Hukuka Aykırı Kıyı Yönetmeliği Değişikliği Yargı Tarafından Durduruldu

Yazar- MO İstanbul 31 Ekim 2022 Pazartesi

Mimarlar Odası’nın açtığı davada, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından hazırlanarak 16 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan ve yayımlandığı tarihten bugüne onuncu kez değiştirilen Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesi yargı tarafından durdurulmuştur.

Yönetmelikle getirilen değişikliklerle;

Koruma kullanma koşullarını güvenceye alan, işlev ve yapılaşma esaslarını tarif eden imar planı hükümleri geçersiz kılınarak kıyılardaki plan kararları ve plan bütünlüğünü bozacak uygulamaların önü açılmış,
Kıyı kenar çizgisinin tespitinde kamu denetimi devre dışı bırakılmış; kıyı kenar çizgisinin kimler tarafından hazırlanacağı belli olmayan teknik raporlara göre değiştirilebilmesine olanak sağlanmış,
İmar planı ile imar ve koruma mevzuatına aykırılık taşıyan kullanım ve yapılaşmaların bulunduğu kıyılarda, geniş bir imar affı getirilerek; Kıyı Kanununu açıkça ihlal eden turizm tesisi inşaatları meşru hale getirilmiştir. Kıyıların doğal yapısını bozacak nitelikte, Kıyı Kanununa aykırı kaçak yapılaşmadan sorumlu olanların yargı önünde hesap vermeleri engellenmişti.
Kamu yararına ve topluma açık kullanılması öncelikli olan kıyıların korunmasına yönelik düzenlemeler getirmek yerine, yapılaşma olanaklarını artırarak özel mülkiyete devredilmesinin önünü açan değişikliklerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştı.
Danıştay 6. Dairesi 2022/4384 sayılı kararında; hukuka uygunluk bulunmadığı, uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı gerekçeleriyle yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurmuştur.

Kararda;

Düzenlemenin uygulanması durumunda, kıyıların daraltılması sonucu bu alanlarda yeni yapılaşmaların önünün açılacağı ve çevre tahribatına neden olacağı belirtilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yönetmeliğe eklenen düzenlemenin “kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak Yönetmeliğe eklendiği hususunun ortaya konulamadığı, aksine kuralın Kıyı Kanunu hükümlerine aykırı uygulamaları teşvik edebileceği, kıyıların korunmasına aykırı uygulamalara yol açabileceği, kıyıların daraltılması sonucunu doğurabileceği, bu durumun ise kıyılardan yararlanmada önceliği kamuya veren Anayasa ve Kanun hükümleriyle bağdaşmayacağı” vurgulanmıştır.

Mimarlar Odası olarak; bu vesileyle kıyıları yapılaşmaya açan tüm düzenlemelerin ve uygulamaların iptali gerektiğini bir kez daha önemle vurguluyoruz. Herkesin eşit ve serbest yararlanması gereken kıyıların taşıdığı değerlerle birlikte korunması amacıyla sürecin takipçisi olacağımızı, her türlü hukuki girişimlerde bulunmaya ve mücadeleye kararlılıkla devam edeceğimizi değerli kamuoyumuza saygı ile duyuruyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yazar- MO İstanbul 31 Ekim 2022 Pazartesi