Cum1Ara - 310:00Ara 3- 18:00TMMOB IV.İSTANBUL KENT SEMPOZYUMU10:00 - 18:00 (3) Harbiye Askeri Müzesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

Çağrımızdır…

“İstanbul başta olmak üzere kentlerimizde giderek eşitsizliğin belirginleştiği, adalet talebinin ön plana çıktığı, evlerimizin, meydanlarımızın, derelerimizin, ormanlarımızın birer yaşam alanı olmaktan çıkarılarak piyasadaki değerine göre anlamlandırıldığı bir süreci yaşamaktayız. Hepimizin ortak değeri olan kamusal alanların planlama süreçleri ile birer rant yaratma ve paylaşma aracına dönüştüğü, kamusal hizmetlere erişimde müşteri odaklı bir anlayışın benimsendiği ve özellikle kentsel dönüşüm adı altında toplumun büyük bir kesiminin, başta barınma olmak üzere eğitim, sağlık, kültür vb. temel haklarından yoksun bırakıldığı bir kentleşme süreci ile karşı karşıyayız.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak yaşanan bu süreçte yerel yönetimler, kamusal alanlar ve hizmetler, afetler, çevre, altyapı, ulaşım, konut, turizm, koruma, kentsel dönüşüm, eğitim, sağlık gibi konulara dair birçok mecrada, mevcut olan sorunların tespitini ve çözüm önerilerini defalarca ortaya koyduk. Tüm bu uygulamaları bilimsellik, kamu yararı, doğayı ve tarihsel mirası koruma ve geliştirme ilkeleri çerçevesinde değerlendirerek; kentlerimizin daha eşitlikçi, yaşanabilir ve demokratik bir hal alabilmesi için mücadele ettik ve etmekteyiz.

1-3 Aralık 2017 tarihinde “Kent ve Adalet” temasıyla Harbiye Askeri Müzesi’nde düzenleyeceğimiz TMMOB IV. İstanbul Kent Sempozyumu bu mücadele çerçevesinde düzenlenerek toplumcu, eşitlikçi, doğadan ve bilimden yana; söz, yetki ve karar alma süreçlerini demokratikleştiren bir kent yaşamının örgütlenebilmesi yolunda önemli bir adım olacaktır.

01-03 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan IV. İstanbul Kent Sempozyumunda;

Kent ve Adalet
Emek, Meslek Örgütlerinin Perspektifinden Kent ve Adalet
Kent Politikalarının Mekansal ve Toplumsal Etkileri
Göç Mekanları ve Kent Yurttaşlığı
Kentsel Yaşamda Adalet
İstanbul’da Doğal Yapının Dönüşümü
Kentsel ve İklimsel Dönüşüm
İstanbul’da Arazi ve Enerji Yönetimi
Mekan, Kimlik ve Kültür
Medya, Kent ve İletişim
İstanbul Kent Forumu

başlıkları tartışmaya açılacak, yöntem ve araçlar ortaya konulacaktır.

Sempozyum, kent ve yaşam alanları mücadelesi veren kişi ve kurumların katılacağı İstanbul Kent Forumu ile sona erecektir. Aynı zamanda İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından hazırlanan “Kentsel Dönüşen İstanbul” fotoğraf sergisi üç gün boyunca fuaye alanında sergilenecektir.

Kent ve yaşam alanları mücadelesi veren tüm kişi ve kurumları sempozyumumuza bekler, iyi çalışmalar dileriz.

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

01 Aralık 2017 Cuma
09.00-11.00 Kayıt – Açılış Konuşmaları

Açılış Konuşmaları
Çerçeve Sunum; 10.Yılında Kent Sempozyumu
Mücella YAPICI Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

I.OTURUM  KENT VE ADALET
11.00- 13.00

Oturum Başkanı Ayfer EĞİLMEZ
TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI 34.Dönem YK Üyesi

Prof.Dr.İzettin ÖNDER
Prof.Dr.Ruşen KELEŞ
Prof.Dr.Cevat ERDER
Av.Fikret İLKİZ      

13.00 – 13.45 Yemek Arası

 II.OTURUM EMEK, MESLEK ÖRGÜTLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN KENT VE ADALET
13.45-15.45

Oturum Başkanı Cevahir Efe AKÇELİK
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

Sağlıkta Dönüşüm ve Şehir Hastaneleri Gerçeği
Dr. Güray KILIÇ  İstanbul Tabip Odası Sağlık Politikaları İzleme Komisyonu Üyesi

Kentlerde Eşitsizliğin Yeniden Üretiminde Eğitim Sisteminin Rolü
Feray AYTEKİN AYDOĞAN  Eğitim – Sen Genel Başkanı

Emekçilerin İstanbul’unun Dönüşümü
Doç. Dr. Hakan KOÇAK

Hukuk, Yargı ve Adalet
Alev Seher Tuna  İstanbul Barosu Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu Başkanı

15.45-16.00 Ara

III.OTURUM KENT POLİTİKALARININ MEKANSAL VE TOPLUMSAL ETKİLERİ
16.00-18.00

Oturum Başkanı TAYFUN KAHRAMAN
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube YK Başkanı

Mega Dönüşüm Projesi Olarak İstanbul
Esin KÖYMEN TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu II Büyükkent Bölge Temsilciliği YK Başkanı                   

İstanbul İçin Kimliğine Saygılı Bir Ulaştırma Politikası Gerekli
Prof. Dr. Güngör EVREN TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Köprüden Önce Son Çıkış; İstanbul’da Mega Projeler
Meryem KAYAN TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı

