Bakırköy Şehir Hastanesi İmar Planı Değişikliğinin Yürütmesi Durduruldu

Yazar- MO İstanbul 14 Ocak 2019 Pazartesi

20.04.2017 tarihinde onaylan İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zuhuratbaba Mahallesi, 251 ada 14,17,28 ve 33 parseller ile 468 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin iptali talebiyle açılan davada

Yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi kararında;

Sağlık tesisinin yaratacağı insan ve araç sirkülasyonunun plan raporu ve plan hükümlerinde açıklanmadığı, söz konusu plan değişikliğinin; gerek parsel gerekse plan bütünlüğü açısından değerlendirildiğinde planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri açısından belirsizlikler ve eksiklikler içerdiği, Emsal=1.00 yapılaşma koşulu verilen alanın büyüklüğünün verilmediği, Sağlık Tesis Alanı olarak verilen 866.490,47 m2 büyüklük içinde diğer kurumlara tahsisli alanların bulunduğu, tescilli alanın yaklaşık 151.100 m2 olarak hesaplanan kısmı dışarıda kaldığında Emsal:1.00 şeklindeki yapılaşma hakkının kalan yaklaşık 715.000 m2 üzerinden belirlenmesi, bu alan içinde farklı kurumlara tahsisli yaklaşık 70.000 m2 alandan kaynaklanan yapılaşma hakkının da kalan kısımda kullanılması anlamına geleceği, aksi bir düzenleme yapılmaması halinde imar mevzuatına göre yapılaşma hakkının net parsel üzerinden kullanılmasının esas olduğu, tahsislerle ilgili belirsizliğin yapılaşma hakkı artışı için kullanılmasının alan içindeki yapılaşma yoğunluğunu arttıracağı, 800.000 m2’nin üzerinde bir yapılaşmış alanına sahip olacak sağlık tesisinin yaratacağı trafik çekiminin, planlarda gösterilen karayolu ulaşım sistemiyle karşılanabileceği konusunda ciddi şüpheler oluştuğu, bu büyüklükteki bir tesis için erişim olanaklarının sadece karayolu sistemine dayandırılmasının uygun olmadığı, ayrıca yine bu büyüklüklerdeki kullanımlar için henüz planlama aşamasında kapsamlı bir ulaşım analizi yapılmasının gerekli olduğu, planda öngörülen büyüklüklerde bir yeni sağlık tesis alanı hizmete girdiğinde hizmet etki alanı içindeki imar planlarında önerilmiş diğer “yeni” sağlık tesis alanlarının durumunun ne olacağının Bakanlık düzeyinde belirli plan, program ve politikalara bağlanması ve ilgili nazım ve uygulama imar planlarında sağlık tesis alanlarının yeniden gözden geçirilmesi, zorunluluk görülmesi halinde fonksiyonlarda değişiklik önerilerinin gündeme getirilmesinin gerekli olduğu, planların bahsedilen etki alanları ile değerlendirmeler içermeden sadece belirli bir parselle ilgili kullanım ve yapılaşma kararları getirdiği, bu yaklaşımın planlama teknikleri, şehircilik ilkeleri ve genel olarak kentin arazi kullanımı için uygun olmadığı, kamu kaynaklarının (6428 sayılı kanunda belirtilen yapım şeklinden bağımsız olarak-kamuya ait taşınmaz açısından) etkin ve verimli bir şekilde kullanılmadığı anlaşıldığından, dava konusu planlarda kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine uyarlık görülmemiştir.”denilerek hukuka aykırılığı açık olan ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunan imar planlarının yürütmesi durdurulmuştur.

 

 

Yazar- MO İstanbul 14 Ocak 2019 Pazartesi