Sempozyum: Kriz Koşullarında Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Demokrasi

Yazar- MO İstanbul 9 Ekim 2018 Salı

Türkiye, siyasal rejiminin değiştiği ve ekonomik açıdan kriz emarelerinin ortaya çıktığı bir dönemde yerel seçime gidiyor. Yerel yönetimler alanında da ciddi değişimlerin gündemde olduğu dikkate alınarak, yerel yönetimler sorununa dikkat çekilmek üzere; TMMOB Mimarlar Odası 3 Kasım’da İstanbul’da, ‘Kriz Koşullarında Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu’ düzenleyecektir. Odamız temsilcileri ve uzmanlarının yanı sıra, konuyla ilgili akademik çevrelerin, uzman kuruluşların, belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenecek etkinlikte yerel yönetimler alanındaki güncel gelişmeler, kriz dinamikleri, sorun alanları ve değişim dinamikleri ele alınacaktır.

09.30 – 10.00 Kayıt
10.00 – 10.30 Açılış Konuşmaları
Esin KÖYMEN Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı

 

Eyüp MUHCU

 

Mimarlar Odası Genel Başkanı
Emin KORAMAZ

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Aykurt NUHOĞLU

 

Kadıköy Belediye Başkanı
10.30 – 11.00 Tematik Sunuş
  Hüseyin Tarık ŞENGÜL

 

“Olağanüstü Koşullarda Kent Yönetimi ve Demokrasi Sorunu”  Prof. Dr. / ODTÜ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
11.00 – 11.15 Ara

 

11.15 – 12.45 1.Oturum: Kentleşme, Yerel Yönetim Politikaları ve Demokrasi
Ruşen KELEŞ Oturum Yöneticisi Prof. Dr. / Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

Korkut KANADOĞLU “Yeni Siyasal Rejimin Yerel Yönetimlere Yansımaları” Prof. Dr. / Özyeğin Üniversitesi Sürekli Eğitim Akademisi

 

İclal DİNÇER “Yeni Yönetim Paradigması İçinde Kent, Çevre Ve Planlama” Prof. Dr. / Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

 

Ferit Serkan ÖNGEL “Ekonomik Kriz ve Kent” Dr. / Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

12.45 – 13.30 Yemek Arası

 

13.30 – 15.00 2.Oturum: Kentsel Dönüşüm,  Afetler, Yatırım Projeleri ve Planlama Politikaları
Doğan HASOL Oturum Yöneticisi Mimar / Yazar

 

Alper ÜNLÜ “Planlama ve Mimarlık Yatırımlarında Büyüklük Sorunu” Prof. Dr. / Özyeğin Üniversitesi

 

Şükrü ERSOY “İstanbul ve Afetler” Prof. Dr./  Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Asuman TÜRKÜN “Kriz Koşullarında Kentlerin Dönüşümünü ve Kent Hakkını Yeniden Düşünmek” Prof. Dr. / Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

 

15.00 – 15.15 Ara
15.15 – 16.45 3.Oturum: Doğal Çevre, Kültürel Miras ve Kentsel Kimlik
  Güven Arif SARGIN Oturum Yöneticisi  Prof. Dr. / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

 

  Zeynep ERES “Kentsel Kimliğin İzinde Kültür Mirasını Keşfetmek ya da Yaratmak: Yerel ve Merkezi Yönetim Çelişkisi” Doç. Dr. / İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

 

Ayşe ÜNAL “Türkiye’de Büyükşehirler ve Kırsal Alanlar” Y.Şehir Plancısı / Türkiye Belediyeler Birliği

 

Semra AYDIN “Mahalleden Kente Yerel Yönetimler” Üsküdar Acıbadem Mahallesi Muhtarı

 

16.45 – 17.00 Ara

 

17.00 – 18.30 Forum ve Değerlendirme
Mehmet Asım GÜZEL Forum Yöneticisi Mimar

Yazar- MO İstanbul 9 Ekim 2018 Salı