Temel İnsan Hak ve Özgürlüklere Yönelik Uygarlaşma Karşıtı Müdahale ve Kısıtlamalara Son Verilmelidir

Yazar- MO İstanbul 8 Mart 2023 Çarşamba

Ekonomik, toplumsal ve siyasal her alanda kriz koşullarının yaşandığı ülkemizde; salgın hastalık, deprem gibi afetlerle yaşam koşulları giderek ağırlaşmaktadır. Yaklaşan seçim sürecinde düşünce, ifade, haberleş­me, eğitim, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam gibi temel hak ve özgürlüklere her geçen gün yeni kısıtlamalar getirilmekte; top­lumsal yapıda eşitsizlik, ayrımcılık ve mahrumiyet giderek yükselmektedir.

Kamu ve toplum yararının öncelik olarak belirlenmesi yerine sermaye ve finans odaklı merkezi ve yerel yönetim politikaları nedeniyle kentlerimizde yaşam çevreleri nitelikli mimarlık hizmetlerinden yoksun üretilmekte, bilimsel şehircilik ilkelerine aykırı proje ve uygulamalar kamusal alanlara ve kamu hizmetlerine erişimde toplumsal eşitsizliğin artmasına yol açmaktadır.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin etkisi en fazla rant amaçlı planlama kararları alınan kentlerimizde görülmüştür. Yoğun yapılaşma koşulları, alınması gereken önlemlerin uygulanmasını neredeyse olanaksız hale getirmiştir. Afet sonrası acil müdahale ve iyileştirme süreçlerindeki koordinasyon ve planlama eksikliği nedeniyle kadınların barınma, beslenme ve sağlık hizmetleri gibi yaşamsal ihtiyaçlara erişimi daha da zorlaşmış; kadına yönelik suçların, toplumsal baskı ve şiddetin artmasına; kadınların afetler karşısında güvencesiz kalmasına neden olmuştur.

Oysa Devlet; hiç kimsenin cinsiyet veya benzeri bir sebeple ayırımcılığa uğramamasını, herkesin temel hak ve özgürlüklerden eşit derecede yararlanmasını sağlamakla yükümlüdür. Kadınların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerinin, istismar ve şiddetin önlenmesi; ayrımcılığın sonlandırılması ve insan onuruna yakışır eşitliğe dayalı toplumsal yapının kurulması kamusal politikaların temelini oluşturmalıdır.

Dünya Kadınlar Günü’nde Mimarlar Odası olarak; temel insan hak ve özgürlüklerine dair hiçbir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlamanın yaşanmadığı; insan onuruna yakışır, sağlıklı, güvenli ve nitelikli yaşam çevrelerinin oluşturulduğu uygar bir gelecek dileğiyle kadın meslektaşlarımızın ve tüm kadınlarımızın gününü kutluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yazar- MO İstanbul 8 Mart 2023 Çarşamba