Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Özgürlükçü ve Demokratik Yapısına Yönelik Baskılara Son Verilmelidir

Yazar- MO İstanbul 10 Temmuz 2019 Çarşamba

9 Temmuz 2019

3 Aralık 1961 tarihinde ilk kez gerçekleştirilen Ağaçlandırma Şenliği ile başlayan seferberlikle 4500 hektar büyüklüğündeki arazisinde dünyanın kent bölgesinde insan tarafından yapılmış en geniş kapsamlı orman ekosistemini yaratan Orta Doğu Teknik Üniversitesi; Ankara’nın bozkır ve kıraç topraklarında orman alanının yanı sıra, bina ve yaya yolları yakın çevreleri ile ortak yeşil alanları ile karasal iklim koşullarına uygun doğal bir peyzaj dokusu oluşturmuş; yok olmaya yüz tutmuş pek çok canlı türü için önemli bir doğal çevre oluşturmuştur.

Uzun yıllar devam eden bu özverili çalışmalar sonucunda oluşturulan ODTÜ Ormanı; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 6 Mart 1995 tarihli ve 316/ 3895 sayılı kararıyla Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir.

Kimi yerleri arkeolojik sit alanı, kimi yerleri ise doğal sit alanı olarak derecelendirilen 3100 hektar genişliğindeki ODTÜ Ormanı’nın koruma güvencelerinin ortadan kaldırılması yönündeki girişimler ise; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2011 yılında doğal sit alanları, milli parklar, tabiat parkları ve diğer koruma alanları ile ilgili olarak yetkili kılındıktan sonra hızlanmıştır. Kamu eliyle yapılan müdahaleler yoluyla yerleşke alanını etkileyen ODTÜ arazisi sınırları içinde kalan ve çeşitli kamu kuruluşlarınca kullanılan pek çok yapı yapılmıştır.

Kentin İncek, Oran ve Bilkent bölgelerinde sermaye yararına ulaşım altyapısının sağlanması amacıyla üniversite yerleşkesindeki doğal sit alanlarından geçen ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı Arasında Bağlantıyı Sağlayacak Yol İnşaatı ile yakın dönemde yeniden gündeme gelen yapılaşma süreci; 21 Mayıs 2018 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile imzalanan, ODTÜ Kampus Alanı içerisindeki Kavaklık olarak bilinen 40 dönüm arazinin Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsisi ile sürdürülmektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak üzere yapılacağı belirtilen yurt yapıları; koruma kurallarını ve bilimsel planlama ilkelerini yok sayan bir anlayış ile ilgili kesimleri sürecin dışında bırakarak Rektörlük ve Kredi Yurtlar Kurumu arasındaki işbirliği ile planlanmıştır.

Proje; öğrencilerinin, akademisyenlerinin, çalışanlarının ve kentlilerin katılımıyla uzun yıllar gösterilen çabalar sonucunda bozkırı yeşerten; temel insan hak ve özgürlüklerini koruyan, toplumsal ilerlemenin ve gelişmenin öncüsü olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin özerk, özgürlükçü ve demokratik yapısına aykırı biçimde yürütülmektedir.

8 Temmuz 2019 tarihinde ise; nitelikli planlama ve mimarlık uygulamaları yoluyla elde edilen ve geleceğin mirasını oluşturan üniversite yerleşkesindeki doğal çevrenin ve taşınmazların yapılaşma alanlarına dönüştürülmelerinin önünü açan; yaşanabilir çevre hakkını engelleyen, doğal dokuyu tahrip eden projeye ve merkezi-yerel yönetim politikalarına karşı üniversite bileşenlerinin gösterdiği direnişe; yerleşkeye giren güvenlik güçleri müdahale etmiştir.

Aidiyet ve kimlik duygularının mekânsal ifadesi olan kentsel alanlara, ODTÜ Ormanına ve Yerleşkesine sahip çıkan ve toplumsal talepleri demokratik duyarlılıklar çerçevesinde iletenlere karşı güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet ve temel insan hak ve özgürlüklerine yapılan hukuksuz müdahaleler kabul edilemez.

Mimarlar Odası olarak; yükseköğretim kurumlarının ve ODTÜ’nün özerk, özgürlükçü ve demokratik yapılarına yapılan müdahale ve baskıları reddediyor, sürecin takipçisi olacağımızı önemle vurguluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 10 Temmuz 2019 Çarşamba