Etiler Polis Okulu Arazisi Planları İptal Edildi.

Yazar- MO İstanbul 22 Kasım 2019 Cuma

HALKA AİT OLAN DAHA FAZLA GECİKMEKSİZİN HALKA İADE EDİLMELİDİR.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Beşiktaş Akat Mahallesi’nde bulunan Etiler Polis Meslek Yüksekokulu ile bu parsellerin kuzeyinde bulunan tescil dışı alana ilişkin 26 Aralık 2012 tarihinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı değişikliği yapmıştı.

TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB Şehir Plancılar Odası, bu plan değişikliklerine karşı 6 Mayıs 2013 tarihinde dava açmış, dosya kapsamında alınan iki adet bilirkişi raporu da planların şehircilk ilkelerine ve hukuka aykırılığını saptamasına karşın İstanbul 7. İdare Mahkemesi 30 Ekim 2018 tarihinde davanın reddine karar vermişti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası ve TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin söz konusu kararı üzerine istinaf yoluna başvurdu.

Anılan başvuruyu inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi 20 Eylül 2019 tarihinde verdiği kararla dava konusu işlemi iptal etti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’nin 2019/588 esas ve 2019/568 karar sayılı kararında şu ifadelere yer verildi:

“….İstanbul 7. İdare Mahkemesi kararının bilirkişi raporlarındaki tespitler dikkate alınmadığı gibi, dikkate alınmamasının yeterli ve geçerli gerekçelerine kararda yer verilmeyerek dava konusu plan kararlarının yüzeysel bir değerlendirmesi yapılarak hüküm kurulduğu görüldüğünden..” dava konusu işlemde kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uyarlık bulunmadığından aksi yöndeki mahkeme kararında isabet görülmemiştir..” gerekçesi ile yargılama konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Kamuoyunu saygıyla duyurulur.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Yazar- MO İstanbul 22 Kasım 2019 Cuma