Kamuoyuna ve Meslektaşlarımıza Zorunlu Açıklama

Yazar- MO İstanbul 14 Mart 2022 Pazartesi

12 Mart 2022

TMMOB Mimarlar Odası, Anayasanın 135. Maddesi gereğince kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde, kâr amacı gütmeyen bir kurumdur. Kurulduğu 1954 yılından bugüne anayasal sorumlulukları gereği ülkemizin kamusal ve toplumsal haklarının önceliği yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu sorumlulukla TMMOB Mimarlar Odası her platformda emekten ve emekçiden yana olmuş, bünyesinde ücretli çalışanlarına sağladığı haklar ve yarattığı çalışma ortamında bu tutumunu sergilemiş ve sergilemeye devam etmektedir.

Tez-Koop İş Sendikası ile görüşmelerimizin devam ettiği, önemli olduğuna inandığımız bir sürecin içerisindeyken son dönemde gerek basında gerekse sosyal medya organlarında meslek odamızın yürüttüğü sürecin bilgisine hakim olunmadan ve hatta kasıtlı olarak yapılan bazı açıklamalar ve kurumun itibarını zedeleme girişimleri, konuya dair bir açıklama yapılması gereğini doğurmuştur.

Tez-Koop İş Sendikası ile TMMOB Mimarlar Odası arasındaki ortak görüşmeler 08.11.2021 tarihinde başlamıştır. Bilindiği gibi görüşmeler birçok farklı başlığı içeren, ilgili Mevzuat kapsamındaki detayları irdeleyen ve günümüz koşullarına dair değerlendirmeler gerektiren bir içeriği kapsamaktadır. Süreçte, ilgili Sendika yetkilileri, Sendika temsilcisi çalışanlarımız ve Oda temsilcilerimiz arasında 02.02.2022 ve 10.02.2022 tarihlerinde toplantılar yapılmış, karşılıklı bilgiler paylaşılmış, çeşitli başlıklar tartışmaya açılmıştır.

Odamız tarafından yapılan araştırma ve değerlendirmeler, yetkili Sendikanın tarafımıza ilettiği TİS (Toplu İş Sözleşmesi) taslağının benzer meslek odaları ve çeşitli kurumlarda yapılan iş sözleşmelerinin çok ötesinde şartlar içerdiğini, meslek odamızın mevcut mali durumunda sürdürülmesi olanaklı olmayan koşullar içerdiğini ortaya koymuştur. Süreç, meslek odamızda sağlıklı bir sendikalaşmanın geliştirilmesi düşüncesiyle bu konuda yetkin, uzman ve emekten yana tavrı ön planda olan hukukçu bir danışmanla ve seçim süreçlerine rağmen titizlikle yürütülmüştür. Şubelerle konu özelinde toplantılar yapılmış, hazırlanan öneriler sendikaya iletilmiştir. Sendikanın hazırlanan teklifi reddetmesi sonrasında konu arabulucuya taşınmış, ancak Sendika ile iyi niyet çerçevesindeki görüşmeler sürdürülmüş ve sürdürülmektedir.

25 Şubat 2022 tarihinde ise Mimarlar Odası tarafından yapılan özel gündemli bir toplantıyla hazırlanan taslak şubelere aktarılmış ve gelen öneriler çerçevesinde son halini almıştır. Kuşkusuz, bu çalışma bir süreç gerektirmektedir; olgun, gelişmiş halini alması için belirli bir süreye ve deneyime gerek duyulmaktadır. Söz konusu toplantıda aidat toplama ve meslekî denetim kriterleri, mimarlık etkinliklerine dair kriterler konularında çeşitli öneriler gündeme getirilmiştir.

