Kartal Soğanlık’ta Şehir Parkı’nı Yapılaşmaya Açan İmar Planları İptal Edildi

Yazar- MO İstanbul 13 Ağustos 2018 Pazartesi

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 213 ve 216 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği TMMOB Şehir Plancıları Odası ve TMMOB Mimarlar Odası tarafından açılan dava sonucunda İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İptal edilen plan değişiklikleri, Kartal Adliyesi’nin doğu tarafında bulunan park alanını kısmen ticaret-konut alanı olarak yapılaşmaya açarak donatı alanını iptal etmekte,  bölgeye ek nüfus, yapı ve trafik yoğunluğu getirmekteydi. İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından 16.07.2018 tarihinde oybirliğiyle verilen gerekçeli kararda söz konusu imar planı değişiklikleriyle Şehir Parkı’na dönüşmesi öngörülen alanın yaklaşık 57 bin metrekarelik kısmının Ticaret ve Konut fonksiyonlarına ayrılarak donatı alanlarının azaltıldığı, ilave inşaat alanı ve nüfus getirilmesiyle ulaşım taleplerinin olumsuz yönde etkileneceği, planların nüfus – donatı dengesini, çevre ve imar bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu açıkça ifade edilmiş, meslek odalarımız tarafından dava konusu edilen planların mevzuata, planlama teknikleri ve şehircilik ilkelerine ayrkırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Bizler ilgili meslek odaları olarak iptal edilen imar planlarıyla birlikte Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 213 ve 216 parsellerin Şehir Parkı olarak bölgeye kazandırılması ve açık alan olarak korunması gerektiğini hatırlatıyor; güvenli, sağlıklı yerleşim alanlarının oluşturulması için bilimsel, afete duyarlı ve planlama ilkelerini esas alan kentleşme politikalarının hayata geçirilmesi için mesleki sorumluluklarımız gereği yasal mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yazar- MO İstanbul 13 Ağustos 2018 Pazartesi