Yargı, Evrensel Ölçütlere ve İnsan Haklarına Uygun Davranmalıdır

Yazar- MO İstanbul 26 Ocak 2021 Salı

Üyemiz Mimar Mücella Yapıcı’nın, Şehir Plancısı Dr.Tayfun Kahraman’ın ve Avukat Can Atalay’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında Gezi Davası’nda verilen beraat kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından bozulması, evrensel hukuk normlarına ve yerleşik yargı usullerine aykırıdır.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Mimar Mücella Yapıcı’nın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında, 18.Şubat.2020 tarihinde Gezi Parkı direnişi odaklı olaylara ilişkin dava sonucunda, yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığından beraat kararı vermiştir. Mahkeme, dava konusu fiillerin Anayasa’nın güvence altına aldığı toplanma ve dernek kurma özgürlükleri kapsamında olduğunu, Taksim Dayanışması’nın bir suç örgütü olduğuna dair hiçbir delil bulunmadığını açıkça  belirtmiştir.

Mahkeme tarafından verilen bu karar; yasal açıdan ve evrensel bir hukuk ölçütü olarak kabul edilen “hiç kimse daha önce nihai olarak mahkûm edildiği veya beraat ettiği bir suçtan dolayı yeniden yargılanamaz veya cezalandırılamaz” ilkesine aykırıdır.

Bu konu, aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 7. Ek Protokolü ile düzenlenmiştir. 22 Kasım 1984 tarihinde kabul edilen bu Ek Protokol Türkiye’de 1 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş, olağanüstü hallerde dahi bu güvenceye aykırı hiçbir tedbir ve kısıtlamaya gidilemeyeceği karara bağlanmıştır.

Söz konusu protokol gereğince ve hukuk devleti açısından değerlendirildiğinde, hiç kimse bir devletin ceza yargılaması usulüne ve yasaya uygun olarak kesin bir hükümle mahkûm edildiği ya da beraat ettiği bir suçtan dolayı yeniden yargılanamaz veya mahkum edilemez.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yazar- MO İstanbul 26 Ocak 2021 Salı