Kepez Belediyesi Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması

Yazar- MO İstanbul 18 Aralık 2017 Pazartesi

Kepez Belediyesi, Dokuma’nın 253 bin 388 metrekarelik alanı için Fikir Proje Yarışması düzenliyor. Yarışmaya başvurular 15 Aralık’ta başladı. Son katılım tarihi ise 5 Mart 2018. Yarışmada 5 ayrı esere 30’ar bin lira para ödülü verilecek.

Yarışmanın konusu, Dokuma alanının mevcutta kentsel ve bölgesel iş merkezi kullanım kararı bulunan 27718/1 nolu parselinde önerilecek yeni plan kararları, kentsel ve mimari çözümler ve peyzaj tasarımıyla Dokuma alanın tarihi mirasıyla bütünleşmesi, kentle ilişkilerinin yeniden kurulması ve alanın bütünleşik ve sürdürülebilir olarak kent yaşamına kazandırılması yönelik fikirlerin geliştirilmesi olarak ifade edildi.

Yarışmasının amacının ise, dokuma alanının Kepez ve Antalya kent yaşamına katacağı değerlerin araştırılması, kentin bütünü ve çevresiyle ilişkileri kurulmuş, kentin sosyal ve kültürel kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, açık ve yeşil alanlar ile insan ve doğa ilişkilerini ön plana çıkaran, şehircilik, mimarlık, peyzaj mimarlığı ile çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün öneriler geliştiren fikirlerin elde edilmesi olduğu belirtildi.

Yarışma şartnamesi:

ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ “DOKUMA ALANI FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

 1. GİRİŞ

1955-1961 yıllarında hayata geçirilen Dokuma Fabrikası, toplumsal yaşamı düzenleyen lojman, kreş, yemekhane yapıları, fabrika yapıları ve depoları, peyzaj bütünlüğü içinde toplumsal, ekonomik ve kültürel öğeleriyle sanayi mirasını içeren bir yaşam merkezi olarak günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Antalya Dokuma Fabrikası’nın üretimi, üretimin ekonomik olmadığı gerekçesi ile 2003 yılında, durdurulmuş ve Dokuma Alanı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca da (ÖİB) 2004 yılında özelleştirme kapsamına alınmıştır.  ÖİB özelleştirme kapsamına aldığı Dokuma Fabrikası alanının tamamını 2004 Haziran ayında satış ihalesine çıkarmıştır. ÖİB’nın bu kararına karşı Antalya’daki gazeteciler, Antalya Kent Konseyi, Antalya’daki neredeyse tüm Meslek Odaları ve Sivil Toplum Örgütleri yoğun tepkiler göstermişler ve eylemler düzenlemişlerdir. Bu tepkiler üzerine; ÖİB daha önce onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planları, Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi, Fabrika binasının bulunduğu meydan ve yeşil alan kararı getirerek hazırlanan revize imar planını 31.05.2005 tarihinde onaylamıştır. Aynı gün diğer bir karar ile de Antalya Pamuklu Dokuma Sanayi T.A.Ş. deki % 99.982 oranındaki hissesini Kepez Belediyesi’ne devretmiştir.

Daha sonra, dönemin Kepez Belediyesi yönetimince her iki parsel, onaylanan plana göre ihale yapmaksızın üst hakkı sözleşmesi ile 49 yıllığına yabancı ortaklı bir şirkete verilmiştir. Bu gelişmelere karşı da kentliler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri yoğun tepki göstermişlerdir. Tahsisin iptali için yapılan çağrıların ve eylemlerin sonuçsuz kalması nedeniyle, 5 siyasi partinin il başkanları tahsisin iptali için dava açmıştır. Açılan dava 2012 yılında parti başkanları ve kentlilerin lehine sonuçlanmıştır.

Daha başından beri Antalya kamuoyunda kabul görmeyen Dokuma arazisinin 49 yıllığına bir şirkete tahsis edilmesi işlemi, İdare Mahkemesi’nin tahsisin iptaliyle ilgili kararının 2012 yılının sonunda kesinleşmesiyle birlikte, bölgenin kentlilerin kullanımına kazandırılmasına ilişkin bir olanak doğmuştur.

