Mimarlık Eğitimi Uygulamalıdır, Uzaktan Yapılamaz

Yazar- MO İstanbul 16 Şubat 2023 Perşembe

6 Şubat 2023 tarihinde AFAD verilerine göre Kahramanmaraş İli Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler; Kahramanmaraş başta olmak üzere Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini de kapsayan geniş bir alanda büyük can kayıpları ve yıkıma neden olmuştur.

Depremler nedeniyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK); 9 Şubat 2023 tarihinde üniversitelerde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelendiğini duyurmuş, 11 Şubat 2023 tarihinde ise bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verildiğini duyurmuştur. Bu kararda, tıp ve diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj gibi hususlarda ayrıca değerlendirme yapılacağı belirtilmiştir.

Üniversitelerde uygulamaya konulan uzaktan eğitimde, pandemi döneminde de olduğu gibi, uzaktan eğitim birimlerinin görüşleri dikkate alınmadan ve uzaktan eğitim altyapısı geliştirilmeden öğretim elemanı ve öğrenci baş başa bırakılmıştır. Ayrıca, depremden etkilenen öğrencilerin uzaktan eğitime ulaşma ortamları ve iletişim altyapısı düşünülmemiş, daha da önemlisi ücretsiz altyapı hizmetleri sağlanmadan uzaktan eğitime geçildiği duyurulmuştur.

YÖK tarafından verilen karar mimarlık eğitimi kapsamında değerlendirildiğinde; teorik dersler, projeler, uygulamalar, atölyeler, stüdyolar, laboratuvarlar ve stajlardan oluşan mimarlık eğitiminin bütünlüğü ve özgünlüğünün dikkate alınmadığı görülmektedir.

3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile, Türkiye’de mimarlık unvanıyla sanat ve meslek icra edecek kişilerin sahip olması gereken diploma ve belgeler sayılmıştır. 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca da, Türkiye‘de mimarlık meslek mensuplarının mesleklerini icra edebilmeleri için Odaya kaydolmaları zorunludur. Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik’in Mesleklere İlişkin Gerekli Koşullar Bölümünde; mimarlık eğitiminin, üniversitede tam gün üzerinden verilen asgari dört yıllık bir eğitimi kapsadığı düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler ve mimarlık mesleğinin niteliği gereği; mimarlık mesleğini icra edecek olanların eğitimlerine fiilen ve düzenli bir şekilde devam etmeleri esastır. Mimarlık eğitiminin büyük bir kısmını oluşturan uygulamalı eğitimin, uzaktan eğitim yoluyla verilemeyeceği açıktır.

Devlet tüm yurttaşlara eşit, sağlıklı, güvenlikli yaşama koşullarında nitelikli yaşam çevreleri sağlamakla yükümlüdür. Deprem de dâhil olmak üzere afetler ve kriz koşullarında başarılı iyileşme süreçleri için alınacak önlemlerin bilimsel ilkeler ve gerçeklerle, toplum yararı gözetilerek oluşturulması; sosyal devlet anlayışıyla geliştirilecek politikalarda bilim insanlarının, meslek odalarının, akademik kuruluşların ve ilgili tüm kesimlerin koordinasyonunun ve işbirliğinin sağlanması gözetilmelidir. Ülkemizde büyük yıkımlara ve kayıplara sebep olan rant odaklı planlama, kentleşme ve yapılaşma politikalarının önlenmesinin yolu, bilimsel ilkeler çerçevesinde ve ilgili mesleklerin niteliklerine uygun gerçekleştirilen eğitimden geçmektedir.

Bu kapsamda, YÖK tarafından verilen uzaktan eğitim kararından vazgeçilmesi ve üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin bir an önce örgün eğitimlerine devam etmesinin sağlanması gerektiğini; bilimsel ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken eğitim hakkının engellenmesine ilişkin tüm girişimlere karşı hukuki ve demokratik çabalarımızı sürdürmeye kararlı olduğumuzu vurguluyoruz.

Değerli kamuoyumuzun bilgisine saygıyla sunuyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yazar- MO İstanbul 16 Şubat 2023 Perşembe