Beykoz Kirazlı Özel Ormanında Yapılanma Hakkı Getiren Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yürütmesi Durduruldu

Yazar- MO İstanbul 24 Aralık 2019 Salı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18.10.2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planıyla, Beykoz, Kirazlı Özel Ormanı ve Doğal Sit Alanı olan alanda konut, ticaret ve sosyal tesis amaçlı yapılanma hakkı getirilmesinin; Anayasa, Orman Kanunu, İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik düzenlemelerine, üst ölçek planlara, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu açıklanarak İmar planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir.

Dava konusu imar planları hakkında İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin kararıyla yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Kararda;  “Dava konusu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında belirlenmesi gereken yerleşilebilir alanın, plan kararlarında belirlenmediği, buna bağlı olarak da yapı yapılacak alan Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanının tamamı (brüt alan) üzerinden hesaplanacağının ifade edildiği, yapıların, Ön İzinlerde/Sentez paftasında yerleşilebilir olarak tanımlanan alanda yerleştirilmesiyle mevzuattaki % 6 oranının çok üzerinde değerlere ulaşılacağı, Plan Lejantında gösterilen “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” ve “Nitelikli Doğal Koruma Alanı”, aynı zamanda Doğal Sit Alanı niteliği taşımakta olduğu halde Doğal Sit Alanı tanımlaması yapılmadığı, dava konusu imar plan kararları ve Ön izinlerde yapılanmaya açılması planlanan alanda yapılacak uygulama sonucunda konut alanları ve yollarla, betonlaşma ve yapılardan oluşan bir siluet oluşacağı, 268 Parselin yapılanma hakkının 316 Ada, 4 Parselde kullanıldığı, bu uygulamanın 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli İmar Planı, plan notlarında belirtilmediği, Özel Orman/Doğal Sit niteliğindeki parsellerdeki orman ve ağaç yapısının onaylı Amenajman planına göre yapılması gerektiği, ilgililerince yapılan Ağaç Revizyonunun Amenajman planı ile uyuşmadığı, dava konusu İmar Planlarına göre uygulama yapılması halinde, yapılanmaya açılacak kısımdaki uygulama sonucunda yapılanma verilmeyen “Nitelikli Doğal Koruma Alan”larının da etkileneceği, yapılanmaya açılacak alanda oluşacak toplam inşaat alanı değerleri nedeniyle, Doğal Sit/Özel Orman alanlarında doğal yapısının korunmasından söz edilmesinin mümkün olmayacağı, dava konusu İmar Planlarının uygulanması halinde Kuzey ve Güney Kirazlı Ormanının bir bölümünü kapsayan planlama alanında geriye dönülmez zararlara neden olunacağı kanaatine varıldığından dava konusu Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planlarında, planlama tekniklerine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uyarlık görülmemiştir.” denilmiştir.

Yürütmenin durdurulması kararına davalı idare ve müdahillerin itirazları da reddedilmiştir.

Yazar- MO İstanbul 24 Aralık 2019 Salı