2004 yılında göreve gelen Kepez belediye yönetimince, bu amaçla hiçbir hukuki engelin kalmadığı belirtilen fabrika binası ve çevresini kapsayan 238 dönümlük park alanında, nelerin yapılabileceği ile ilgili çalışmalar yapılması amacıyla, Kepez Belediye Meclisinin 2015 yılı Ocak ayı toplantısında alınan kararla, konuya ilişkin bir çalışma grubu oluşturulması kararı alınmıştır.

Kepez Belediye Meclisi’nin kararı doğrultusunda oluşturulan Dokuma Projesi Çalışma Grubunca, bu alana getirilecek işlev ve korunarak kullanılmasına ilişkin; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, Meslek Odaları, Gazeteciler ve Medya Mensupları, Sivil Toplum Kuruluşları, Akdeniz Üniversitesinden Akademisyenler, projeye katkı sağlayabilecek kişiler ve ulusal uzmanlarla ayrı ayrı on bir toplantı gerçekleştirilmiş; bu katılımcıların sözlü görüşleri dinlenmiş ve yazılı görüşleri alınmıştır.  Bu görüşler değerlendirilerek hazırlanan rapor belediye meclisine iletilmiş ve belediye meclisi toplantısında değerlendirilerek kabul edilmiştir. Sözü edilen raporun özeti şartnamenin ekinde bulunabilir (Ek-1)

Kepez Belediye Yönetimi ve Belediye Başkanı Av. Hakan Tütüncü’nün halka verdiği söz doğrultusunda, park alanında çalışmalar sürerken; Dokuma Fabrikası’nın batı kısmında, 27718/1 parselde bulunan, planda Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi kullanım kararı olan alan ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda, ilgili davanın sonuç aşamasına gelmiş olması da gözönüne alınarak, alana ilişkin hukuki sürecin tamamlanmasını takiben yapılacak çalışmalara temel oluşturması ve alanının tamamının Antalya halkına kazandırılması amacıyla, ortak aklın ışığında çok disiplinli bir çalışma yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Kepez Belediye Meclisi’nce 01.02.2017 tarihinde daha önce oluşturulan çalışma grubunca  yeni bir çalışma grubunca çalışmalar yapılması yada ulusal bir yarışma yapılması kararı alınmıştır. Kepez belediye başkanlığınca bu karara uygun olarak ulusal fikir projesi yarışması düzenlemiştir.

 1. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Antalya’nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığına katkı sağlanması, ortak aklın katkıları ile çok disiplinli bir çalışmanın yapılmasına yönelik bir fikir yarışması düzenlenmiştir.

Yarışmanın konusu, Dokuma alanının mevcutta kentsel ve bölgesel iş merkezi kullanım kararı bulunan 27718/1 nolu parselinde önerilecek yeni plan kararları, kentsel ve mimari çözümler ve peyzaj tasarımıyla Dokuma Alanının tarihi mirasıyla bütünleşmesi, kentle ilişkilerinin yeniden kurulması ve alanın bütünleşik ve sürdürülebilir olarak kent yaşamına kazandırılmasına yönelik fikirlerin geliştirilmesidir.

Yarışmanın amacı ise, Dokuma Alanının Kepez ve Antalya kent yaşamına katacağı değerlerin araştırılması, kentin bütünü ve çevresiyle ilişkileri kurulmuş, kentin sosyal ve kültürel kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, açık ve yeşil alanlar ile insan-doğa ilişkilerini ön plana çıkaran, Şehircilik, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün öneriler geliştiren fikirlerin elde edilmesidir.

Dokuma Alanının, sahip olduğu kültürel, tarihsel, sembolik özellikleri ve peyzajıyla korunması ile birlikte, çevresindeki potansiyeller de dikkate alınarak kente kazandıracağı yeni yaklaşımların elde edileceği projeler, katılımcı proje süreciyle kamuoyu ile birlikte ortak aklın yol göstericiliği ile olgunlaşacaktır.

