Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR) Genel Kurulu İstanbul’da Gerçekleştirildi

Yazar- MO İstanbul 25 Kasım 2019 Pazartesi

Karadeniz havzasının geniş tanımına giren ülkelerdeki meslek örgütleri tarafından 12 Ekim 1995 tarihinde Tiflis’te kurulmasından bugüne Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR); çalışmalarını geliştirerek Karadeniz Bölgesi’ndeki mimarlar arasında var olan işbirliği ve iletişimi; bu bölgenin doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik esenliğinin sağlanması amacıyla geliştirmeyi hedef edinmiştir. FABSR; Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan’dan oluşan dokuz üye ülkenin katkılarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Mimarlar Odası’nın Dönem Başkanlığı görevini yürüttüğü 2017-2019 Çalışma Dönemi’nde FABSR üye meslek kuruluşları; kültürel ve mesleki işbirliğinin, iletişimin güçlendirilmesi ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi, mimarlık örgütleri ilişkilerin sürekli kılınması, ortak çalışmaların desteklenerek mesleki, bilimsel, sanatsal ve düşünsel alanda yapılacak etkinliklerin artırılması, mesleki eğitim koşullarının ve uygulama standartlarının iyileştirilmesi ve nitelikli mesleki hizmetlere erişimin sağlanması, küreselleşme ve iklim değişikliği tehdidi altındaki doğal, kültürel ve tarihi mirasın korunarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için çalışmalar yürütmek üzere sorumluluk üstlenmiştir.

Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Türkiye ve Ukrayna meslek örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla 22 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da bir araya gelen olan Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR); yeni dönem çalışmalarına yön vermek üzere Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda; meslek alanında yaşanan gelişmelerin yanı sıra büyük altyapı projeleri ve yatırım kararları, doğal ve kültürel miras tahribatı, çatışma ve savaşlar nedeniyle yaşanan yıkımlar, çevre sorunları, afetler ve küresel iklim değişikliğinin bölge coğrafyasına etkileri değerlendirildi.

Mesleki ve kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi, meslek örgütleri arasındaki ilişkilerin sürekliliğinin sağlanması için ortak etkinliklerin artırılarak çalışmaların desteklenmesi benimsendi.

Kurumsallığın; yürütme ve idari işlerliğin sağlanmasına yönelik düzenleme önerilerinin de görüşüldüğü toplantıda; Forum yapısının geliştirilerek örgütsel yapının Birlik yapısına doğru değiştirilmesi tartışıldı.

Toplantı sonunda gerçekleştirilen seçimlerde; 2019-2021 Çalışma Döneminde bir kez daha görev almak üzere Mimarlar Odası Dönem Başkanlığı’na, Gürcistan Mimarlar Birliği ise Dönem Sekreterliği’ne oy birliği ile seçildi.

TMMOB MİMARLAR  ODASI

Yazar- MO İstanbul 25 Kasım 2019 Pazartesi