Barış İçin İnsan Haklarının Korunması Zorunludur!

Yazar- MO İstanbul 3 Eylül 2018 Pazartesi

31 Ağustos 2018

Tarih boyunca yaşanan hak ihlalleri; insanlığın ve toplumların maddi manevi varlıklarının, kültürlerinin tümünün sonu olabilecek çatışmalara ve savaşlara sebep olmuştur. Bu değerlerin korunması ve barışın sağlanması için 1948 yılında temel hak ve özgürlükler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile güvence altına alınmış; Devletler barış hakkını korumakla yükümlü kılınmıştır.

Ancak aradan geçen yetmiş yılın ardından; ülkemiz ve içinde bulunduğumuz coğrafya “Dünya Barış Günü”nü; milyonlarca insanın ölümüne, yaralanmasına ve sakat kalmasına, yaşam çevrelerini terk ederek göç etmesine neden olan politikalar, terör, çatışma, işgal ve savaşlarla karşılamaya hazırlanmaktadır. Bu politikalar son on yılda; pek çok ülkede bölgesel ve küresel ölçekte katliamlara, kültürel yıkımlara, insanlığın ortak değerleri olan kentlerin, tarihsel ve doğal mirasımızın geri dönülemez biçimde zarar görmesine neden olmuştur.

2011 yılında Ortadoğu’da başlayan iç savaşların ardından giderek sıklaşan terör saldırıları ülkemizde de etkili olmuş; belirsizlik ve kaos ortamında yoğunlaşan saldırılarda çok sayıda yurttaşımız hayatını kaybederken güvenli yaşam hakkı korunamamıştır. 2015 yılından sonra ise eşitsiz toplumsal yapıda ayrımcılık ve mahrumiyet giderek yükselmiş; yaşanan darbe girişiminin ardından kalıcı hale getirilen Olağanüstü Hal koşullarında düşünce, ifade, haberleşme, toplanma, çalışma, eğitim ve sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam gibi temel hak ve özgürlüklerin kullanılması kısıtlanmıştır.

Bu koşullarda kurulan “Otokratik Rejim”, uygarlığımızın ulaştığı düzey, hukuk ve demokrasi normları bakımından kabul edilemez koşullar yaratmaktadır. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin; kamu ve toplumsal alanı düzenleyen normları belirleme ve yürütmeyi denetleme yetkisi elinden alınmış; taraflı bir yüksek yargı yapılandırılarak yargı bağımsızlığı ortadan kaldırılmıştır.

Gericilik, yoksulluk, güvencesizlik, işsizlik, sömürü, ayrımcılık ve giderek yükselen sosyal ve ekonomik kriz ortamında “adalet ve demokrasi” geniş toplum kesimlerinin acil ve ortak talebi haline gelmiştir. İnsanlık onuruna yakışmayan yaşam koşullarının bir an önce iyileştirilmesi tarihsel bir sorumluluktur.

Mimarlar Odası olarak; eşitliğe dayalı, temel insan hak ve özgürlüklerinin tanınmasında hiçbir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlamanın yaşanmadığı sağlıklı ve güvenlikli bir çevrede barış içinde yaşama hakkını ödünsüz savunmaktayız. Mimarlık, evrensel değerleri bağlamında insancıl, yaşam hakkına saygılı ve barıştan yanadır.

Dünya Barış Günü çerçevesinde barışın; tüm kurum ve kurallarıyla tam ve eksiksiz işleyen demokrasiden, bağımsız yargı ve adaletten, hukukun üstünlüğünden, insan hak ve özgürlüklerinden bağımsız düşünülemeyeceğini önemle vurguluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 3 Eylül 2018 Pazartesi