 1.  YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Kepez Belediyesi’nce, 4737 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden, “Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca, ekte verilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar paftalarında sınırları belirlenmiş olan alanda açılmış bulunan “Kepez Belediyesi Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması” serbest, ulusal ve tek kademeli bir fikir yarışmasıdır.

 1. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI:

Yarışmacıların;

4.A. Jüri toplantılarında yer almamış olması ve jüri üyelerinin birinci dereceden yakını veya çalışanı olmaması gerekmektedir

4.B. Şartname alarak adres ve e-posta adresi bırakmış olmaları gerekmektedir.

4.C. Ekipte, mimarlar, peyzaj mimarları ve şehir plancılarından en az birer yarışmacı olmak koşulu ile ulusal ve uluslararası tüm katılımcılar da ekibin içinde yer alabilir.

4.D. Yarışmaya katılan Mimar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancılarının, ilgili Meslek Odalarına kayıtlı olmaları ve herhangi bir cezai kısıtlılığı olmaması zorunludur.

 1. E. Yer görme zorunlu değildir. Yarışmacıların yerin özelliklerini deneyimlemeleri, tasarım kararlarının yerindeliği açısından önemli görüldüğünden, yer görme jüri tarafından tavsiye edilmektedir.

5.JÜRİ ÜYELERİNİN ve RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

Danışman Jüri Üyeleri 

. Hakan TÜTÜNCÜ (Avukat) – Kepez Belediye Başkanı

. Özge KÖKSAL – Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı

. Dr. Ebru MANAVOĞLU – Şh. Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı

. Keziban ARICAN – Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı

. Mustafa BALCI – İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı

Asıl Jüri Üyeleri

. M. Osman AYDIN (Mimar) – Jüri Başkanı

. Doç. Dr. Ayşen CİRAVOĞLU (Mimar)

. Doç. Dr. Tahsin YILMAZ (Peyzaj Mimarı)

. Mehmet Nazım ÖZER (Şehir. Plancısı)

. Alişan ÇIRAKOĞLU ( Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri

. Bekir KAMIŞLI (Mimar)

. Sebahat ADANIR ( Peyzaj. Mimarı)

. M. Ahmet DEMİRTAŞ (İnş. Müh.)

Raportörler

. Recep SÖNMEZ (Mimar)

. Nilgül YILMAZ (Mimar)

 1. TASARIMCILARDAN BEKLENENLER

Yarışmacılardan,

 • Kent kimliğini güçlendirmek üzere belleklerde yer alabilecek öneriler üreten,
 • Kentlilerin rekreasyon gereksinimlerine yönelik çeşitli etkinliklere olanak verecek açık, kapalı mekân düzenlemeleri içeren,
 • Bütün Dokuma Alanı’nın ve çevresinin doğal özelliklerini değerlendiren,
 • Yapılı ve açık alanların tasarımında Akdeniz Bölgesi iklimini ve alanın mikro klimasını dikkate alan,
 • Ekolojik, toplumsal-kültürel ve ekonomik yönden sürdürülebilirlik ilkelerini gözeten,
 • Tasarımın bütününde evrensel/kapsayıcı tasarım ve bu anlayış doğrultusunda, erişilebilirlik ilkelerini gözeten,
 • Dokuma Park ile bütünlük sağlayacak çözümler ele alan,
 • Program ile olduğu kadar tasarım değeriyle de turizm ve kültürel turizm potansiyelini de değerlendiren,
 • Mimarlık, şehircilik ve çevre tasarımı literatüründe yer almayı hedefleyen,

özgün tasarımlar geliştirmeleri beklenmektedir.

