19 Mayıs’ın 101. Yılında Mücadele Çağrısı!

Yazar- MO İstanbul 17 Mayıs 2020 Pazar

 

19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan bağımsızlık, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin 101.yılını; Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin birikim ve kazanımlarının ortadan kaldırıldığı, halkın iradesi olan yasama yetkisinin gasp edildiği, toplum yaşamını tehdit eden “Küresel COVİD-19 salgını”nın dahi “rant ve otoriterleşme” için fırsata çevrildiği, “hile ve şerle” kurulan “Otokratik Rejim”in giderek “Totaliter Rejim”e dönüştürüldüğü koşullarda karşılamaktayız.

Yaşamın her alanında yürürlüğe konan baskıcı ve otoriter uygulamalarla; düşünce ve ifade, özgürlüğü, örgütlenme, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı gibi temel hak ve özgürlükler kısıtlanmakta; ayrımcılık, eşitsizlik ve mahrumiyet giderek yükselmektedir. Demokrasinin temeli olan kurumlar baskı altına alınmakta; meslek örgütleri ile tüm yerinden yönetim kurumlarının özerk, demokratik ve örgütlü yapıları zayıflatılarak görevlerini kamu ve toplum yararına yerine getirmelerinin olanakları ortadan kaldırmaktadır.

Demokrasinin bütün kurumlarının işlevsizleştirildiği, hukukun göz ardı edildiği, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığın ortadan kaldırıldığı, Cumhuriyet devrimleri ve değerli kazanımlarının, özgün mimarlık mirası ve bellek değerlerinin, uygarlık birikimlerimizle birlikte yok edildiği bu dönemde; uygar bir gelecek için laik demokratik parlamenter sistemin yeniden işler hale getirilmesinin; bağımsız, eşitlikçi ve özgürlükçü Cumhuriyet mücadelesinin yükseltilmesinin tarihsel sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.

“Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesi ile kurulan Cumhuriyetin eğitim, bilim, kültür, sanat, mimarlık, kentleşme ve diğer pek çok alandaki kazanımlarını ve sahip olduğumuz uygarlık birikimini geriletme çabalarının kabul edilemez olduğunu önemle vurguluyoruz.

Bu anlayışla, bağımsızlık ve özgürlük umutlarını inanca dönüştüren 19 Mayıs 1919’un 101. Yıldönümünde toplumun bütün duyarlı kesimlerini; “Cumhuriyet ve Demokrasi” için mücadeleye çağırıyoruz.

Mimarlar Odası olarak; “eşitlik, adalet ve demokrasi” talebinin temel hak ve özgürlüklerden bağımsız düşünülemeyeceği, Cumhuriyet devriminin ve aydınlanma sürecinin durdurulamayacağı, tarihsel, bilimsel, kültürel gelişimin geriye döndürülemeyeceği bilinci ve inancıyla; meslektaşlarımızın ve bütün yurttaşlarımızın “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”nı kutluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 17 Mayıs 2020 Pazar