Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliğinin Yürütmesi Durduruldu

Yazar- MO İstanbul 31 Ocak 2020 Cuma

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “turizm tesislerinin yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları” belirlemek üzere 06 Temmuz 2019 tarihinde Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin 2017/4840 E. ve 2017/7567 E. sayılı yürütmenin durdurulması kararlarına aykırı olarak; dört ve beş yıldızlı otel ve tatil köylerinin inşaatlarında bir kısım kullanım alanlarını emsal dışı tutabilmek ve dolaysıyla emsal artışı sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği’ne Odamızca dava açılmıştır.

Yönetmeliğin dayanağı olarak gösterilen 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda yapı ve yapılaşma koşullarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair herhangi bir hüküm bulunmaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm tesislerinin imar koşullarını düzenleme yetkisinin olmaması, her türlü yapıya ilişkin plan ve yapılaşma koşullarının İmar Kanunu ve bu Kanun kapsamında çıkarılan yönetmeliklerle belirlenmesi gerekliliği, Yönetmeliğin yetki yönünden hukuka aykırı olması, Yönetmeliğin sadece dört ve beş yıldızlı otel ve tatil köylerinin yapılaşma haklarını artırmak amacını taşıması, yargı kararlarına aykırı olması nedeniyle açılan davada; yönetmeliğin iptali talep edilmiştir.

Yönetmeliğin “sahil şeritlerinin birinci bölümünü de içeren orman vasıflı taşınmazların sahil şeridinin birinci bölümünde kalan kısımlarının da turizm tesis alanı olarak gösterilip emsal hesabının tamamı üzerinden yapılması” yönündeki düzenlemesinin ise Kıyı Kanunu’na aykırı olduğu, kıyı alanlarının kamu aleyhine özel kullanımlara açarak kıyılarda kalan orman alanlarının yok olmasına sebep olacağı belirtilmiştir.

Danıştay 6. Dairesi; “Davalı idare tarafından, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki plânları yapmaya, yaptırmaya, re’sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkili olan Bakanlık tarafından bu görev, yetki ve sorumluluk kapsamında turizm tesislerinin niteliklerinin artırılması için genel düzenleyici bir yönetmeliğin çıkarılabileceği ileri sürülmekte ise de; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesinde davalı idareye verilen yetkinin plân yapmak, yaptırmak, re’sen onaylamak ve tadil etmekle sınırlı olduğu, turizm tesislerinin yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda bir yetkinin de tanınmadığı; bu itibarla dava konusu Yönetmelikte yetki unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığının; “uygulanması halinde telafisi güç ve olanaksız zararlar doğurması ve açıkça hukuka aykırı olması” nedenleriyle yürütmesi durdurulan Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği hakkındaki Mahkeme kararına uyarak; gerekli kararları alması için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Mimarlar Odası olarak bu vesileyle; hukuksuz yetki kullanımına, kıyıları yapılaşmaya açan ve emsal artışı sağlayan düzenleme ve uygulamalara, “halkın eşit ve serbest” kullanımına sunulması gereken bu bölgelerin doğal, kültürel, peyzaj değerlerini yok eden tüm girişimlere karşı hukuki ve demokratik çabalarımızı sürdürmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Değerli kamuoyumuzun bilgisine saygıyla sunuyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 31 Ocak 2020 Cuma