Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu Çağrısı

Yazar- MO İstanbul 23 Ekim 2017 Pazartesi

23 Ekim 2017

Karadeniz bölgesindeki mimarlık meslek örgütlerinin  bir araya gelmesiyle 12 Ekim 1995 yılında kurulan Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (Forum of Architects of the Black Sea Region-FABSR) üye ülkeleri 14-15 Ekim 2017 tarihlerinde Batum / Gürcistan’da bir araya gelerek; Karadeniz havzasında mimarlık, kentleşme ve planlama alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirdiler.

Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Türkiye ve Ukrayna’dan meslek örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantıda; üye ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde çalışmaların aktif bir biçimde sürdürülebilmesi için girişimlerde bulunulması benimsendi. Toplantının ardından yapılan seçimlerde Türkiye Mimarlar Odası FABSR Dönem Başkanlığı’na; Gürcistan Mimarlar Birliği ise Dönem Sekreterliği’ne seçilmişlerdir.

Toplantıda; yakın dönemde bölge coğrafyasında ve dünyada yaşanan gelişmeler ve olaylar değerlendirilerek ortak bir deklarasyon yayımlanması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda üye meslek kuruluşları, yayımlanan bildirge ile bölgede;

  • kültürel ve mesleki işbirliğinin, iletişimin güçlendirilmesi ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi,
  • meslek mensupları ile ulusal ve uluslararası kurumlar arasındaki ilişkilerin sürekli kılınması,
  • ortak çalışmaların desteklenerek mesleki, bilimsel, sanatsal ve düşünsel alanda yapılacak etkinliklerin artırılması,
  • mesleki eğitim koşullarının ve uygulama standartlarının iyileştirilmesi ve nitelikli mesleki hizmetlere erişimin sağlanması,
  • küreselleşme ve iklim değişikliği tehdidi altındaki doğal, kültürel ve tarihi mirasın korunarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması,
  • şiddet karşıtı politikaların ve barışın desteklenmesi,

için etkin sorumluluk üstlendiklerini ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşmaktadırlar.

Karadeniz coğrafyasında kamu yararını göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürecek olan FABSR ve Dönem Başkanı Mimarlar Odası; bölgedeki merkezi ve yerel idarelere, üniversitelere ve araştırma merkezlerine, mesleki ve kültürel kuruluşlara Forum’un faaliyetlerine destek olmaları için açık çağrıda bulunmaktadır.

FABSR Batum Bildirgesi metnine ulaşmak için tıklayınız.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 23 Ekim 2017 Pazartesi