Bağımsız, Eşitlikçi ve Özgürlükçü Cumhuriyet Mücadelesinde TBMM’nin Kuruluşunun 100. Yılını Kutluyoruz

Yazar- MO İstanbul 23 Nisan 2020 Perşembe

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde egemenliğin kayıtsız şartsız ulusun olduğu bir yönetim anlayışı ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. Yıldönümünü; halkın iradesi olan yasama yetkisinin gasp edildiği ve işlevsizleştirildiği, bütün siyasi yetkilerin bir kişide toplandığı, Cumhuriyetin birikim ve kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik adımların atıldığı koşullarda karşılamaktayız.

“Otokratik Rejim” ile birlikte giderek ağırlaşan kriz koşullarında; eşitsizlik ve adaletsizlik yükselmekte, hukukun evrensel ilkelerine ve demokrasiye aykırı kararlar alınmakta, bireysel temel hak ve özgürlükler çiğnenmekte, erkler ayrılığı ilkesi yok sayılarak yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ortadan kaldırılmakta, çağdaşlaşma ve uygarlaşma karşıtı uygulamalar artmaktadır. Cumhuriyet devrimi ve değerli kazanımları, Cumhuriyet’in özgün mimarlık mirası ve bellek değerleri, uygarlık birikimlerimizle birlikte yok edilmektedir.

Ülkemizin, uygarlık yolunda ilerleme hedefinden uzaklaştırıldığı bu dönemde; laik demokratik parlamenter sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yeniden işler hale getirilmesi; bağımsız, eşitlikçi ve özgürlükçü Cumhuriyet mücadelesinin yükseltilmesi tarihsel bir sorumluluktur.

Uygar bir gelecek için; devletin tüm anayasal kurumlarla birlikte hukuka bağlı, bilimsel ilkelere dayalı, toplum yararını gözeten kamusal ve mekânsal politikaların oluşturulması, kamu hizmetlerinin halka en yakın yönetim kademeleri tarafından yerine getirilmesi ilkesi çerçevesinde belediyelerin ve yerinden yönetim organlarının toplumsal yaşamı ve dayanışmayı destekleme olanaklarının artırılması, temel insan hak ve özgürlüklerinin eşitçe, hiçbir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlama olmaksızın kullanımının sağlanması zorunludur.

Mimarlar Odası olarak; Cumhuriyetin eğitim, bilim, kültür, sanat, kentleşme ve diğer pek çok alandaki kazanımlarının ve yaşadığımız toprakların sahip olduğu uygarlık birikiminin geriye döndürülmesi çabalarının kabul edilemez olduğunu önemle vurguluyoruz.

Bütün ilgili kesimleri; kuruluşunun 100. yıldönümünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve demokratik parlamenter sisteme sahip çıkmaya çağırıyor; tarihsel, bilimsel ve kültürel gelişimin durdurulamayacağı, çağdaşlaşma sürecinin geriye döndürülemeyeceği bilinci ve inancıyla; meslektaşlarımızın ve bütün yurttaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 23 Nisan 2020 Perşembe