2023 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması: “Yaşamaya Elverişli Barınma / Konut Hakkı” ve Zorla Tahliyeler”

Yazar- MO İstanbul 18 Temmuz 2022 Pazartesi

Katılım formu için buraya tıklayabilirsiniz…

TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ

2023 YILI AJANDASI FOTOĞRAF YARIŞMASI

Yaşamaya Elverişli Barınma / Konut Hakkı” ve Zorla Tahliyeler” 

YARIŞMANIN AMACI VE TEMASI: 

Konut sadece konut üzerine olmayıp ideoloji, iktidar, ırk vb. ile ilgilidir.

Eşitsiz bir topluma direnmek ve onu dönüştürmek için bir araç olarak kullanılabileceği gibi statükoyu yeniden üretmek için de kullanılabilir. 

David Madden (2018) 

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) 2021 yılı temasını  “Sağlıklı bir dünya için temiz çevre” olarak belirlemişti. UIA, bu temayla;  “barınma, kamusal alanlar ve bunların iklim değişikliğiyle ilişkisi ”ne odaklanarak 2030 küresel kalkınma gündemine katkıda bulunmayı hedefliyor.

UIA, tüm insanların yeterli barınma hakkına sahip olması gerektiğine vurgu yaparak,  dünya çapında 1,8 milyardan fazla insanın yeterli barınma hakkından yoksun olduğunun altını çiziyor. UIA’ya göre 2030 yılına kadar, dünya nüfusunun yüzde 40’ının, istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişim için bir ön koşul olan yeterli konut erişimine ihtiyacı olacak.

Son yıllarda konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan büyük artışlar, konuta erişimi iyice zorlaştırmaktadır. Mülkiyete bağlı konuta erişimin teşvik edilerek bunun dışındaki kiralık konut, kooperatifleşme vs. biçimlerinin sistemin dışına atılması bu sorunu gittikçe derinleştirmektedir.

Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla gittikçe artan zorla tahliyeler ve yıkımlar,  mega projelerin bir parçası olarak yapılan konutlar,  istisnasız tüm doğal alanların yapılaşmaya açılması ve TOKİ uygulamaları bu mülkiyet odaklı konut politikalarının sonuçlarıdır.

Tüm bu süreçlere dikkat çekmek ve farkındalığı yükseltmek adına TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak 2023 yılı Ajanda Fotoğraf yarışmasını Yaşamaya Elverişli Barınma / Konut Hakkı” ve Zorla Tahliyeler  temasıyla düzenliyoruz.

YARIŞMA KOŞULLARI:
A-Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya, Türkiye’de çekilmiş en çok 6 adet renkli ya da siyah/beyaz fotoğrafla, Seçici Kurul üyeleri, Oda çalışanları ile Oda yöneticileri ve birinci derecede yakınları dışında herkes katılabilir.
 • Fotoğrafların uzun kenarı en az 6.000 piksel olmalıdır.
 • Baskılar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından sayısal müdahaleler bu özellik dikkate alınarak yapılmalı, görüntünün ana yapısı değiştirilmemelidir. Fotoğraf kenarlarında boşluk bırakılmamalı, herhangi bir çerçeveleme işlemi yapılmamalıdır.
 • Fotoğraf üzerinde katılımcı hakkında ipucu oluşturabilecek isim, imza, tarih, logo vb. işaretlemeler yer almamalıdır.
 • Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri katılamaz. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Yarışma şartnamesindeki kurallara aykırı davranan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya başkasının fotoğrafını gönderen, gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, kendisine ait fotoğrafı bu amaçla başkasına kullandıran katılımcıların, ilk kural ihlalinde yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.
 • Bunun dışındaki kural ihlallerinde yarışmacının, birinci kural ihlali durumunda 1 (bir) yıl; ikinci kural ihlali durumunda 3 (üç) yıl; üçüncü kural ihlali durumunda süresiz olarak yarışmalara katılımı kısıtlanır.

