Mimarlar Odası Toplum Sağlığı İçin Tüm Kurumsal Varlığı İle Dayanışmaya Hazırdır!

Yazar- MO İstanbul 19 Mart 2020 Perşembe

Dünya genelinde resmi verilere göre yüz 166 ülkeye yayılan, 200 binin üzerinde kişiyi etkileyen ve 8 binin üzerinde ölüme neden olan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın (pandemi) ilan edilmiştir.

Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığınca yapılan resmi açıklamalara göre bugün itibarı ile 191 yurttaşımız hastalığa yakalanmış, 3 yurttaşımız ise ne yazık ki hayatını kaybetmiştir. Kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygı ile anıyor, salgından etkilenen tüm yurttaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.

Salgın nedeniyle merkezi yönetim tarafından 18 Mart 2020 tarihinde açıklanan ekonomik tedbirler; sermaye gruplarına yönelik kolaylaştırıcı kimi düzenlemeler içermektedir. Çalışan, ücretli, işsiz ve yoksul yurttaşların salgından korunmasına yönelik beklenen önlemleri getirmemektedir.

Yaşanan sürecin ülkemizde şimdiden öngörülemeyen ekonomik, sosyal, kültürel vb. etkileri olacağı anlaşılmaktadır. Merkezi ve yerel yönetimlerin krizin uzun erimli yaratacağı olumsuz etkiler ile ilgili önlemleri almaları ve gerekli adımları atmaları şarttır.

Kamusal denetimi, sağlıklı ve güvenli çevrelerde yaşam hakkını yok sayan politikalar sonucunda; toplumumuzun sağlığı ve yaşamsal değerleri ile ilgili yapılması gereken harcamaların gereksiz gider olarak görülmesi ve bu bağlamda gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle; salgından daha çok yurttaşımızın etkilenmesi ve can kayıplarının artması riski vardır…

Devlet, tüm yurttaşlara eşit, sağlıklı yaşama koşulları ve nitelikli yaşam çevreleri sağlamakla yükümlüdür. Kamu yönetimlerince;

• hasta sayısının hızla artacağı öngörülerek, hastalığın yayılmasının önlenmesi, toplum sağlığının korunması için gerekli planlamaların yapılması ve alınması gerekli tüm önlemlerin ivedilikle uygulamaya sokulması,
• sağlık sisteminin hızla artan hasta sayısına yanıt verecek şekilde organize edilmesi,
• çalışma yaşamı ve koşullarının düzenlenerek çalışan sağlığı ve güvenliğinin korunması,
• çalışma hakkı ve iş güvencesinin korunarak; ücretli izin, uzaktan çalışma ve benzeri yöntemlerin uygulanmasının temini,
• işyerlerinin vergi, sigorta ve benzeri mali yükümlülüklerine dair düzenlemeler getirilmesi,
• sağlık, eğitim, ulaşım ve iletişim hizmetlerine ve altyapısına ücretsiz erişimin sağlanması,

gerekmektedir.

Özellikle bilgi kirliliğinin ve spekülasyonların yaygın olduğu bu dönemde; bilim insanlarının ve uzmanların yurttaşları doğru bilgilendirmeleri çok önemlidir. Bu nedenle haklarında inceleme / soruşturma başlatılması hiçbir hukuki, bilimsel ve etik kuralla bağdaşmamaktadır. Salgın ile mücadele sürecinde meslekleri ve uzmanlıkları gereği etkin olarak halk sağlığı için çalışmalar yürüten sağlık çalışanlarının desteklenmesi ve korunması kamu yönetimlerinin ve toplumumuzun ortak sorumluluğudur.

Kamu kurumlarında, ofislerde, şantiyelerde, üniversitelerde ve daha pek çok alanda ücretli veya serbest olarak çalışan meslektaşlarımızın; iş yerlerinde ve çalışma ortamlarında enfeksiyonun bulaşma yollarına yönelik ek önlemler alınarak hastalığın yayılmasının engellenmesi sağlanmalıdır.

Hastalığa yakalanma riski yüksek meslektaşlarımızın idari/ücretli izin kullanmaları sağlanarak korunmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede tüm Birimlerimiz ile birlikte; çalışanlarımızın ve meslektaşlarımızın korunması için gerekli kurumsal önlemler alınmaktadır. Oda çalışmalarının sağlıklı sürdürülebilmesi için çalışma düzenine ve saatlerine dair düzenlemeler getirilmiştir.

Afetler ve kriz koşullarında başarılı iyileşme süreçleri için alınacak önlemlerin bilimsel ilkeler ve toplum yararı gözetilerek oluşturulması; kentsel ve kırsal alanlarda yapılı çevreyi de etkileyecek olan uygulamaların ilgili meslek kuruluşları ile birlikte uygulanması gerekmektedir.

Mimarlar Odası olarak; tüm kurumsal varlığımız ile toplumla dayanışmayı sürdüreceğimizi vurguluyor, sağlıklı bir gelecek için sahip olduğumuz mesleki uzmanlık, deneyim ve birikim kapsamında katkı ve yardımlarımızı sunmaya hazır olduğumuzu değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

 
Yazar- MO İstanbul 19 Mart 2020 Perşembe