2016 Yılında Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik Yapmak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

Yazar- MO İstanbul 23 Kasım 2015 Pazartesi

2016 Yılında Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik Yapmak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca her İl için ayrı ayrı düzenlenecek 2016 yılı bilirkişi listelerinin hazırlanması çalışmalarına başlandı.

16.05.2012 tarihinde kabul edilen ve 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 15.Maddesi değiştirilmiş; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı meslek odalarının her biri tarafından Valiliklere bildirilecek Bilirkişi sayıları yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca illerden nüfusu beşyüzbinin altında olanlar için en az 25 en fazla 50 kişi, nüfusu beşyüzbin ile birmilyon arasında olanlar için en az 50 en fazla 100 kişi, nüfusu birmilyon ile üçmilyon arasında olanlar için en az 100 en fazla 150 kişi, nüfusu üçmilyonun üzerinde olanlar için en az 150 en fazla 350 kişi olarak belirlenecek 2016 yılı bilirkişi listeleri Aralık ayı içinde Valiliklere iletilecektir.

Bilirkişi olarak görev yapmak isteyen üyelerimizin 23 KASIM 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Şube merkezine yada birimlerimize başvurması gerekmektedir. Bilirkişilik başvurusunda bulunacak üyelerden alınacak başvuru ücreti 240,00 TL’dir.

Yapılacak başvurularda, başvuru formunun ve taahhütnamenin bilirkişi adayı mimar tarafından doldurulması gerekmektedir. Bilirkişi listelerinin düzenlenmesinde dikkate alınacak esaslar, aşağıda belirtilmiş olup, başvuru formları, taahhütname örneği, ilgili yönetmelik ve yönergeler ile Şubemiz hinterlandındaki İllerin nüfusları ve bildirilmesi gereken bilirkişi sayılarına ilişkin liste ektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi

 

Ekleri :

1. Mimarlar Odası Şubeleri Etkinlik Bölgeleri İçindeki İller
2. Başvuru Formu Örneği
3. Taahhütname Örneği
4. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde: 15
5. TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği
6. Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik
7. Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esaslar
8. Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik Yapacak Mimarların Çalışmalarının İzlenmesi, Sicillerinin Tutulması ve Atama İlkeleri Yönergesi
9. Bilirkişi Listesi Örneği (düzenlendikten sonra posta ve e-posta ile Genel Merkeze gönderilecektir)
10. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre İl Nüfus Verileri ve Bilirkişi Sayıları Listesi

BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR

1. Bilirkişilik için başvuracak üyelerden, bu konudaki uzmanlık ve yeterliliklerini belirlemek üzere düzenlenmiş olan bilgi formu, bilirkişi seçildikleri takdirde uyacakları kuralları kabul ettiklerine ilişkin taahhütname, SMGM tarafından verilen Sertifika (yetki belgesi) ve 2015 yılında bilirkişilik yapmış ise bunların listesi istenecektir.

2. Bilirkişi listeleri, yapılan başvuruların ve bilgi formlarının değerlendirilmesi sonucunda Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurullarınca, Mimarlar Odası Bilirkişilik Yönergesi doğrultusunda belirlenecek ve Şube Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştirilecektir.

3. Bilirkişilik başvurusunda bulunacak üyelerden alınacak başvuru ücreti 240,00 TL’dir.

4. Yıl içinde birimlerden istenilecek bilirkişilerin bu listelerden ve eşitlik ilkesi gözetilerek belirlenmesine dikkat edilecek; liste dışı bilirkişi, hakem, eksper vb. görevlendirmeler listelerin yetersizliği ve özel uzmanlık gerektirmesi durumunda ilgili birim yönetim kurullarınca yapılacak; bilirkişilik hizmetleri Şubelerce yakından takip edilecektir.

5. Odaca belirlenecek listelerde yer alacak bilirkişiler, kayıtlı bulundukları Şubeye yaptıkları bilirkişilik çalışmaları hakkında bilgi verecekler; düzenleyecekleri raporların bir örneğini Odaya iletecekler; bilirkişilik konusunda SMGM tarafından düzenlenen meslek içi eğitim çalışmalarına katılarak sertifika almış olacaklardır;

6. Bilirkişiler, yaptıkları bilirkişilik hizmeti karşılığında alacakları ücretin %5’ini Oda Yönetmeliğinin 79/i maddesi gereğince Odaya ödeyeceklerdir;

7. Daha önceki yıllarda, düzenledikleri raporların bir örneğini Odaya vermeyen, aldıkları ücretin %5’ini Odaya ödemeyen, disiplin cezası almış olan ve aidat borcu bulunan üyeler bilirkişi listelerine alınmayacaklar; başvuru sırasında üyeler bu konuda uyarılacaklardır;

8. Bilirkişi listelerine alınmayan üyelerin başvuru ücretleri üye aidatına aktarılacaktır.

TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği

Madde 5: Bilirkişi listelerinde yer verileceklerde aranacak nitelikler
Madde 5 – Bilirkişilerin;
a) T.C. Vatandaşı,
b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip,
c) TMMOB’ne bağlı Odalara üye,
d) (Değişik:RG-27/6/2010-27624) En az üç yıllık mesleki deneyim ve Oda üyeliği geçmişine sahip,
e) Disiplin cezası almamış,
f) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş,
g) Odalarca düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerini başarıyla tamamlayarak Bilirkişi Yetki Belgesi almış, olması gerekir.

Yazar- MO İstanbul 23 Kasım 2015 Pazartesi