Yarışmacılardan, yukarıdaki beklentilerin yanısıra

– Dokuma Alanı’nın korumaya alınmış ön kısmı (1240-1241 nolu parseller) olan Dokuma Park Alanı ile ilgili gelişmeler,  EK 1’de bilgilerinize sunulmuştur. Yarışmacılar, Dokuma Alanı olarak adlandırılan alanın 27718/1 parselde,  kentsel ve bölgesel iş merkezi kararı bulunan arka bölümünde, Dokuma Alanı’nın ülkemiz, kentimiz ve Kepez açısından değerlendirilerek gerek kültür sanat, gerek turizm, gerekse kentlilerin yeşil ve rekreasyon gereksinmelerini göz önüne alarak, yeni bir plan kararı ve kentsel /mimari çözümler getireceklerdir.

– Yarışmacılardan, Dokuma Park ile bu alanın bütünleştirilmesini ve kentlinin her iki alanı birlikte bir bütün olarak kullanmasını, düzenlenecek ulusal ve uluslararası etkinliklerle ülkemizden ve ülke dışından gelen konukların Kepez ve Antalya halkı ile kültürel alışverişinin önünün açılmasını sağlayan program önerileri ve tasarımlar beklenmektedir.

-Önerilerde ticaretin baskın işlev olması istenmemekle birlikte önerilen kurgunun kendi kaynaklarını üretme ve sürdürebilme kapasitesinin olması beklenmektedir.

-Yarışmacılardan yarışma alanını kent bütünü içinde değerlendiren, tasarıma yaklaşım kriterlerini ortaya koyan, yakın ve uzak çevre ilişkilerini kurgulayan, ulaşım sistemi türü ve tercihlerini gösteren ve bu bağlamda kavramsal ve ilkesel yaklaşımları içeren; grafik, şema ve yazılı açıklamalarla desteklenen anlatımlar beklenmektedir.

7.YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

7.A. ÇİZİMLER

Kentsel analizler ve kararlar:

Şartnamenin “beklentiler ve istenenler” bölümlerinde açıklanan konuları da kapsayacak şekilde Dokuma alanının kent ve yakın çevre ilişkilerini içine alan, bu anlamda fonksiyonel arazi kullanım kararlarını içeren, birbirleri ile olan ilişkilerini tanımlayan, ulaşım kurgusunu açıklıkla ifade eden, 1/5000  ölçekli çizimler ve 1/1000 ölçekli planlar.

Vaziyet planı:

– 1/ 500 ölçekli vaziyet planı (Dokuma Alanı ön kısmı ile bütünlük içinde) ve siluetler (yarışma alanının tamamını gösterecek şekilde en az iki siluet) çizilecektir.

Tasarımcılar, alana ve binalara yaklaşımlarını, yaya hareketlerini, araç ve servis giriş-çıkışlarını, otopark, varsa kavşak çözüm önerilerini, yarışma alanı içerisinde projelendirecekleri açık, yarı açık ve kapalı alan düzenlemelerini 1/500 ölçekli vaziyet planında göstereceklerdir.

Yarışma projesine ait toplam inşaat alanı, paftanın sol alt köşesinde belirtilecektir.

Planlar-Kesitler-Görünüşler:

– Önerilen yapılarla ilgili 1/500 ölçekli plan-kesit-görünüşler

– Yarışmacılar, isterlerse, sunumlarına kendilerince özel noktaları da ifade etmek üzere, açıklayıcı çizimleri de ekleyebilirler.

3 Boyutlu Sunumlar:

– Yarışmacılar, projeyi anlatacakları 3 boyutlu görsel çalışmalarını her teknikte sunabileceklerdir. Bu sunumlarda maket fotoğrafları vb. ara çalışmaların da kullanılması mümkündür.

7.B. AÇIKLAMA RAPORU

Yarışmacılar, konunun bütününe ait mimari ve planlama yaklaşımlarına ilişkin açıklamaları, tasarım kararlarını oluşturan nedenleri ve önerilerini içeren mimari açıklama raporu sunacaklardır. Ayrıca yarışmacı ister ise raporda yer alan açıklamaları proje paftaları üzerinde de kullanabilir.

