Türkiye Mimarlık Politikasını Hayata Geçiriyoruz

Yazar- MO İstanbul 20 Şubat 2019 Çarşamba

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı tüm Odalar; meslek mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak; meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmî makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak üzere çalışmalarını yürütmekle sorumludurlar.

6235 sayılı TMMOB Kanunu ile kurulmuş olan Mimarlar Odası faaliyetlerini bağlı olduğu hukuk, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirmektedir. 1954 tarihinde kurulan Mimarlar Odası, çalışmalarını ülke ve kamu yararı doğrultusunda yürütmekte; kentlerin kimlikli, planlı ve sağlıklı gelişmesi için yoğun emek harcamaktadır. Bütün meslek mensuplarının mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak ilişkiler kurması ve mimarlığın toplumsal bir kültür ögesi olduğunun toplum tarafından anlaşılması için çaba göstermektedir.

Antik uygarlıkların kesiştiği bir coğrafyada yer alan, çok değerli mimarlık ve sanat eserlerinin olduğu, kültürel ve tarihî zenginliklerin beşiği ülkemizde; nitelikli eğitim ve uygulamalar önemsizleştirilerek mimarlık, planlama ve yapılı çevre üretim sürecinden uzaklaştırılmış; toplumun nitelikli mimarlık hizmetlerine erişimi gerçekleşememiştir.

Yaşam çevrelerinin nitelikli mimarlık hizmetlerinden yoksun biçimlenmesine neden olan bu süreç; yapı kültürümüzün yozlaşmasına, yaşam değerlerimizin yitirilmesine, kentsel yaşam kalitesinin düşüp toplumsal eşitsizliğin yükselmesine, giderek kentlerin kimliksizleşmesine ve afetlere daha fazla açık hale gelmesine yol açılmaktadır.

Bu çerçevede; Mimarlar Odası tarafından başlatılan ülkemize özgü bir mimarlık politikasının oluşturulmasına yönelik uzunca bir süredir yürütülen değerlendirme ve çalışmalar, içinde bulunduğumuz siyasi, ekonomik ve toplumsal kriz koşullarında yeniden ele alınmıştır.

Yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin korunması, kent ve planlama politikalarının kamu yararına geliştirilmesi;  nitelikli mesleki hizmetlerin kamusal politikaların her düzeyinde yer alması, güvenli ve sağlıklı yaşam çevrelerinin oluşması için “Türkiye Mimarlık Politikası” hazırlanmıştır.

Bağlı olarak; Mimarlar Odası’nın, mimarların, kamu yönetiminin, yerel yönetimlerin, ilgili tüm kesimlerin ve kurumların, ülke adına ortak sorumlulukları çerçevesinde; Türkiye Mimarlık Politikasının hedeflerini gerçekleştirmek için tüm ilgililer ile birlikte ayrıntılı bir “eylem planı” oluşturularak hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Kültür çalışmaları, çevre ve sosyal politikalardan sorumlu bakanlıklar başta olmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ilgili uzman sivil toplum kuruluşları ve diğer kamusal örgütlenmeler bu politikanın uygulanmasından sorumlu olmalıdır.

Mimarlar Odası, Türkiye Mimarlık Politikası hedef ve ilkelerinin savunulması ve uygulamaya geçirilmesinin güvencesi olmayı üstlenmiştir. Sunulan anlayışla, oluşturulan mimarlık politikasının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için ilgili kesimleri birlikte çalışmaya davet etmektedir. Bu çerçevede hazırlanan “Türkiye Mimarlık Politikası” belgesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Türkiye Mimarlık Politikası Belgesi’ne ulaşmak buraya tıklayabilirsiniz…

TMMOB MİMARLAR ODASI

mimarlık politikası

Yazar- MO İstanbul 20 Şubat 2019 Çarşamba