Doğal Mirasımız Doğal Sit Alanları

Yazar- MO İstanbul 1 Ocak 2017 Pazar

 

Anadolu coğrafyası binlerce yıllık insanlık ve uygarlık tarihini kapsayan zengin kültürel mirasın yanı sıra, çok çeşitlilik sunan eşsiz doğal mirasa sahiptir. Kıyılar, jeolojik, jeomorfolojik, biyolojik oluşumlar, habitatlar ve doğal güzellikler evrensel ölçekte ender bulunan doğal değerlerimizdir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 2011 yılında 644 Sayılı KHK ile değiştirilmiş, koruma kurumu iki ayrı bakanlık yetkisine bölünmüş, koruma alanı iki parçalı bir yapıya dönüştürülmüş, Kültür Varlıkları Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisinde kalmış, Doğal Sit Alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilmiştir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları da ayrıştırılarak, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları, Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları olarak yapılandırılmıştır. 2012 yılında Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına ilişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Doğal Sit Alanlarına dair koruma mevzuatı ve önceki yıllarda alınmış koruma kararları bu parçalı yapıya göre yeniden parça parça düzenlenmeye başlanmıştır.

Kanun değişikliğinin hemen ardından Tabiat Varlıkları ile ilgili ülke düzeyinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunca, doğal sit alanlarına yönelik olarak nitelik ve sınırlarına ilişkin yeniden bir irdeleme çalışması başlatılmış “Doğal Sit Alanı” kavramı değiştirilmiştir. I. II. ve III. Derece Doğal Sit Alanı tanımları yerine; Kesin korunacak hassas alanlar, Nitelikli doğal koruma alanları ve Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” tanımları getirilerek Doğal Sit alanlarında bir anlamda kullanıma-yapılaşmaya yol açabilecek düzenlemelere olanak sağlanmaktadır.

İrdeleme çalışmaları sonunda; özellikle kıyılarda ve Bodrum, Datça, Çeşme Karaburun yarımadalarında, koruma kararı bulunan ve sınırları belli olan binlerce hektar evrensel değerdeki Doğal Sit alanı, sınırlarının daraltılması ve statülerinin değiştirilmesi sonunda özelliklerini kaybetme riski ve yok olma süreci ile karşı karşıya kalabilecektir.

Bu bağlamda uygulanmakta olan doğal alan koruma politikalarını ve kararlarını tartışmak, sorgulamak, kamuoyunun dikkatini bu alanlara çekmek, uyarmak ve farkındalık yaratmak, koruma bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, Muğla’da DOĞAL MİRASIMIZ-DOĞAL SİT ALANLARI PANEL- FORUM’u düzenlenmektedir.

Panelde; koruma kültürü ve bilinci, doğal koruma alanlarına dair ulusal ve uluslararası yasal, yönetsel çerçeveler, doğal sit alanları ve planlama bütünselliği, peyzaj değerleri olarak doğal sit varlığımız gibi temalar çerçevesinde, Muğla kıyı ve koylarına, doğal miras alanlarına odaklanan tehdit ve gelişmelerin, bilim insanları, yerel politik aktörler, ilgili uzmanlar ve yurttaşların katılımı ile tartışılması programlanmıştır.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 1 Ocak 2017 Pazar