Meslektaşlarımıza Uygulanan Baskı, İhraç ve Görevden Uzaklaştırmaları Kınıyoruz!

Yazar- TMMOB Mimarlar Odası 21 Mayıs 2018 Pazartesi

21 Temmuz 2016 tarihinde ülke genelinde ilan edilen ve halen devam etmekte olan Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) aracılığı ile kamu kurumlarının, yükseköğretim kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının yapılarına ve çalışanlarına dair pek çok düzenleme yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Olağanüstü halin devam ettiği bu süreçte temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanarak düşünce ve ifade özgürlüklerinin engellendiği ve toplumsal muhalefete yönelik saldırıların devam ettiği görülmektedir.

Kamu yararına çalışmalarını sürdüren meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve yükseköğretim kurumlarının kamusal ve özerk yapıları yok sayılmakta, kamu hizmetleri ve üretim süreçleri değersizleştirilmektedir.

OHAL koşulları ve bu koşullarda çıkarılan KHK’lerle; uzmanların sunduğu nitelikli hizmetlerin topluma ulaşmasını ve meslek kuruluşlarının ve kamu kurumlarının topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyecek koşulları oluşturmakta; kamu hizmetlerini uygulama, yönetim ve denetim boyutuyla merkezi politikaların bileşeni haline getirilmektedir.

Kurumları kapatılarak tasfiye edilen ve kamu görevlerinden ihraç edilen on binlerce kamu çalışanı arasında başta Şube yöneticilerimiz olmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz ve onlarca mimar, mühendis ve şehir plancısı meslektaşımız da bulunmaktadır.

Kamu görevlerinden OHAL kapsamındaki KHK’lerle ihraç edilen meslektaşlarımızdan Yapı Denetimi alanında çalışanların son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir kez daha cezalandırılmaktadırlar. Bakanlık Yapı Denetim Sistemi’ne kayıtlı “Proje ve Uygulama Denetçisi” veya “Kontrol Elemanı” olan mimar ve mühendislerin, Denetçi Belgeleri iptal edilerek; yaşamları boyunca yapı denetim kuruluşlarında çalışmaları yasaklanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konuya ilişkin  talep üzerine cevaben iletilen yazısında ise; “Kanun Hükmünde Kararnamelerin ekinde bulunan ve isimleri listede yer alan 4708 sayılı Kanun kapsamında denetçi Mimar ve Mühendis, Kontrol elemanı, Yardımcı Kontrol Elemanı, Yapı Denetim Kuruluşu ve Laboratuar Kuruluşları ortakları ile şirket müdürlerinin ve hali hazırda yapı denetim faaliyeti içinde belirtilen türde görev yapmakta olan kişilerin faaliyetlerinin, ilgili kurumlardan bilgilerinin temin edilmesi sonrası engellenerek görevlerinin sonlandırılması, söz konusu listelerde yer alan kişilerin bundan sonra denetim faaliyetlerinde bulunmalarına izin verilmemesi ve bu yönde yapılacak başvuruların reddine ilgili Bakanlık oluru ile uygun görülmüştür” denilmiştir.

Hukuk sistemimize göre idari bir işlem olan kamu görevinden ihraç; doğrudan kanun yoluyla yapılamayacak olmasına, gerekli incelemeler ve değerlendirmelere dayalı idari kararla yapılması gerekmesine karşın kanun hükmünde kararnameler yoluyla yapılmakta; bu uygulamaya dayalı olarak mimar ve mühendislerin çalışma hakları da ellerinden alınmış, mesleklerini icra etmeleri engellenmiştir.

Mimarlar Odası olarak; meslektaşlarımıza karlı uygulanan hukuksuzlukları kınıyor; haklı mücadelelerinin yanında olduğumuzu önemle vurguluyoruz. Bu hukuksuz uygulamaları; kamu görevi yürüten meslektaşlarımızın; baskı, istifaya zorlama, görevden uzaklaştırma ve ihraç gibi yöntemlerle işsizliğe ve açlığa mahkum edilmelerini ve itibarsızlaştırılmalarını reddediyoruz.

Kamu ve toplum yararını esas alan mesleki, bilimsel çalışmalar yürüten üyelerimizin ihraç edilmekle kalmayıp Denetçi Belgeleri iptal edilerek çalışma hak ve özgürlüklerinin engellenmesi kabul edilemez.

Bu bağlamda bütün ilgilileri hukuki sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeye; toplumun, bütün kurum ve kurallarıyla işleyen tam ve eksiksiz demokrasi beklentisini özenle gözetmeye çağırıyoruz. Meslektaşlarımızın mağduriyetlerine mağduriyet eklemeden telafisi olmayan bu yanlıştan bir an önce dönülmeli ve kazanılmış hakları iade edilmelidir.

Değerli kamuoyumuzun bilgisine saygı ile sunulur.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- TMMOB Mimarlar Odası 21 Mayıs 2018 Pazartesi