Tarihi Sit Alanlarının Koruma Güvencelerini Kaldıran İlke Kararına Yargıdan Durdurma

Yazar- MO İstanbul 19 Şubat 2021 Cuma

Tarihi Sit Alanlarının Koruma ve Kullanma Koşullarını belirlemek üzere 16.01.2014 tarihinde yayınlanan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 271 sayılı İlke Kararıyla, bu alanlarda inşai ve fiziki uygulama yasağının istisnası kapsamına kamu hizmet binaları dahil edilmiştir.

Tarihi sit alanlarında yapılacak kamu hizmet binalarının yapılaşma yasağı kapsamından çıkarılmasıyla; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu ile getirilen koruma düzenlemelerine aykırı biçimde bitki örtüsü, doğal, topografik yapı ve silüet üzerinde oluşacak tahribatlar nedeniyle Mimarlar Odası bu konuda dava açmıştır.

Başbakanlığın (daha sonra Cumhurbaşkanlığının), “Başbakanlık hizmet binası inşaatına ilişkin projenin, 271 sayılı ilke kararına dayanılarak Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığı dolayısıyla bu davada verilecek kararın Başbakanlığı doğrudan ilgilendirdiği” gerekçesiyle müdahil olduğu davada; iptal taleplerimizin reddi kararı hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun bozma kararına uyan Danıştay 6. Dairesi; esas hakkında nihai kararı vererek ilke kararının ilgili kısımlarının iptaline karar vermiştir.

Mimarlar Odası olarak; doğal ve kültürel değerlerimizi hızla yitirdiğimiz bu günlerde, mesleğimiz, kentlerimiz ve ülkemiz adına bu değerleri korumaktan vazgeçmeyeceğimizi ve tüm doğa, çevre ve kültür tahribatlarına karşı hukuksal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 19 Şubat 2021 Cuma