TMMOB, TEİAŞ’ın Özelleştirilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararının İptali İstemiyle Dava Açtı

Yazar- MO İstanbul 9 Ağustos 2021 Pazartesi

TMMOB tarafından Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin 03.07.2021 tarih 31530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02.07.2021 tarih 4222 sayılı Cumhurbaşkanı kararının iptali istemiyle dava açıldı.

Dava dilekçesinde elektrik iletimi kesintisiz, güvenilir ve kaliteli bir şekilde sürdürülmesinin; ekonomik faaliyetlerden sağlık, eğitim gibi sosyal gereksinimlerin karşılanmasına ve bireysel kullanıma kadar tüm toplumu, genel ülke çıkarlarını ve güvenliğini ilgilendirmekte olduğuna vurgu yapılarak; elektrik iletimini yürütmekle görevli kamu kuruluşu olan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) özelleştirilmesine ilişkin dava konusu karar hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olduğundan iptali istendi.

Dilekçede 1970 yılında kurulan TEK eli ile elektriğin yurttaşlara kamu tarafından kamu hizmeti olarak verilmeye başlandığı belirtilerek bu dönem elektrik hizmetlerindeki gelişmeler ifade edildi. Devamında “Buna karşın yeniden yapılandırma çalışmaları adı altında çeşitli yabancı elektrik tröstleri ve şirketlerin kılavuzluğunda ve Dünya Bankası ve IMF’nin yönlendirmeleri ile elektrik hizmetlerinin kamu elinden özel sektöre geçişini sağlamak için çalışmalar başlatılmış ve TEK’in küçük parçalar halinde özelleştirilebilmesi amacıyla Üretim, İletim ve Dağıtım İdareleri olarak üç parçaya ayrılmasına karar verilmiştir.” denilerek TEİAŞ’ın da özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının bu sürecin bir devamı olduğu vurgulandı.

Yine devamında “TEİAŞ, üretilen elektrik enerjisinin tüketim merkezlerine SÜREKLİ, DENGELİ ve GÜVENİLİR bir şekilde yüksek gerilim hat ve trafoları üzerinden iletilmesi görevini yürütmektedir. Elektrik enerjisinin tüketicilere her an, kesintisiz ve düzenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaktadır.” denilerek TEİAŞ’ın elektrik hizmetlerindeki rolünün ayrıntısıyla ifade edilmesinin ardından; TEİAŞ’ın arz güvenliğini sağlamadaki rolü, ülke genelindeki bütünlüklü ve yaygın yapısı ve benzeri hususlar gözetildiğinde özelleştirme suretiyle kamu dışında kişilerin dahline açılmasının faaliyetin niteliği ile bağdaşmadığı, hizmet gerekleri ile kamu yararı ve güvenliğine aykırılık taşıdığı, belirtilen hususlar gözetildiğinde elektrik enerjisinin üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarının bütünlüklü biçimde ve kamu hizmeti yükümlülüğü olarak yerine getirilmesi ile özelleştirilen üretim ve dağıtım faaliyetlerinin kamusallaştırılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde kamu yararına, hizmet gereklerine ve bir bütün olarak hukuka uyarlık bulunmadığından iptali talep edildi.

Yazar- MO İstanbul 9 Ağustos 2021 Pazartesi