Bayrampaşa “Eski Cezaevi Alanı”na İlişkin 4. Kez Yargıya Taşınan İmar Planlarında Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi

Yazar- MO İstanbul 24 Ocak 2017 Salı

Bayrampaşa “Eski Cezaevi Alanı”na İlişkin 4. Kez Yargıya Taşınan İmar Planlarında Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi

Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi’nde, “Eski Cezaevi Alanı” olarak bilinen alana ilişkin Kentsel Dönüşüm amaçlı imar planları dördüncü kez yargıya taşınmış olup, İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nce verilen karar ile planların yürütmesi durdurulmuştur.

17.03.2011 tarihinde onanan Bayrampaşa İlçesi F21C24A Pafta 22372 Parselin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı hususlar içermesi nedeni ile

04.10.2011 tarihinde Şubemizce dava konusu edilmiş; planlama alanına ilişkin yeni bir planın onanması nedeni ile davamız konusuz bırakılmıştır.

14.09.2012 tarihinde tekrar onanan plan değişikliği, daha önce dava konusu edilen plan hükümlerini ve dava gerekçelerini aynen korumakla birlikte, bir kez daha İBB mülkiyetindeki planlama alanı, yapı ve nüfus yoğunluğu neredeyse serbest bırakılarak yeniden düzenlenmiş ve Şubemizce, plan değişikliklerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle bir kez daha yargıya taşınmıştır. İkinci kez dava konusu edilen bu planlara yönelik, yargılama sürecinde haklılığımızı bilimsel bir şekilde ortaya koyan bilirkişi raporları ve görüşleri mahkemeye sunulmuş iken planlarda yapılan çok küçük değişiklikler ile yeniden onaylanarak askıya çıkartılmış, açtığımız davanın tekrar konusuz bırakıldığı tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Bu uygulamaya karşılık Şubemiz tarafından üçüncü kez dava açılmış; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2012 tarih ve 2708 sayılı kararı ile onanan nazım ve uygulama imar planının, fonksiyon kararları yönüyle uygun olmakla birlikte yapılaşma şartları yönünden şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve tekniklerine ve hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmış ve söz konusu planlar İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin aldığı karar sonucu İPTAL edilmiştir.

Mahkemenin İPTAL kararının ardından, “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilen alanı kapsayan “Bayrampaşa İlçesi , önceki planların iptaline ilişkin mahkeme kararındaki gerekçeler dikkate alınmaksızın, yeniden hazırlanarak 28.09.2015 tarihinde tasdik edilmiş; TMMOB Şehir Plancıları İstanbul Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yargıya taşınmıştır. 13. İdare Mahkemesi tarafından 2016/120 Dosya Numarası ile görülen davada bu kez YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı verilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, mahkemelerin kararlarını aşmak üzere hazırlanan bir mükerrer planı daha onayladığı izlenmektedir. İdari kurumun, yargı kararını bertaraf etmeye ve kamuoyunu kandırmaya yönelik faaliyete ortak olması, kamuoyu güvenini zedelemektedir.

Donatı ve yeşil alan ihtiyacı çözülmüş, sağlıklı kentler oluşturulması yönünde bir otorite olması gerekirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, kendi mülkiyetinde olan ve donatı açısından büyük oranlarda eksiği bulunan bir bölgede yer alan, açık alan veya donatı alanı olarak kullanılabilecek bu alanı, ayrıcalıklı imar haklarıyla yapılaşmaya açması; bölge yapılanma koşulları ve sağlıksız donatı dengesi ile birlikte düşünüldüğünde şehircilik ilkeleri açısından kabul edilebilir nitelikte değildir. Bununla birlikte, kamunun kullanımına kazandırılması gereken alanın, yapılaşma koşulu dahi belli olmayan bir şekilde planlanması kamuyu zarara uğratmaktadır.

Planlara yönelik denetleme ve yargılama sürecini adeta atlatabilmek amacıyla yapılan bu uygulamalara rağmen bilimden, kamu yararından ve doğadan yana mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ve yargı denetiminin sağlanması için konunun takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yazar- MO İstanbul 24 Ocak 2017 Salı