(Raporlarda herhangi bir isim veya işaret yer almayacak, bu raporları hazırlayanların kimlik formları, danışmanlar bölümünde yer alacaktır.)

7.C. PROJENİN SUNUMU

– Pafta boyutu A1 dir. Pafta sayısı en fazla 8 ettir. Paftalar dikey kullanılacaktır. Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda, paftanın sağ alt köşesinde asılma şeması gösterilecektir. Paftaların sağ üst köşesinde sayısal (5) karakterli rumuz yer alacaktır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Paftaların sert bir zemin üzerine (tercihen fotoblok) yapıştırılması istenmektedir. Tüm paftalarda kuzey yönü işaretlenecektir.

–  Yukarıdaki esaslara göre hazırlanmış paftalar basılı kopyalardan ayrıca 300 dpi çözünürlükte, pdf ve jpeg olmak üzere iki ayrı formatta CD/DVD içerisinde de teslim edilecektir. Ayrıca raporlar ve alan hesabında kullanılacak “cad dosyası” da  CD/DVD içerisine  eklenecektir. CD/DVD içerisinde, bu bilgiler haricinde hiçbir veri olmayacaktır. CD/DVD üzerine “Kepez Belediyesi Dokuma Alanı Fikir Proje Yarışması” ve rumuz yazılacaktır. 8. PROJELERE EKLENECEK ZARFLAR VE YARIŞMACILARDAN İSTENEN BELGELER

 1. A. KİMLİK ZARFI

Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Kepez Belediyesi Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı bir zarfın içine;

Yarışmacıların, yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini, ad-soyad ve mezun oldukları okul ile diploma numaralarını, bulundukları meslek odası sicil numaralarını ve adreslerini bildirir, kendi imzalarını taşıyan bir belge konulacaktır.

 1. B. YAZIŞMA ADRESİ ZARFI

Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Kepez Belediyesi Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması Yazışma Zarfı” yazılacak, zarf içerisine kişi ve firma adı belirtmeksizin, yalnızca yarışmacılara ait adres bulunacaktır.

 1. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Jüri, yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda, beş adet eşdeğer ödül proje seçecektir. Ödüller, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, 1 ay içerisinde, belediyece ödenecektir.

ÖDÜLLER: 5 x 30.000-TL eşdeğer ödül

 1. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER
 2. Şartname ve şartname eki bilgileri (Yarışma Broşürü)
 3. 1/25000 ölçekli imar planı
 4. 1/5000 ölçekli imar planı
 5. 1/1000 ölçekli imar planı
 6. 1/1000 ölçekli halihazır harita
 7. 1/1000 ölçekli proje alanı plankotesi
 8. Tanıtıcı hava fotoğrafları
 9. Alanı gösteren fotoğraflar

11.YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilan tarihi                                                    : 15/ARALIK /2017

Soru Sorma için son tarih                                             : 05/OCAK /2018

Sorulara jüri tarafından verilen yanıtların ilan tarihi  : 10/OCAK /2018

Projelerin Son Teslim Tarihi ve Saati                           : 5 MART 2018

Jüri Değerlendirme Toplantısı Başlama Tarihi            : 12 MART 2018

Projelerin Sergilenme Yeri ve tarihi                               : Daha Sonra Bildirilecektir

Kolokyum ve Ödül Töreni                                              : Daha sonra bildirilecektir

 1. SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar en geç 05/01/2018 günü saat 17.30’a kadar raportörlüğe ulaşacak şekilde konu ile ilgili sorularını, yarışma raportörlüğü kanalı ile jüriye yazılı olarak sorabilirler. Bu amaçla gönderilecek zarfın üzerine; “Kepez Belediyesi Dokuma Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü: Mimarlar Odası Antalya Şubesi Meltem Mahallesi 3808 Sokak No:8 Muratpaşa – Antalya”, Faksa da “Kepez Belediyesi Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü” ibaresi yazılacaktır.  Mail ile soru sormalarda dokumasorucevap@gmail.com mail adresine “Kepez Belediyesi Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü” yazılacaktır. Cevaplar 10 Ocak 2018 Çarşamba günü 17:30’a kadar yayınlanacaktır.

