Düşünce ve Görüşleri Açıklamak ve Yaymak Evrensel Haktır!

Yazar- MO İstanbul 6 Temmuz 2020 Pazartesi

3 Temmuz 2020 tarihinde Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulları ile meslek kuruluşlarına müdahaleler ile ülke ve meslek alanında gündemde yer alan konuları değerlendirmek üzere telekonferans yöntemiyle bir araya gelmiştir. Toplantıda yapılan değerlendirmeler ışığında; demokrasi ve hukuk ilkelerinin etkinliğinin sağlanması amacıyla kamuoyuna bir bildiri yayınlanması öngörülmüştür.

Ülkemizde uzun süredir uygulanmakta olan ve yaşamın her alanında yürürlüğe koyulan baskıcı ve otoriter uygulamalar; yaşanmakta olan salgın ve kriz koşulları bir fırsata dönüştürülerek, kamusal ve toplumsal alanlarda oluşturulan siyasi hegemonya aracılığıyla ilerletmektedir. Tüm kamusal ve toplumsal alanlar yeniden yapılandırılmakta, toplumsal ve sosyo-kültürel yapıya antidemokratik düzenlemeler getirilmektedir.

İktidarın, uygulamalarını sorgulayan, eleştiren; ülkede ve dünyada yaşanan gerçekleri kamuoyu ile paylaşan yayın organlarını; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanalı ile sansürleme, susturma ve karartma girişimleri; basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve ifade özgürlüğüne yapılan müdahaledir.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından; haber ve bilgi paylaşımının yanı sıra düşünce ve görüşlerin aktarılabildiği sosyal medya platformlarının sansürlenerek kısıtlanması ve engellenmesi için düzenleme yapılması gündeme getirilmiştir.

Hukukun yok sayıldığı, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığın ortadan kaldırıldığı, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, demokrasinin temeli olan meslek örgütleri ile yerinden yönetim kurumlarının özerk, demokratik ve örgütlü yapılarının zayıflatılarak görevlerini kamu ve toplum yararına yerine getirmelerinin engellendiği bu dönemde; toplumsal muhalefete getirilen sansür ve yasaklar arasına sosyal medya platformları da eklenmek istenmektedir.

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinde ve Anayasada, herkesin düşünce ve görüşlerini özgürce açıklama ve yayma hakkına sahip olduğu belirtilerek; ifade ve haber alma özgürlükleri güvence altına alınmıştır. Bu güvence; hürriyet, bilgi edinme, yayma, eleştirme ve yorumlama hakkının yanı sıra resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber almak ve vermek serbestliğini de kapsar.

Devlet ifade ve haber alma özgürlüğünü korumak ve sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Siyasal, ekonomik, mali ve teknik düzenlemeler yoluyla; halkın haber alması, düşünce ve görüşlere ulaşması ve bunların özgürce yayımlanması zorlaştırılamaz, kamuoyunun serbestçe oluşması engellenemez.

Mimarlar Odası olarak; toplumsal yaşamın her alanında getirilen kısıtlama, baskı ve müdahaleleri reddediyor; temel insan hak ve özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve yararlanılmasını engelleyen hiçbir düzenlemenin kabul edilemeyeceğini vurguluyoruz.

Değerli kamuoyumuza saygıyla duyurulur.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 6 Temmuz 2020 Pazartesi