2022 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması: “Bu Dünya Hepimizin”

Yazar- MO İstanbul 13 Temmuz 2021 Salı

Bu yıl düzenlenecek olan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2022 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması’nın konusu, 18- 22 Temmuz 2021 tarihleri arasında Brezilya Rio de Janeiro’da yapılacak olan UIA’nın 27’nci Mimarlar Dünya Kongresi kurgusundan hareketle belirlendi. Kongrenin ana temasını da şekillendiren Covid-19 salgını üzerinden dünyayı, kentlerimizi, yaşantılarımızı, mekânsal düzenlemeler içinde yeniden okuma gerekliliği, bu özgün yarışmanın da konusu haline gelmiştir.

Nasıl bir mekânsal süreçten geçtik, geçiyoruz? Salgının günlük yaşamımız üzerindeki etkisi nedir? Salgın sonrasında kısa ve uzun vadede bizleri neler bekliyor? Dünya çapında tüm insanlığı ve canlı yaşamı da etkileyen bu salgınla ,gezegenimizde ortaya çıkan  sorunlar nasıl göğüslendi? Nasıl bir çırpıda küçük “bireysel mekanlarda” hapis kalındı? Bir sığınak olarak konutlar nasıl değerlendirildi ve onlar bu süreçte nasıl “yaratıcı mekanlar” haline dönüştürüldü?

Tüm bu sorular bizde, dünyamızın karşı karşıya olduğu “felaket”in uzamlarına odaklanmamıza neden olmaktadır. Dünyanın karşı karşıya kaldığı iklimsel denge problemleri, böyle bir felakette iyi mekânların araştırılması, kentsel alanlardaki eşitsizliklerin azaltılması gibi konular, kentlerde yaşayanların ilgisini çeken önemli başlıklar haline dönüşmüştür. Covid-19 salgını gözümüzü açmakla kalmamış, içinde yaşadığımız dünyanın ne denli “önemli” ne denli “hassas ve kırılgan” ne denli “birlikteliğimizin bir parçası” olduğunu da ortaya koymuştur.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, salgın sürecinde dünyanın içinde bulunduğu durumu anlamaya dönük sorularını, 2022 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması aracılığıyla katılımcılara taşımayı hedeflemektedir. “Bu Dünya Hepimizin” temasıyla düzenlenecek olan bu yarışmanın ana konusu; yaşadığımız felaketin, mekânsal yaşantısallıklar üzerinden “izler”ini ortaya koyan düşünsel ve sanatsal uzamlar üzerinde odaklanmasına neden olmaktadır.

YARIŞMA KOŞULLARI:

A-Katılım Koşulları:

– Yarışmaya, Türkiye’de çekilmiş en çok 6 adet renkli ya da siyah/beyaz fotoğrafla, Seçici Kurul üyeleri, Oda çalışanları ile Oda yöneticileri ve birinci derecede yakınları dışında herkes katılabilir.

– Analog fotoğraflar sayısal ortama aktarılarak, CD/DVD’ye kaydedilmiş olarak ya da e-posta yolu ile gönderilmelidir.

– Dijital (sayısal) fotoğraflar ise uzun kenarı 50 cm olacak şekilde 300 dpi çözünürlükte jpeg formatında gönderilmelidir.

– Baskılar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

– Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından sayısal müdahaleler bu özellik dikkate alınarak yapılmalı, görüntünün ana yapısı değiştirilmemelidir. Fotoğraf kenarlarında boşluk bırakılmamalı, herhangi bir çerçeveleme işlemi yapılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcı hakkında ipucu oluşturabilecek isim, imza, tarih, logo vb. işaretlemeler yer almamalıdır.

– Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri katılamaz. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

– Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

– Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

-Yarışma şartnamesindeki kurallara aykırı davranan kişiler hakkında kural ihlali

işlemi uygulanır.

– Yarışmaya başkasının fotoğrafını gönderen, gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, kendisine ait fotoğrafı bu amaçla başkasına kullandıran katılımcıların, ilk kural ihlalinde yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.

– Bunun dışındaki kural ihlallerinde yarışmacının, birinci kural ihlali durumunda 1 (bir) yıl; ikinci kural ihlali durumunda 3 (üç) yıl; üçüncü kural ihlali durumunda süresiz olarak yarışmalara katılımı kısıtlanır. Ancak, kişi ilk “bir yıllık” kısıtlama uygulaması almasını izleyen beş yıl içinde başka bir kural ihlali yapmazsa, aldığı kısıtlama uygulaması bu beş yılın sonunda silinir. Kişinin ikinci kez kural ihlali gerçekleştirmesi  durumunda kısıtlama uygulaması silinmez. Yukarıdaki belirtilen “süresiz kısıtlama” için de kısıtlama uygulamasının silinmesi söz konusu değildir.