04.03.2022 tarihinde programlandığı şekliyle 11. 03. 2022 tarihinde Tez-Koop İş Sendikası ile TMMOB Mimarlar Odası temsilcileri tekrar bir araya gelerek görüş alışverişlerini sürdürmüştür. Bu toplantıda da mevcut çalışan arkadaşlarımızın süregelen zaman içerisindeki yaklaşık eşdeğer koşullarda aldıkları ücret ve sözleşme şartlarındaki farklılıklar sendikayla paylaşılmış; tüm haksız eleştirilere rağmen kısa zamanda hazırlanan çalışmanın altyapısının, amacının ve geliştirilmesi yönündeki niyetin çerçevesi detaylı şekilde sendika yöneticilerine ve temsilcilerine anlatılmıştır. Bu çalışmanın getirdiği verilerin hem çalışan arkadaşlarımızın haklarını koruyarak hem de odanın sürdürülebilir ekonomik perspektifiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Sendika yetkilileri çalışmanın amacının iyi niyetli olduğuna kanaat getirdiklerini ve kendileri için de doğru yaklaşımlar içerdiğini belirterek, bu verilerin nasıl daha sağlıklı sonuca ulaşabileceği ve sürdürülebilir olacağı konusunda sürece Mimarlar Odası ile birlikte katkıda bulunma niyetlerini beyan etmiştir. TİS süreci içerisindeki çalışma koşulları ile ilgili birçok konu detaylı şekilde görüşülmüş, gerek mevcut çalışanların haklarının durumu ve odanın mevcut işleyiş şekli gerekse yaşanan ve yaşanabilecek problemler göz önünde tutularak kanunlarca belirlenmiş koşullardan olabildiğince daha iyi şartlar oluşturmak niyetiyle toplantı verimli bir şekilde sürdürülmüştür. Mali konuları etkileyen maddeler haricindeki diğer konularda uzlaşmaya varılmış ve üzerinde çalışmaların devam etmesi konusunda fikir birliği oluşmuştur.

TİS sürecinin devam ettiği bu koşullarda özellikle ülke coğrafyasında bu kadar yaygın etkin bir örgütün, adaletli ve eşitlikçi bir personel ve ücret politikasını daha iyi bir hale getirmenin bir anda mümkün olmadığı ve kademeli şekilde bu süreçlerin devam etmesi gerektiği net bir şekilde hem Mimarlar Odası hem de Sendika tarafından ifade edilmiştir. Bir sonraki toplantı için tarihler görüşülmüş ve çalışmaların devam etmesi yönünde karar verilmiştir.

Söz konusu süreçle amaçlanan, Mimar üyelerimizin yönetimimize verdiği sorumluluğun bilinci ile Mimarlar Odası’nda ücretli çalışan arkadaşlarımızın çalışma ortamlarını daha barışçıl, adaletli ve eşitlikçi ölçütlerle desteklemek; personel ve ücret politikası adına iyileştirmeleri gerçekleştirmek ve Mimarlar Odası’nın varlığını daha da güçlendirmektir. Bu amaçla Meslek Odamızda bir çalışma grubu kurulmuş, inceleme ve araştırmalarını tüm örgüt çalışanlarını kapsayacak şekilde çok yönlü olarak sürdürmüştür.

Sendika ve TİS sürecinin katkısıyla Şubeler arası farklı ücret politikasının uygulanmasının düzeltilmesi, ücret ve hak adaleti sağlanarak Mimarlar Odası ücretli çalışanları arasında çalışma adaletinin ve iş barışının kurulması, Mimarlar Odası’nın etkin ve sürdürülebilir bir yapıyla yoluna devam etmesi hedeflenmiştir.

Ancak ne yazık ki bilgi eksiklikleri, haksız ve asılsız iddialarla sosyal medya ortamında Meslek Odamızın çalışanlarına karşı tavrının, kurum politikalarının ve kuruluşundan bugüne sürdürdüğü barışçıl ve emekten yana yaklaşımının tam tersine yakıştırmaların ve haksız bir algı yönetiminin varlığını şaşkınlıkla izlemekteyiz.

Mimarlar Odası çalışanlarının emeklerini ve haklarını korumak, adaletli, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir personel ve ücret politikasını geliştirmek adına yapılan tüm bu çalışmaların gerek kurum gerekse çalışanları açısından bir mağduriyet yaratmaması, çözüm önerileri üretebilmesi anlayışıyla yürütüldüğünü tekrar vurgulamak isteriz.

İsnat edilenin tersine, çalışanlarımızın sendikalaşma sürecini engellemeye dair en ufak bir şüphenin olamayacağı gibi, Mimarlar Odası’nın tüm yöneticileri sendikalaşma sürecinin önünü açmış ve desteklemiştir. Sürecin tahammülsüz şekilde, eksik bilgilerle, yanlış yönlendirmelerle, iyi niyetli olmayan ve gerçekleri yansıtmayan yaklaşımlarla çarpıtıldığını üzülerek paylaşıyoruz.

Kamuoyuna ve tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

TMMOB Mimarlar Odası

Yazar- MO İstanbul 14 Mart 2022 Pazartesi