Cum13Ara09:30- 18:30MİMARLIK VE EĞİTİM KURULTAYI-X “Mimarlık, Mesleki Gelişim ve Eğitim Politikaları”09:30 - 18:30 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi-Online Etkinliği Gerçekleştiren: Mimarlar Odası Kategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

13 Aralık 2019 Cuma / Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Mimarlık ve Eğitim Kurultayları, 2001 yılından başlayarak iki yıl arayla gerçekleştirilmiş ve kazanımları mimarlık gündemine taşınmıştır. Kurultaylar kapsamında meslek; mimarlık okulları, eğitim sureci, mezuniyet, meslek pratiği ve sürekli mesleki gelişim yönleriyle ele alınmış ve eğitiminden uygulamaya etkin olan tüm bileşenler sürece dâhil edilerek; mimarlık eğitiminin ve mimarlığın sorunlarına meslek ortamı ve üniversiteler arasında işbirliği sağlanarak çözüm aranmıştır.

Türkiye’deki meslek eğitiminin altyapı ve kredilendirme sistemi farklılıklarına bağlı olarak değişen yeterliliklerde verilmesinin önüne geçilmesini hedefleyen ulusal bir akreditasyon sistemi MİAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu)  kurulmuştur. Mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve karşılıklı tanınması, mimar unvanı ve mimarlık mesleğini yapma yetkisi kazanılmasının biçimi, koşulları ve yetkili kurullarının tanımlanabilmesi için gerekli olan yasal zeminin oluşturulması sürecinde görev alacak olan MİMEKK (Mimarlık Mesleğe Kabul Kurulu) çalışmalarına başlamıştır. Meslek mensuplarının meslek yaşamları boyunca yürütülen eğitim ve etkinliler yoluyla gelişimleri hedeflenmiş ve SMGM (Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi) hayata geçirilmiştir. Yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin korunması, kent ve planlama politikalarının kamu yararına geliştirilmesi;  nitelikli mesleki hizmetlerin kamusal politikaların her düzeyinde yer alması için “Türkiye Mimarlık Politikası” hazırlanmış ve kamuoyuna sunulmuştur.

On sekiz yıllık deneyim ve birikimi ile 13 Aralık 2019 tarihinde onuncusu düzenlenecek olan Mimarlık ve Eğitim Kurultayının teması “Mimarlık, Mesleki Gelişim ve Eğitim Politikaları” olarak belirlenmiş; tema kapsamındaki konuların değerlendirilmesi amacıyla kurultay hazırlık sürecinde Mimarlık Mesleğe Kabul, Sürekli Mesleki Gelişim ve Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası Çalıştayları düzenlenmiştir.

Unvan ve mesleği yapma yetkisi kazanılmasının koşulları ve yetkili kurullarının tanımlanabilmesine yönelik çalışmaların geliştirilmesi hedefiyle 18 Eylül 2019 tarihinde “Mimarlık Mesleğe Kabul Çalıştayı”; mimarlık eğitimine yönelik ulusal bir politika metninin oluşturulması ve eğitimin kalitesini sağlayıcı asgari müştereklerin çerçevesinin oluşturulması hedefiyle 20 Eylül 2019 tarihinde “Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası Çalıştayı”; mimarların bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlayan yaşam boyu öğrenme sürecinin geliştirilebilmesi hedefiyle 25 Eylül 2019 tarihinde “Sürekli Mesleki Gelişim Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

2017 yılında “Türkiye Mimarlık ve Eğitim Politikaları” teması ile gerçekleştirilen dokuzuncu Mimarlık ve Eğitim Kurultayı ile Mimarlık Mesleğe Kabul, Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası ve Sürekli Mesleki Gelişim Çalıştayları ışığında; ülkemizde ve dünyada eğitim ortamını etkileyen gelişmelerin irdelenmesi, mesleki yeterlilik koşullarının geliştirilmesi, mimarlık eğitiminin temel ilkelerinin ve felsefesinin değerlendirilmesi amacıyla Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-X “Mimarlık, Mesleki Gelişim ve Eğitim Politikaları” temasıyla 13 Aralık 2019 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binasında düzenlenmektedir.

Mimarlığın ve mimarlık eğitiminin her yönüyle irdeleneceği, sorunların ele alınarak çözüm önerilerinin aranacağı Kurultay mimarlık meslek ortamının yanı sıra tüm ilgili kesimlerin katkılarıyla zenginleşecektir.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Etkinliği Gerçekleştiren

Mimarlar Odası

Tarih

13:Aralık 2019, Cuma - 9:30 - 13:Aralık 2019, Cuma - 18:30

Yer

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi-Online

Zoom Üzerinden Online Yapılacaktır.