Albatros Parkı İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı

Yazar- MO İstanbul 18 Nisan 2018 Çarşamba

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Büyükçekmece’nin en büyük yeşil alanlarından biri olan Albatros Parkı ile ilgili 2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylanan uygulama imar planının yürütmesini durdurdu.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından Albatros Parkı ile ilgili İBB Meclisi’nin 14 Ekim 2011 tarihli plan değişikliklerine dava açılmıştı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, 3 Nisan tarihli kararında nazım imar planı kısmıyla ilgili İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından verilen ret kararına yapılan itirazı reddederken, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bölümüne ilişkin aynı mahkeme tarafından verilen ret kararına karşı yapılan itirazı kabul ederek, söz konusu planın hukuka aykırı olduğunu belirterek telafisi güç zararlar doğurabileceğinden yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi:

Dava konu parsellerin 17 Haziran 200 tarihli Nazım İmar Planında ve aynı tarihli uygulama imar planında turistik tesis alanı fonksiyonu olarak belirlendiği ve bunun paftalara işlendiğinin görüldüğü, 14 Ekim 2011 tasdik tarihli uygulama imar planı notu değişikliği ile parsellerin ticaret+konut+turizm alanı işlevine girdiği, ancak plan paftalarında herhangi bir değişikliğe gidilmediğinin görüldüğü, sonrasında dava konusu meclis kararlarıyla yine plan paftalarında herhangi bir değişiklik yapılmadan plan notu ile parsellerin ticaret+konut+turizm alanı olarak belirlendiği, plan notlarına ayrıca “bodrum katların emsal dışı olduğu ve bina yüksekliklerinin avan projeye göre belirleneceği” yönünde hüküm konulduğu ayrıca dava konusu plan notu değişikliğine ait plan açıklama raporunun bulunmadığı görülmüştür.

Yazar- MO İstanbul 18 Nisan 2018 Çarşamba