Katılımcılar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

B- Kimlik:

Katılımcılar, 6 rakamdan oluşan rumuzlarını ve fotoğraf numaralarını dosya adına yazmalıdırlar. Fotoğrafların üzerinde başka herhangi bir bilgi yer almayacaktır. Katılım formunda katılımcının açık kimliği ve iletişim bilgilerinin yanı sıra mutlaka her fotoğrafın numarası, çekildiği yer ve tarih bilgisi ile varsa fotoğrafın adı yer almalıdır. CD/DVD kayıtlarındaki adlandırmalar katılım formu ile aynı olmalıdır. Katılım formu doldurulduktan sonra bir zarfa konarak zarfın üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.

C- Fotoğrafların Gönderilmesi:

Fotoğraflar posta ya da e-posta yoluyla gönderilebileceği gibi elden de teslim edilebilir. E-posta yolu ile gönderilecek ise katılım formu imzalanarak posta yolu ile ya da elden teslim edilmelidir. Katılım formu gönderilmeyen fotoğraflar yarışmaya dahil edilemez.

Fotoğrafların ve katılım formunun bulunduğu zarfın, postada zarar görmeyecek şekilde paketlenerek gönderilmesine özen gösterilmelidir. Postadaki olası gecikme, hasar ve kayıplardan Mimarlar Odası sorumlu tutulamaz.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Duyuru : 13 Temmuz 2021 Salı

Son Katılma Tarihi : 24 Eylül 2021 Cuma

Seçici Kurul Değerlendirmesi : 26 Eylül 2021 Pazar

Sonuçların Açıklanması : 4 Ekim 2021 Pazartesi

Ödül Töreni ve Sergi Açılışı : 18-24 Ekim 2021

Ödül Töreni ve Sergi Alanı:

TMMOB Mimarlar Odası

İstanbul Büyükkent Şubesi

Karaköy-Beyoğlu 34425 İstanbul

SEÇMELER:

Seçici Kurulun yarışmaya katılan fotoğraflar arasından, temaya uygunluk ve Türkiye ile sınırlılık açısından yapacağı ön elemenin ardından; 41 adet fotoğraf 2022 yılı ajandası için seçilecektir.

SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla):

Saygun Dura (Fotoğraf Sanatçısı)

Didem Engin (Fotoğrafçı)

Murat Germen (Fotoğrafçı, Eğitmen, Sanatçı)

Şeniz Kabadayı  (Fotoğraf Sanatçısı)

Serdar Önal (Fotoğraf Sanatçısı)

Hüsnü İlham Tibet (Mimar-Fotoğraf Sanatçısı)

Özcan Yaman (Fotoğraf Sanatçısı)

(Seçici kurul, en az dört üye ile karar alır.)

TELİF HAKLARININ DEVRİ:

– Katılımcı, dereceye giren ve özdeş ödül kazanmış olan fotoğrafların “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

– Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

– Ödül alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir.

– Ödül alan fotoğraflar Oda tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.

– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

– Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, ödül kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü : 4.000.-TL

İkincilik Ödülü : 3.000.-TL

Üçüncülük Ödülü : 2.000.-TL

En fazla 38 eşdeğer ödül (her biri) : 200.- TL.

Birincilik Ödülü verilecek fotoğraf, albüm ajandanın kapağı olarak kullanılacaktır. Ödül alan diğer fotoğraflarla birlikte eşdeğer tüm fotoğraflar ajanda içinde yer alacaktır. Ödülün yanı sıra tüm katılımcılara “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kültürel Katkı Belgesi” verilecektir.

FOTOĞRAFLARIN İADESİ:

41 fotoğrafın haricinde kalan tüm sayısal kayıtlar ile CD/DVD’ler imha edilecektir.

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ VE BAŞVURU:

Hilal DURU NEBİOĞLU

E-posta: fotoyarisma@mimarist.org

Tel: 0212 251 49 00/(Dahili 204) Faks: 0212 251 94 14

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Karaköy, Kemankeş Caddesi No: 31

34425 Beyoğlu – İstanbul

http://www.mimarist.org

Ajandamız ticari amaç taşımayan, kendi giderlerini karşılayan bir kültür hizmeti olarak gerçekleştirilmektedir.

Katılım formu için buraya tıklayabilirsiniz…

Yazar- MO İstanbul 13 Temmuz 2021 Salı