Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yazar- MO İstanbul 7 Nisan 2020 Salı

24.03.2020 tarih ve 31078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/3/2020” ibaresi “30/6/2020” olarak aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

 “ GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-7/12/2018-30618)  

(1)    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde, (Değişik ibare:RG-24/3/2020 31078) 30/6/2020 tarihine kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.”

 

Yazar- MO İstanbul 7 Nisan 2020 Salı