Üsküdar Belediye Başkanlığının “Cevap ve Düzeltme”si İle İlgili Zorunlu Açıklama

Yazar- MO İstanbul 17 Şubat 2021 Çarşamba

Üsküdar Belediye Başkanlığı tarafından Üsküdar 2. Noterliği’nin 12.02.20201 gün ve 02260  yevmiye sayılı ihtarnamesi ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne “cevap ve düzeltme” metni gönderilmiştir. Anılan cevap ve düzeltme metni hukuka ve hukuk devletine karşı hasret ve inancımız gereği16.02.2021 tarihinde sayfamızda yayımlanmıştır.

Ancak;

1.) 09.10.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Üsküdar Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili olarak İstanbul 2. İdare Mahkemesinin30.11.2020 gün, 2020/1107 Esas ve 2020/1847 Karar sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Söz konusu karar “… söz konusu planda konut ağırlıklı imara açılan alanların artmasının buna karşın kentsel, sosyal donatı alanlarının azaltılmasının Boğaziçi alanındaki koruma-kullanma dengesinin sürdürülebilirliği açısından sonuçlar doğuracağı…” ifadeleri ile gerekçelendirilerek verilmiştir.

Kararın ilgili alanda söz konusu plandan sonra tesis edilen idari işlemleri de ilgilendirdiği; kamu idaresinin söz konusu hukuka aykırılıkları ortadan kaldırmak için işlem tesis etmesi gerektiği kuşkusuzdur.

2.) Öte yandan ve belki de daha da önemli olmak üzere; söz konusu “cevap ve düzeltme” metninde sözü edilen 2016 onanlı “1., 2. Ve 3. Etap” revizyon imar planları ile ilgili de hukuki durum şu şekildedir.

  • 1. Etap Revizyon İmar Planı’nın şehircilik ilkelerine, planlama tekniğine, kamu yararına ve hukuka aykırılığını açıkça saptayan iki adet bilirkişi raporu alınmasına karşın üçüncü bir bilirkişi raporu alan İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 31.01.2020 gün, 2017/186 Esas ve 2020/160 Karar sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiş ancak bu karar İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 17.12.2020 gün, 2020/702 Esas ve 2020/1727 Karar sayılı kararı alanın sit alanı özelliği yönünden eksiklik bulunduğu gerekçesi ile kaldırılmıştır.
  • 2. Etap Revizyon İmar Planı ise İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 14.11.2019 gün, 2018/32 Esas ve 2019/2269 Karar sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
  • 3. Etap Revizyon İmar Planı ile ilgili olarak ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin 2019/809 Esas sayılı dosyası kapsamında resen alınan “… planlama esaslarına, planlama tekniklerine ve ilgili mevzuata uygun olmadığı yönündeki …” bilirkişi raporu tebliğ alınmıştır.

3.) Yukarıda özetlenen tüm bu hususları kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Yazar- MO İstanbul 17 Şubat 2021 Çarşamba