Dünya Mimarlık Günü Basın Bildirisi: Sağlıklı ve Güvenli Bir Çevrede Yaşam Hakkı İçin Mimarlık

Yazar- MO İstanbul 2 Ekim 2023 Pazartesi

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından Birleşmiş Milletler Habitat Günü ile paralel biçimde ilk kez 1985 yılında kutlanan Dünya Mimarlık Günü her yıl farklı bir tema kapsamında çeşitli etkinlikler ile mimarlığın, kentlerimizde ve yaşam alanlarımızdaki sorunların toplum gündemine getirilmesini, farkındalık oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Dünya Mimarlık Günü bu yıl, 2 Ekim 2023 tarihinde “Dirençli Topluluklar için Mimarlık” teması ile Uluslararası Mimarlar Birliği üyesi yüzden fazla ülkede bir milyondan fazla mimar tarafından kutlanacak. Mimarlar Odası olarak bu çerçevede, tüm Birimlerimiz ve yetmiş bini aşkın meslektaşımız ile Dünya Mimarlık Günü ile başlayan hafta ve Ekim ayı boyunca “Mimarlık Haftası Etkinlikleri” gerçekleştireceğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

UIA, “Dirençli Topluluklar için Mimarlık” teması ile sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yapılı çevrenin ve kamusal alanların üretiminde dirençli topluluklar için bölgesel ve kentsel planlama politikalarının teşvik edilmesini hedeflemiştir. Birlik, tüm dünyada kentsel ve kırsal alanlarda kontrolsüz yapılaşma; sosyal, ekonomik ve siyasi krizler; salgın, iklim değişikliği ve afetler; yoksulluk ve eşitsizliğin etkilerinin yanı sıra mesleki sorumlulukları tartışmaya açmayı amaçlamaktadır.

Sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam hakkının korunması; bilime ve şehircilik ilkelerine uygun nitelikli mimarlık hizmetleriyle şekillenen yaşam alanlarının oluşturulması; yapılı çevrenin kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, kamu yönetiminin, merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek mensuplarının, meslek kuruluşlarının ve ilgili tüm kesimlerin ortak sorumluluğudur.

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen salgın hastalık ve afetlerin giderek arttığı; ekonomik krizle birlikte toplumsal ve siyasal kriz koşullarının ağırlaştığı süreçlerin etkileri en fazla, yoğun yapılaşma ve rant odaklı yapılaşmaya öncelik verilen büyük kentlerimizde görülmüştür.

Kamu denetimini, sağlıklı ve güvenli çevrelerde insan onuruna yakışır bir yaşam hakkını yok sayan politikalar nedeniyle kentlerimizde ve kırsal alanda yapılı ve doğal çevrede yaşanan tahribat yurttaşlarımızı afetler ve salgınlar karşısında güvencesiz bırakmıştır.

Bütün yerleşmelerin fiziksel ortamını oluşturan yapı üretimi ve mekân tasarımı etkinliği olan mimarlık; üretim sürecinin yanı sıra kültürel, sosyal ve coğrafi farklılıkların sürekliliği konusunda taşıdığı sorumluluklar nedeniyle evrensel değerleri bağlamında insancıl ve yaşam hakkından yanadır.

Mimarlar Odası olarak; mesleki ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere tüm yaşam alanlarımız için kamu yararı doğrultusunda ve toplum hizmetinde çalışmalarımızı sürdürmekte kararlı olduğumuzu paylaşıyor, meslektaşlarımızın ve toplumumuzun Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yazar- MO İstanbul 2 Ekim 2023 Pazartesi