Kamu İhale Tebliği Resmî Gazetede Yayınlanmıştır

Yazar- MO İstanbul 4 Şubat 2022 Cuma

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlar ve yapı işleriyle ilgili uyulacak esaslar, 22.01.2002 tarihinde 24648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile düzenlenmiştir. 62. maddenin birinci fıkrasını (h) bendinde yer alan hükümler çerçevesinde iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların iş deneyimi yerine geçecek miktarın nasıl hesaplanacağı ifade edilmiştir:

h) (Değişik: 20/11/2008-5812/24 md.) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi on beş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi ₺ olarak hesaplanmak üzere 10’uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu (…) (1) tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.

20 Ocak 2022 tarihli, 31725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Tebliği ile, (h) bendinde yer alan eşik değerler yeniden düzenlenmiş, Daha önce 449.259 TL olan tutar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%79,89) arttırılarak 808.172 TL`ye çıkarılmıştır.

Tebliğin tamamı için buraya tıklayabilirsiniz…

Yazar- MO İstanbul 4 Şubat 2022 Cuma