Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Dünya Mimarlık Günü Açıklaması

Yazar- MO İstanbul 5 Ekim 2020 Pazartesi

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) ve üye ülkelerin her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü kutladığı Dünya Mimarlık Günü’nü bu yıl küresel salgın koşulları içinde karşılıyoruz.  Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tüm dünyanın yaşadığı bu özel koşulları da dikkate alarak bu yılın temasını “daha iyi bir kentsel geleceğe doğru” olarak belirledi.

Daha iyi bir kentsel geleceği temenni etmek, hiç şüphesiz yaşanan her dönemin kendi konjonktürel yapısı içinde daha iyiye ulaşmak için duyduğumuz bir ihtiyaç ancak her yeni dönemin beklentileri, bir önceki dönemin beklentilerinin üstüne eklenerek gitgide niteliksel ve niceliksel olarak çoğalmaya başlıyor. Bunların bir kısmı sine qua non olmazsa olmaz kamu ulaşımının hızlı, ekonomik, güvenli ve kentsel yapıyla uyumlu olması, kentlerin doğal ve kültürel değerlerinin koruma-kullanma dengesi içinde yaşatılabilmesi, her türlü mekânsal standartın hem kalite hem de hijyenik açıdan yükseltilmesi, kentsel donatıların herkes için erişilebilir ve yeterli düzeyde olması, barınma hakkının herkes için sağlanabilir olması, doğal afetlerin ve yaklaşan iklim krizinin olası etkileri için hazırlıklı olunması ve her türlü riskin yönetilebilir olması gibi tüm bunların bileşkesinde kentlerin ötekileştirmeden tüm yurttaşlar için yaşanabilir olması beklenmektedir.

Bu döneme damgasını vuran küresel salgın ise, bu beklentilerin çıtasını daha da yükseltti ve insanın fiziksel koşulları kadar iç dünyasının da sağlıklı koşullarda olmasını gerekli kıldı. Bu noktada “daha iyi bir kentsel gelecek” şiarındaki “daha iyi” ye ulaşmada, içinde yaşanılan kentsel ortamın kalitesi büyük bir önem taşıyor.

UIA Başkanı Thomas Vonier’in bu yılın temasına ilişkin yaptığı açıklamada yer alan “kentsel tasarım ve mimari, daha iyi bir yaşam kalitesinin anahtarıdır” cümlesiyle insanlığın iyi bir yaşam sürdürmesi için ana ihtiyaçlardan olan kentsel tasarım ve mimarlıkla olan ilişkiyi vurguluyor. Bu sözden nitelikli bir mimari ürününün tek başına yeterli olmadığı, ancak içinde yer aldığı kentsel çevrenin kalitesiyle birlikte anlam kazandığı anlaşılıyor. Yine Thomas Vonier’in “küresel salgının, krizlerin tüm dünyada sosyal yaşam biçimlerini ve bunların alanlarını yeniden şekillendirdiğini, bununla beraber en yoksul ve en savunmasız nüfusu orantısız bir şekilde etkilediğini” vurgulaması; konunun önemini bütün ciddiyeti ile gözler önüne seriyor. Dolayısıyla salgından en çok etkilenen bu kesim için sağlıklı yaşam koşullarını oluşturmak, daha iyi bir gelecek için birinci sıraya yerleşirken, bu hedefe ancak bu doğrultuda alınacak doğru politik kararlarla ulaşılabileceği gerçeği zorunlu hale geliyor.

Biz Mimarlar Odası İstanbul Büyükkkent Şubesi olarak, bu pandemi ve kriz ortamının doğru bir biçimde yönetilmesi ve her bireyin hiçbir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlama yaşamadan temel insan hak ve özgürlükleri doğrultusunda sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkının korunması adına sorumluluğumuzu yerine getirmek için mesleki deneyim, birikim ve bilgimizi daha iyi bir dünya için kullanmayı ve dayanışmayı temel ilke olarak kabul ediyoruz.

Dünyamızın, ülkemizin, kentsel ve kırsal alanlarımızın, mesleğimizin ve yaşama hakkımızın tehdit altında olduğu bu zorlu dönemde, meslektaşlarımızı daha iyi bir kentsel geleceği beraber inşa etmeye çağırıyor; bu vesileyle bütün mimarların ve yurttaşlarımızın Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz.

Yazar- MO İstanbul 5 Ekim 2020 Pazartesi