Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

Yazar- MO İstanbul 15 Mayıs 2017 Pazartesi

Son Teslim Tarihi: 6 Eylül 2017

YARIŞMANIN KONUSU:

“Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması” Süleymanpaşa Belediyesi tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmanın Amacı:

“Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması”nın amacı; mevcut imar planlarına uygun, çevreye uyumlu, kentin kimliğini yansıtan, güzel sanatları teşvik eden, mimarlık ve mühendislik alanlarında çağdaş, ekonomik çözümler öneren, işlevsel, sürdürülebilir, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının ortaya konulduğu proje ve müelliflerin saptanmasıdır.

Yarışmanın Türü ve Şekli:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu ve Yeri:

Yarışmanın konusu, 11.885,38 m² alanda yer alacak olan Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası’nın tasarlanmasıdır.

Yarışmaya konu olan alan; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi ve tapuda 66 pafta, 2547 ada, 1 parselde olup, uygulama imar planında ‘’Belediye Hizmet Alanında’’ kalmaktadır.

20.08.2010 tarih ve 3157 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onanan kentsel sit ve etkileme geçiş alanı olup, taşınmazın kuzeyinde S-271 Envanter No’lu Tescilli Parsel ve doğusunda tescilli Müslüman mezarlığı bulunduğundan ilke kararı gereği taşınmaz üzerinde komşu şerhi mevcuttur.

Uygulanacak olan proje ile ilgili KUDEB veya Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge kurulundan onay alınacak olup, (Ek-1)’de şematik olarak sınırları belirtilmiştir.

İdarenin Adı ve İletişim Bilgileri;

Yarışmayı Açan Kurum         : Süleymanpaşa Belediyesi

Adres                                      : Ertuğrul Mah. İskele Cad. No:10 Süleymanpaşa / Tekirdağ

Telefon                                   : 0 850 459 59 59 Dahili: 2604 – 2606

Fax                                         : 0 282 262 73 55

Web                                        : www.suleymanpasa.bel.tr

E-posta                                   : yarisma@suleymanpasa.bel.tr

Banka Hesap Bilgileri             : Süleymanpaşa Belediyesi, Vakıfbank Tekirdağ Şubesi,

IBAN: TR33 0001 5001 5800 7302 0817 48

Yarışmaya Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılacak olan tüm yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalı durumunda bulunmamak,
 • Yarışmaya ekip halinde katılım durumunda ekip başı mimar olmak,
 • Jüri üyeleri ve raportörleri belirleyen ve atayanlar ile belediye personeli ve belediye adına çalışan danışmanlar ve onların çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
 • Şartname alıp isim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek ve yer görme belgesi almış olmak. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar:

Yarışmaya katılmak isteyenler 40,00 TL (Kırk Türk Lirası) karşılığında “Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması” şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin “Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait Vakıfbank Tekirdağ Şubesi TR 33 0001 5001 5800 7302 0817 48 numaralı hesaba veya Süleymanpaşa Belediyesi tahsilat veznelerine yatırılacaktır. Alınan dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine elden teslim edilecek veya e-mail, posta-faks (faks: 0282 262 73 55) ile gönderilecektir. Dekontu alan belediye, yarışma şartnamesi ve eklerini yarışmacıya elektronik ortamda verecek veya adresine gönderecektir

Yarışma şartnamesini almak ve kayıt için son tarih 06.09.2017’dir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler:

Danışman Jüri Üyeleri:

• Mehmet Ekrem EŞKİNAT

Süleymanpaşa Belediye Başkanı (Eczacı, Anadolu Üniversitesi)

• Mehmet Hilmi İŞSEVER

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı (İnşaat Mühendisi, İTÜ)

• Volkan Berkay ÇAKIR

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı (Şehir Plancısı, İTÜ)

• İbrahim ÖZBAY

Tekirdağ Şehir Plancılar Odası Tekirdağ Temsilcisi (Şehir Plancısı, YTÜ)

• Gökhan TANRIÖVER

Tekirdağ Mimarlar Odası Tekirdağ Temsilcisi (Mimar, İTÜ)

Asli Jüri Üyeleri:

• Feride ÖNAL, Mimar (MSGSÜ) (Jüri Başkanı)

• Güven ŞENER, Mimar (YTÜ)

• Zeki ŞERİFOĞLU, Mimar (YTÜ)

• Erce FUNDA, Mimar (İTÜ)

• Osman TAŞSETEN, İnşaat Mühendisi (İDMMA)

Yedek Jüri Üyeleri:

• Esra AKBALIK, Mimar (YTÜ)

• Şeniz ÖZARSLAN, Mimar (MSGSÜ)

• İlhan İNEL, İnşaat Mühendisi (YTÜ)

Raportörler:

• Nesrin BAŞOL, Mimar (DAÜ), Süleymanpaşa Belediyesi

• Raşit ÖZTÜRK, Mimar (TÜ), Süleymanpaşa Belediyesi

• Gülcan EROL, Peyzaj Mimarı (İÜ), Süleymanpaşa Belediyesi

Raportör Yardımcısı

• Ahmet AKCAN, V.H.K.İ. (AÜ), Süleymanpaşa Belediyesi

Yarışma Takvimi:

 • Yarışma İlanı                                      : 17.05.2017, Çarşamba
 • Soru Sormak İçin Son Tarih              : 15.06.2017, Perşembe
 • Cevapların İlanı                                  : 19.06.2017, Pazartesi
 • Yer Görme İçin Son Tarih                 : 23.06.2017, Cuma
 • Projelerin Son Teslim Tarihi              : 06.09.2017, Çarşamba, saat 17.00
 • Kargoyla Gönderimin Son Teslim Alım Tarihi: 08.09.2017, Cuma, saat 18.00
 • Jüri Çalışması Başlangıcı                  : 14.09.2017, Perşembe
 • Yarışma Sonucu İlanı                        : 20.09.2017, Çarşamba

Kolokyum tarihi ve yeri yarışma sonuçları ile birlikte açıklanacaktır

Yer Görme:

Yer görme zorunludur. Son yer görme tarihi 23.06.2017 dir. Yer görme için (şartnameye uygun proje teslim eden ekip başına) en yüksek devlet memurunun gündeliği kadar ödeme yapılacaktır. Proje tesliminde yer görme belgesinin dosyada olmaması yarışma dışı kalma sebebidir. Yarışma takviminde belirlenen son yer görme tarihinden önce yarışma raportörlüğünden teslim alınacaktır.

Ödüller ve Ödeme Şekli:

 • 1. Ödül:                  50.000 TL
 • 2. Ödül:                  40.000 TL
 • 3. Ödül:                  30.000 TL
 • 1. Mansiyon:          12.000 TL
 • 2. Mansiyon:          12.000 TL
 • 3. Mansiyon:          12.000 TL
 • 4. Mansiyon:          12.000 TL
 • 5. Mansiyon:          12.000 TL

TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti yapıldıktan sonra yarışmacılara en geç 30 (otuz) gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

Düzenleyen : Süleymanpaşa Belediyesi
KATEGORİSİ : Ulusal
Yazar- MO İstanbul 15 Mayıs 2017 Pazartesi