Nazım İmar Planı İtiraz Dilekçesi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Beşiktaş Vişnezade nazım imar planı itiraz dilekçesi aşağıdadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na,

Konu: 15.12.2006 tastik tarihi ve 4/1122 Dosya numarası ile 19.01.2007 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarılan İstanbul, Beşiktaş, Vişnezade Mah., 67 – 68 Pafta, 642 Ada, 4 Parsel ile 1289 Ada 1 Parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine itirazımız,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından parsel ölçeğinde düzenlenen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile, söz konusu alan “ R simgesi ile Otel, Ticaret ve Rezidans Alanı” olarak planlanmış olup; yapılaşma koşulları, “E=2,9; H=serbest ve zemin altı kullanımlar emsale dahil edilmeyecektir” biçiminde belirlenmiştir.TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Beşiktaş Vişnezade nazım imar planı itiraz dilekçesi.

İstanbul, Beşiktaş, Vişnezade Mah., 67 – 68 Pafta, 642 Ada, 4 Parsel ile 1289 Ada 1 Parsele ilişkin 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği ile İstanbul İmar Yönetmeliği’nde belirlenen max. emsal değerleri kullanılarak parseller üzerinde çok yoğun bir yapılaşma hakkı tanınmaktadır. Aynı zamanda bu hak yanında Plan Notları içersinde yer alan “Parsel sınırı içinde bir veya birden fazla bodrum kat yapılabilir. Bu alanlarda Ticaret ve Otel amaçlı kullanım söz konusu olduğudan bodrum katlarda konaklama hariç, otopark, her türlü spor, eğlence, dinlenme, kapalı havuz, balo – konferans – sergi salonları, sinema, restoran, alışveriş üniteleri, sağlık merkezleri gibi aktivitelere izin verilir ve bu alanlar iskan edilebilir. Bu alanlar +0.00 kotunun altında olduğu taktirde emsal hesaplarına dahil edilmeyecektir.”, “+0.00 kotunun altındaki iki kat iskan edilebilir ve emsale dahil edilmeyecektir.”, “+0.00 kotu imar yolunun en yüksek noktasından alınacaktır.” ve “Çatı eğimi, çatı formu serbest olup oluşan çatı piyesleri iskan edilebilir ve emsal hesaplarına dahil edilmeyecektir. Bunun yanısıra bu hacimlerde iç yüksekliklerde istenen esneklik proje öngörüsüne göre sağlanabilir.” ifadeleri zaten çok yüksek olan yapılaşma hakkını daha da arttırmaktadır.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına parsel bazında getirilen plan değişikliği ve plan notları ile yapılacak uygulama sonucunda, söz konusu parsele ayrıcalıklı olarak önerilen maksimum emsal değeri olan 2.9’un da çok üstüne, minimum 6.0 emsal değeri üzerine, çıkılmasına neden olacaktır.

İmar planı değişikliği yapılan alan; Boğaziçi’nden bakıldığında Avrupa Yakası’nın silüetini olumsuz etkileyebilecek bir konumdadır. Bu alana plan notlarında bahsedilen yapılaşma koşulları ile kullanılacak yapılaşma hakkı İstanbul’un siluetini olumsuz şekilde etkileyeceği son derece açıktır.

İlgili parselleri de kapsayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 16.07.2005 arihinde onaylanarak, 19.09.2005 tarihinde askıya çıkarılan, 19.10.2005 tarihinde askıdan indirilen 1/5000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş- Balmumcu Nazım İmar Planı ’nın iptali için de dava açılmış ve dava halen derdest bulunmaktadır.

 

Söz konusu parsel bir önceki planda katlı otopark alanında kalmakta ve bölgeye ilişkin Nazım imar planı hazırlanmış ve donatı yetersizliği ve yoğunluk artışları nedeni ile dava konusu iken parsel ölçeğinde Nazım imar planı ve Uygulama İmar Planı düzenlenerek çevredeki mevcut yapılaşma koşullarına uymayan emsallerinden ayrıcalıklı yoğunluk ve fonksiyonla ve bir fiili ortak kullanış olan otopark alanı da ortadan kaldıran bu parsel bazındaki nazım imar planı değişikliği planın tümünde zaten son derece yetersiz olan donatı dengesi daha da azaltılmış ve yapılaşma yoğunluğu daha da artırılmıştır.

İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslara Dair Yönetmeliğin 21 maddesinde; “Nüfus yoğunluğunun artırılması halinde, artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları, belirtilen standartlar çerçevesinde artırılması gerekmektedir” denmektedir.

Ancak söz konusu imar planında bu değişiklikler yapılırken bu gerekliliklerin yerine getirilmediği görülmüş, nüfus yoğunluğu artırılırken bu yoğunluk için sosyal ve teknik altyapı alanlarının plan bütününde değerlendirilmediği görülmüştür.

Mimarlar Odası, gerek evrensel şehircilik ilkeleri gerekse meri imar mevzuatı açısından; teknik gereklilik dışında parsel ölçeğinde yapılan nüfus ve yapılaşma yoğunluğu artırıcı, fonksiyon değişikliği yapan plan tadillerinin, üst ölçekli plan kararları ile yerleşmelere öngörülen nüfus ve yapılaşma yoğunluğunu değiştirdiği ve öngörülmeyen bu artışa tekabül edecek, yeni sosyal ve teknik altyapı donanım alanlarının ayrılmamasının kentin planlı gelişmesini deforme ettiği, kentsel yatırımların sağlıklı bir plan ve programa bağlanmasını engellediği, dolayısıyla kentsel kirlenmenin önemli bir nedeni olduğu görüşündedir.

Tüm bu itiraz ve saptamalara ek olarak söz konusu parsellerin daha önceki sahibi olan Sosyal Sigortalar Kurumu, 16.07.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Dikilitaş Balmumcu Nazım İmar Planının 19.09.2005 – 19.10.2005 askı süresi içinde katlı otopark alanında parsellerin katlı otopark ve ticaret alanına alınması yönündeki talebini iletmiş, fakat bu itiraz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanmamışken SSK tarafından “katlı otopark” alanı fonksiyonu ile yapılan satış sonucunda saptanan değer ile söz konusu İmar Planı Tadilatı teklifinin onaylanması sonucunda oluşan değer arasında büyük farklar yaratılmıştır. Parsel bazında Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi sonucu oluşan rant; SSK ya ait olan parselin yeni sahibi olan özel bir şirkete aktarılmaktadır.

Bu durum ise kentin planlı gelişmesine neden olması gereken planlama faaliyetlerinin ayrıcalıklı rant yaratma mekanizmalarına dönüşmesi tehdidini taşımakta bu açıdan kamu vicdanının, kamu yararı kavramının ve planlama hukukunun zedelenmesi sonucunu doğurmaktadır.

Tüm bu nedenler ile; bölgede zaten son derece yoğun durumda olan yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttıran,donatı alanlarını azaltan, emsal teşkil edici, plan bütünlüğünü bozucu ve kamu yararına aykırı bir nitelik taşıyan Beşiktaş, Vişnezade Mah., 67 – 68 Pafta, 642 Ada, 4 Parsel ile 1289 Ada 1 Parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine itirazlarımızı sunar; diğer itirazlarımıza ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, plan değişikliğinin iptal edilerek konunun tekrar değerlendirilmesi için gereğinin yapılması isteğimizi bilgilerinize sunarız.

Sami Yılmaztürk

Yönetim Kurulu Sekreteri

Dağıtım:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı