Cts8Oca09:30- 17:00Kamu Yararı Bakışıyla Mimarlık ve Toplum Buluşmaları-III: Doğal ve Kültürel Sit Alanlarında Koruma ve Dönüşüm09:30 - 17:00 Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası Kategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

Çeşitli doğa olaylarının afete dönüşmesinde, bazı bölgesel, iklimsel, coğrafi ve topografik özelliklerin yanı sıra ülkemizin mimarlık, kentsel planlama ve tasarım politikalarındaki hatalı ve bilim dışı uygulamalarının etkisi açıkça görülmektedir. Afetler karşısında hazırlıklı olma, önlem alma, farkındalık geliştirme, eğitim vb. gibi alanlardaki yetersizlikler, ekonomik baskıların güvenlik ve sağlık konularının önüne geçmesi ve afet yönetimi konusundaki eksiklikler ve bilinçsizlikler yapılı çevrenin afetler karşısındaki direncini zayıflatmakta, bugün yaşadığımız büyük kayıplara ve hasarlara neden olmaktadır. Ülkemizde giderek yaygınlaşan izinsiz ve uygunsuz alanlardaki imar hareketleri, kaçak yapılaşmalar, bilim dışı uygulamalar, imar afları, denetim mekanizmalarının eksikliği ile afet yönetiminden sorumlu olan merkezî ve yerel kurumların sorumsuzlukları, bütüncül bir korunma plan ve stratejisinin olmaması vb. gibi faktörler gerek afetler gerekse doğal ve kültürel sit alanlarının korunması süreçlerinde büyük kayıplara, geri dönüşü olmayan hasarlara neden olmaktadır.  Ranta dayalı çarpık kentsel dönüşüm süreçleri, tarım topraklarında, doğal ve kültürel sit alanlarında,  kıyılarımızda yapılaşmanın önünün açarak ve afetlere davetiye çıkartarak  hem kentsel hem de kırsal alanda önemli yaşamsal, çevresel, toplumsal tehditler oluşturmaktadır.

TMMOB Mimarlar Odası 47. Dönem Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen “Kamu Yararı Bakışıyla MİMARLIK ve TOPLUM BULUŞMALARI” etkinlik dizisi bu çerçevedeki tartışmaları desteklemek, toplumsal iletişimi güçlendirmek ve uzmanların katkılarıyla bilimsel yaklaşımları duyurmak amacını taşımaktadır. “MİMARLIK ve TOPLUM BULUŞMALARI III” kapsamında düzenlenen “DOĞAL ve KÜLTÜREL SİT ALANLARINDA KORUMA ve DÖNÜŞÜM” başlıklı panel, Çanakkale kentimizde özellikle son dönemlerde yaşanan koruma ve dönüşüm sorunlarına odaklanarak katılımcı, disiplinlerarası, çok yönlü değerlendirmelerle konuya ışık tutmayı hedefliyor. Yaşanan dönüşüm süreçlerinin ve sorunlarına çevre, kent, toplum, insan hakları, hukuk, kimlik ve koruma bilimi açılarından bakılarak konuların tartışmaya açılması bölge için bugün yaşamsal bir değer taşıyor.

Buluşmamız ve ortak değerlendirmelerimiz, küresel ve yerel ölçekte çevre duyarlılıklarının desteklenmesinde, geleceğin çağdaş, uygar yaşam mekanlarının üretilmesinde rehber olacak, önemli başlıkların yerel yönetimlerin ve sivil toplumun katılımıyla ortak bir platforma taşınmasına fırsat yaratacaktır.

Kamu Yararı Bakışıyla “MİMARLIK ve TOPLUM BULUŞMALARI  III” çerçevesinde,  08 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 09.30-17.00 arasında Çanakkale Parion Otel’de; TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi, Mimarlar Odası Çanakkale ve Balıkesir Şubelerinin ortak olarak düzenledikleri “DOĞAL ve KÜLTÜREL SİT ALANLARINDA KORUMA ve DÖNÜŞÜM” başlıklı panel/forum etkinliğimizde sizleri katkı vermeye ve konuları birlikte değerlendirmeye davet ediyoruz…

TMMOB MİMARLAR ODASI
47. Dönem Merkez Yönetim Kurulu

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB Mimarlar Odası

Tarih

8:Ocak 2022, Cumartesi - 9:30 - 8:Ocak 2022, Cumartesi - 17:00