 1. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ YERİ ve ŞARTLARI

Yarışma 15/12/2017 Cuma günü başlayıp, 05/03/2018 tarihinde sona erecek, bu süre kesin olarak uzatılmayacaktır.

Yarışma projeleri, bu süre sonuna kadar tek ambalaj içinde “Kepez Belediyesi Dokuma Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü: Mimarlar Odası Antalya Şubesi/ meltem Mahallesi 3808 Sokak No: 8 Muratpaşa/Antalya” adresine imza karşılığında elden veya 05 MART 2018 günü, saat 17.30’dan sonra gönderimi yapılmamış olmak koşuluyla kargo ile gönderebileceklerdir. Kargo makbuzu 0242 237 5820 nolu faxa veya info@antmimod.org.tr mail adresine  “Kepez Belediyesi Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü dikkatine” konu başlığı ile 08 Mart 2018 pazartesi günü 17.30’a kadar ulaştırılacaktır. Kargoyla gelen projelerden 08 MART 2018 günü, saat 17.30’dan sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ambalajların üzerine 5 rakamlı rumuz, adres ve “Kepez Belediyesi Dokuma Fikir Projesi Yarışması” başlığı yazılacak, bunun dışında bir yazı ve işaret bulunmayacaktır.

 1. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Rumuz beş rakamdan oluşacak; 1×4 ebadında, her paftanın, raporların, zarfların ve ambalajın sağ üst köşesine yazılacaktır.(Arial-bold, 30 punto) Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

Ambalaj üzerine projenin rumuzu ile “Kepez Belediyesi Dokuma Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü: Mimarlar Odası Antalya Şubesi / Meltem Mahallesi 3808 Sokak N:8 Muratpaşa/Antalya” ibaresi yazılacaktır.

Projeler, raporlar ve kimlik zarflarının kıvrılmadan bir ambalaj içinde teslim edilecektir.

 1. JÜRİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Jüri, 12 Mart 2018 günü, saat 10.00’da toplanacak ve yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır. Jüri, çalışmaları sonunda hazırlayacağı raporunu Kepez Belediye Başkanlığı’na verecek, Kepez Belediyesi sonucun en az bir ulusal gazetede ve Mimarlar Odası yayınlarında (dergi, bülten, web sitesi vb.) ilanını sağlayacaktır. Jüri raporu çoğaltılarak yarışmacılara kolokyumda iletilecektir.

 1. PROJELERİN SERGİLENMESİ VE KOLOKYUM

Yarışmacılara, kolokyum günü ve yeri daha sonra bildirilecektir.

 1. PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

Ödül ve mansiyon kazanan projeler Belediye’nin malı olacaktır. Bunların dışında kalan projeler, kolokyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren, bir ay içerisinde Kepez Belediyesi’nden elden alınabilecektir. Bu süre içerisinde alınmayan projelerden Belediye sorumlu olmayacaktır.

 1. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Yarışma sonuçlarının ilanından kolokyuma kadar geçecek sürede, Belediye ile yarışmacılar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, yarışma jürisinin hakemliğinde çözülecektir. Bu şekilde sonuç alınamayan anlaşmazlıklarda ise, Antalya Mahkemeleri yetkilidir.

 

Şartname Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden alınabilir. Şartnamenin satış bedeli 50.00 TL olup, şartname almak isteyen katılımcıların şartname bedelini, Kepez Belediyesi’nin Vakıfbank Antalya 100. Yıl Şubesi TR94 0001 5001 5800 7292 3155 63 İban no’lu hesabına yatırmaları gerekmektedir. Şartname almak isteyenlerin dekontun ibraz ederek, dekont fotokopisi ile adres ve e-posta adresini bırakmaları halinde şartnameyi temin edebilirler.

Yazar- MO İstanbul 18 Aralık 2017 Pazartesi