Katılımcılar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

B- Kimlik:

 • Eser adlandırmaları RUMUZ – sıra numarası – eser adı – fotoğrafın çekildiği yer sıralamasıyla yapılmalıdır. Fotoğrafların üzerinde başka herhangi bir bilgi yer almayacaktır. Katılımcılar rumuzlarını 6 rakamdan oluşturmalıdır.
  Örnek (123456-1-Yeninin İzleri-İstanbul)

C- Fotoğrafların Gönderilmesi: 

 • Yarışmaya https://ajanda.mimarist.org/ adresinden katılım sağlayabilirsiniz. Link üzerinden gerçekleştirilen katılımlarda “ıslak imzalı katılım formu” gönderme şartı aranmaz.
 • Yarışmaya elden teslim ya da e-posta yolu ile katılım sağlayacaksanız “ıslak imzalı katılım formunu” tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir.  Katılım formu gönderilmeyen fotoğraflar yarışmaya dahil edilemez. Fotoğrafların ve katılım formunun bulunduğu zarfın, postada zarar görmeyecek şekilde paketlenerek gönderilmesine özen gösterilmelidir. Postadaki olası gecikme, hasar ve kayıplardan Mimarlar Odası sorumlu tutulamaz.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Duyuru : 18 Temmuz 2022 Pazartesi
Son Katılma Tarihi : 14 Eylül 2022 Çarşamba
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 17 Eylül 2022 Cumartesi
Sonuçların Açıklanması : 20 Eylül 2022 Salı
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı : 4-14 Ekim 2022

Ödül Töreni ve Sergi Alanı:
TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy-Beyoğlu 34425 İstanbul

SEÇMELER:

Seçici Kurulun yarışmaya katılan fotoğraflar arasından, temaya uygunluk ve Türkiye ile sınırlılık açısından yapacağı ön elemenin ardından; 41 adet fotoğraf 2023 yılı ajandası için seçilecektir.

SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla):
Saygun Dura (Fotoğraf Sanatçısı)
Didem Engin (Fotoğrafçı)
Murat Germen (Fotoğrafçı, Eğitmen, Sanatçı)
Şeniz Kabadayı  (Fotoğraf Sanatçısı)
Serdar Önal (Fotoğraf Sanatçısı)
Mustafa Sarısakal (Mimar-Fotoğraf Sanatçısı)
Hüsnü İlham Tibet (Mimar-Fotoğraf Sanatçısı)
Özcan Yaman (Fotoğraf Sanatçısı)
(Seçici kurul, en az dört üye ile karar alır.)

TELİF HAKLARININ DEVRİ: 

– Katılımcı, dereceye giren ve özdeş ödül kazanmış olan fotoğrafların “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

– Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

– Ödül alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir.

– Ödül alan fotoğraflar Oda tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.

– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

– Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, ödül kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü : 5.000.-TL
İkincilik Ödülü : 4.000.-TL
Üçüncülük Ödülü : 3.000.-TL
En fazla 38 eşdeğer ödül (her biri) : 300.- TL.

Birincilik Ödülü verilecek fotoğraf, albüm ajandanın kapağı olarak kullanılacaktır. Ödül alan diğer fotoğraflarla birlikte eşdeğer tüm fotoğraflar ajanda içinde yer alacaktır. Ödülün yanı sıra tüm katılımcılara “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kültürel Katkı Belgesi” verilecektir.

FOTOĞRAFLARIN İADESİ:

41 fotoğrafın haricinde kalan tüm sayısal kayıtlar ile CD/DVD’ler imha edilecektir.

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ:

Hilal DURU NEBİOĞLU
E-posta: ajanda@mimarlarodasi.istanbul
Tel: 0212 251 49 00/(Dahili 204) Faks: 0212 251 94 14

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Caddesi No: 31
34425 Beyoğlu – İstanbul
http://www.mimarist.org

Ajandamız ticari amaç taşımayan, kendi giderlerini karşılayan bir kültür hizmeti olarak gerçekleştirilmektedir.

Yazar- MO İstanbul 18 Temmuz 2022 Pazartesi