Adalar’a Ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı İptal Edildi

Yazar- MO İstanbul 2 Mart 2018 Cuma

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin açtığı davada Adalar İlçesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nı iptal etti.

Adalar İlçesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 16.6.2011 yılında kabul edilmiş, 21.9.2011 yılında onaylanmıştı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, 2017/989 Esas no.lu kararı 30/11/2017 tarihinde oybirliğiyle aldı.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi:

Bu hususlar doğrultusunda yukarıda anılan plan hükümleri yönünden 21/9/2011 onanlı Adalar İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın kültürel doğal çevrenin korunması konusundaki koruma mevzuatına, şehircilik ilkelerine uygun olmadığı yönündeki kanaatinin vurgulandığı görülmektedir.

Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup, davalı idarelerce bilirkişi raporuna yapılan itirazlar raporu kusurlandıracak nitelikte görülmediğinden söz konusu rapor mahkememizce verilecek hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur.

Dava konusu uyuşmazlıkta, yukarıda yer verilen bilirkişi raporundaki hususlar ile dosyadaki bilgi ve belgeler göz önünde bulundurulduğunda, dava konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 16.6.2011 tarihli, 1344 sayılı kararı ile kabul edilen, 21.9.2011 onay tarihli 1/5000 ölçekli Adalar İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile bu plana yapılan itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde, belirtilen hususlar yönünde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 30.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yazar- MO İstanbul 2 Mart 2018 Cuma