşlar için hazırlıklar yürütülmektedir. Geçtiğimiz dönemde bu konuda başarılı çalışmalar yapılmıştır. Bu dönemde şubemizin değişik dillerde tanıtılacağı bir sunuş hazırlanması amaçlanmaktadır.

Kütüphane, Arşiv ve Dokümantasyon Çalışmaları
Mevcut arşivimizin düzenlenmesi ve kullanıma açık hale getirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Fotoğraf arşivimizin düzenlenmesi ve kayda geçirilmesi bu dönem içerisinde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir çalışmadır. Kütüphane kayıtlarının elektronik ortamda olması ve webe aktarılması sağlanmalıdır. Bu konuda bazı aksaklıklar mevcuttur. Kütüphane ortamının düzenlenmesi halinde eksik yayınların izlenmesi ve yeni yayınların alınması sağlanabilir. Öğrenci kullanımının teşvik edilmesi düşünülmektedir.

Radyo Yayını Çalışmaları
Kentimizde yayın yapan değişik radyo istasyonlarının zaman zaman Odamızdan ve Oda yöneticilerinden görüş istemleri bugüne kadar elden geldiğince cevaplandırılmaya ve programlara katılmaya çalışılmıştır. İstanbul İKK’nın katkılarıyla oluşturulan ve Yön FM’de yayınlanan programlar da önemli bir birikim sağlamıştır.

Bu dönem içerisinde radyo yayıncılığı konusunda Odamızın gündemindeki belli başlı konuların ele alınabileceği programlar yapılması düşünülmektedir.

Film Çalışmaları
Geçtiğimiz dönemde üretilen “Kent Suçları, Kent Düşleri” filminin aldığı olumlu eleştirilerden hareketle birçok konuda film çalışmasının yürütülmesi hedeflenmektedir. Seçilecek konuların filme aktarılması sürecinin iyi değerlendirilebilmesi, senaryo yazım aşamasında danışman desteğinin verilmesi, konuların seçiminde yöntemin belirlenmesi gibi konularda ilke kararının olması gerekmektedir. Belirlenen konuların değişik film ekiplerine dağıtılması yöntemi de değerlendirilmelidir.

Daha geniş bir kesime duyurulabilmesi için TV’lerle mimarlık ve kent sorunları kuşağının oluşturulması için görüşülmesi ve yönlendirici olunması gerekmektedir.

Basınla İlişkiler
Mimarlar Odası’nın basına bilgi vermesinin daha sistemli hale getirilmesi yönündeki çalışmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bilgi servisi, zaman zaman basına dokümanları içeren dosya veril mesini, bazı konularda bizzat görüşme yapmayı da kapsamalıdır. Gazetelerin mimarlık konusunda belirli aralıklarla sayfa yapmaları ve yapacakları sayfaya Oda olarak katkı vermemiz mümkündür. Ayrıca Oda’nın basın bültenlerinin etkin bir dağıtımının yapılmasının sağlanması ve dağıtılacak belgenin yayın formatına uygun olarak geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

Yazar- MO İstanbul 26 Ekim 2015 Pazartesi