Bir Mega Kentte Gündelik Hayat
Doç. Dr. Yıldırım ŞENTÜRK MSGSÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

02 Aralık 2017 Cumartesi
I.OTURUM GÖÇ MEKANLARI VE KENT YURTTAŞLIĞI
09.00-11.00

Oturum Başkanı Nail GÜLER
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Üyesi

İstanbul’da Gettolaşma
Doç. Dr. Şükrü ASLAN  MSGSÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Kent Mülteciliği ve “Birlikte Yaşam” için Yerel Sorumluluklar
Kumru ÇILGIN  TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube YK Üyesi

Hemşerilik için Müşterekler Siyaseti
Doç. Dr. Ulaş BAYRAKTAR

 11.00-11.15 Ara

 II.OTURUM KENTSEL  YAŞAMDA  ADALET
11.15-13.15

Oturum Başkanı SELİN TOP
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Başkanı

Kentin Erkek Egemen Yüzü
Handan KOÇ  Feminist Yazar

Mekanda Adalet ve Sakatlık
Mekanda Adalet Derneği

Toplumsal Dayanışmanın Yokluğunda Engelliye Dönüşen Sakatlar
Bülent KÜÇÜKASLAN

Yaşlılar ve Kentimiz
Mahinur ŞAHBAZ  Emekliler Dayanışma Sendikası MYK Eş Sözcüsü                                                        

13.15-14.00 Yemek Arası

III.OTURUM İSTANBUL’DA DOĞAL YAPININ DÖNÜŞÜMÜ
14.00 – 16.00

Oturum Başkanı  Nusret SUNA
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Başkanı

İstanbul’da Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
Prof. Dr. Yüksel ÖRGÜN TUTAY  TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Başkanı

Tarımın İstanbul Hali, Bir Hak Olarak Ekolojik Tarım
Murat KAPIKIRAN  TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Üyesi

İstanbul’un Tatlı Su Kaynakları Ve Sorunları
Doç. Dr. Özcan GAYGUSUZ   TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Üyesi

İstanbul Ormanlarında Gözlenen Değişimlerin ve Kaybolan Fonksiyonel Değerlerin İrdelenmesi
Prof. Dr. Ünal ASAN  TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi                                   

16.00-16.15 Ara

IV.OTURUM KENTSEL VE İKLİMSEL DÖNÜŞÜM
16.15-18.45

Oturum Başkanı Battal KILIÇ
TMMOB MMO İstanbul Şube YK Başkanı

Kent Hakkı Bağlamında Sağlıklı ve Güvenli Kentler: Asbest ve Kentsel Dönüşüm Örneği
Onur GÖKULU   Kimya Yüksek Mühendisi                  

Kentsel Dönüşümde Toplum Sağlığı ve İSİG
İbrahim M.TATAROĞLU TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Sekreteri      

İstanbul Atatürk Havalimanı’nın Oluşturduğu Isı  Adası ve 3.Havalimanının Kent Üzerine Oluşabilecek Etkisi Konusunda Ekolojik Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Doğan KANTARCI                                                   

İklim Değişikliği ve Kentleşme
Prof. Dr. Miktad KADIOĞLU İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Ulaşım ve İklim
Menekşe KIZILDERE  Çevre Yüksek Mühendisi

03 Aralık 2017 Pazar
I.OTURUM İSTANBUL’DA ARAZİ VE ENERJİ YÖNETİMİ
10.30-12.00

Oturum Başkanı Erol CELEPSOY
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Başkanı

Arazi Yönetimi ve İstanbul Yansımaları
Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

İstanbul Bölgesi Elektrik Enerjisinin Üretim ve Tüketim Durumu, Sorunları
Gazi İPEK TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube İstanbul Şube                    

Akıllı Kentler ve Kent Bilgi Sistemi
Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

12.00-12.45 Yemek Arası

II.OTURUM MEKAN,KİMLİK,KÜLTÜR
12.45-14.45

Oturum Başkanı Sami YILMAZTÜRK
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube YK Başkanı

Neoliberal Dönemde Kent ve Mimarlık
Hüseyin Sinan OMACAN TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube II. Başkanı

İstanbul’da Anıt Yapı Rekonstrüksiyon Projeleri Bir Koruma Söylemi midir?
Prof.Dr. Zeynep ERES İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Var Olanı Yok Saymak: Neoliberal Kentleşmede Arkeoloji
Yiğit OZAR Arkeologlar Derneği İstanbul Şube YK Başkanı

İstanbul Kimliğinin Değişimi Üzerine
Behiç AK Mimar / Sanatçı

14.45-15.00 Ara

III. OTURUM  MEDYA, KENT VE İLETİŞİM
15.00-17.00

Oturum Başkanı Melda ONUR
Sosyal Haklar Derneği / 24.Dönem İstanbul Milletvekili

Utku ZİRİĞ                  Gazeteci /Açık Radyo-Yeşil Bülten
Berkant GÜLTEKİN      Gazeteci / BirGün Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi
Rıfat DOĞAN                Gazeteci / diken.com.tr
Elif İNCE                      Gazeteci

17.00-17.15 Ara

İSTANBUL KENT FORUMU 17.15-20.00
Kent ve Yaşam Alanları Mücadelesi Veren Tüm Kişi ve Kurumların Katılımı İle…

Forum Moderatörü Akif Burak ATLAR
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri

Sempozyumun broşürü için tıklayınız…

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

Tarih

1:Aralık 2017, Cuma - 10:00 - 3:Aralık 2017, Pazar - 18:00

Yer

Harbiye Askeri Müzesi