Küçükyalı Karayolları Arazisindeki 2. ve 3. Parsellerde de Yapı Ruhsatları İptal Edildi

Yazar- MO İstanbul 22 Haziran 2020 Pazartesi

 

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü olarak kullanılan toplam 132.107 m2’lik Küçükyalı Karayolları Arazisi özelleştirme kapsamına alınmış ve ardından Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) devredilmişti.

Küçükyalı Karayolları Arazisi, 2013 yılına kadar kamuya ait “İdari Tesis Alanı” iken özelleştirme kapsamına alınarak kamusal kimliği yok edilmiş,  fonksiyon değişikliği yapılarak yeni bir yağma kararı ile konut ve ticaret alanı olarak ihaleye çıkarılmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından re’sen onaylanan imar planları 21 Nisan 2016 tarihinde askıya çıkarılırken yapılabilecek olan itiraz sonuçları bile beklenmeden 24 Nisan tarihinde, 26 Mayıs’ta yapılacak olan ihalenin ilanı ulusal basında yayınlanmıştı.

İstanbul İli, Maltepe İlçesi Küçükyalı ve Başıbüyük Mahalleleri 1396 Ada 2 ve 3 Parseller, 2775 ve 15896 Adalar (daha sonra 16771, 16772 ve 16773 adalar) Muhtelif Parseller ile Tescil Dışı Alanlara İlişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18.04.2016 tarihinde onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Maltepe Belediyesi tarafından 16771 Ada / 1 parsel, 16773 Ada / 2 Parsel, 16772 Ada / 1 parsel sayılı taşınmazlar için düzenlenen yapı ruhsatlarının iptali talebiyle ayrı ayrı dava açılmıştı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin 2017/1137 E. ve 2017/1949 K. sayılı kararıyla imar planları şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve teknikleri ile kamu yararına ve mevzuata uygun bulunmayarak iptal edilmişti. 18.04.2016 tarihinde onaylanan imar planı değişikliğinin iptali söz konusu yapı ruhsatlarını da dayanaksız kılmıştı.

Ancak aynı alana ilişkin 02.01.2018 tarihinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarılmış ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin plan notlarına “7.Bu plan ve bu plandan önceki plan ile gelmiş donatı alanlarının, kamuya bedelsiz terk edilmesi halinde; bu plan öncesinde alınan inşaat ruhsatları geçerli olup, tadilat ruhsatları için bu plan öncesinde alınan inşaat ruhsatlarında belirtilen emsale esas inşaat alanına göre uygulama yapılacaktır.” şeklinde hüküm konularak ruhsatların iptalinin önüne geçilmek istenmişti.

02.01.2018 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine açılan dava devam etmektedir.

İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 08/01/2019 tarih ve E:2017/830, K:2019/32 sayılı kararıyla, 16773 ada, 2 parsel sayılı yerdeki yapı ruhsatları“… yapı ruhsatının dayanağını teşkil eden İstanbul İli, Maltepe İlçesi,1396 ada 2 ve 3 parseller, 2775 ve 1586 adalar muhtelif parseller ile tescil dışı alanlara ilişkin olarak 18/04/2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından re’sen onaylanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişiklikleri İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 12.10.2017 tarih ve E.2017/1137, K.2017/1949 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, mahkeme kararı ile iptal edilen planlara dayalı olarak tesis edilen dava konusu yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle iptal edilmişti.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin 04/06/2020 tarih ve E:2018/1698, K:2020/653 sayılı kararıyla, 16771 ada, 1 parsel sayılı yerdeki ve 05/06/2020 tarih ve E:2019/2478, K: 2020/659 sayılı kararıyla, 16772 ada, 1 parsel sayılı yerdeki yapı ruhsatları da iptal edildi.

Böylelikle; 329 konut, 178 ticaret olmak üzere toplam 507 bağımsız bölümden oluşan 16773 ada 2 parseldeki blokların; 296 konut, 169 ticaret olmak üzere toplam 465 bağımsız bölümden oluşan 16771 ada 1 parseldeki blokların ve 535 konut, 518 ofis olmak üzere toplam 1053 bağımsız bölümden oluşan 16772 ada 1 parseldeki blokların ruhsatları iptal edilmiş oldu.

Kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu

Yazar- MO İstanbul 22 Haziran 2020 Pazartesi